Haber Ajanda Dergisi | Sayı: 146 | Ocak 2019

22 ocak 2019 Dinle Neyden haber ajanda Abdülhamid’e göre bürokrasi, onurlu bir konumdur. Bu nedenle dört yerde bürokrasiyi onurlu bir yer ve mâkâm olarak nitelendirir. Dik- kat edilirse o, bürokratın kendisi için değil, mâkâm yani bürokrasi için onurlu ifadesini kullanmaktadır. Bürokratın onurlu sayıl- ması ise, görevini gereği gibi yerine getirmesine bağlıdır. O, mesleğinin gereğini yerine getiren bir bürokratın yerinin doldu- rulamayacağını vurgular. *** “Hiçbiriniz mâkâm odası, kıyafeti, bineği, yemekleri, içecekleri, hizmetçileri ve göreviyle ilgili diğer konulara ilişkin harcamalarda görevine uyan ölçünün sınırlarını aşmasın. Allah’ın sizi ayrı- calıklı kıldığı mesleğinizin asâletine rağmen, sizler halka hizmetle görevli, ku- suru hoş görülmeyen hiz- metçiler ve kendilerine her türlü yolsuzluğun ve israfın yasaklandığı bekçilersiniz. Dürüstlüğünüzü muhafa- za için, size ifade ettiğim bütün konularda orta yolu izleyiniz. İsrafın tehlikele- rinden ve lüks hayatın kötü sonuçlarından kaçınınız. Çünkü bu iki şey, özellikle bürokratlar ve aydınlar için sadece yoksulluk, aşağı- lanma ve utanca yol açar.” (Abdülhamid el-Kâtib) Geçmişten geleceğe BÜROKRASİ >> Modern siyâsî düşü- nürler, devleti “kurumsal- laşmış siyâsî iktidar” olarak tanımlamak sûretiyle, iktidar ve bürokrasi ilişkisini de ortaya koyarlar. Devletin idarî mekaniz- ması “bürokrasi”, bu me- kanizmaya atanmış devlet görevlileri veya memurları “bürokrat” olarak isimlendi- rilir. Bizim medeniyetimiz- de bürokrat, “kâtip, kalem ehli” gibi isimler altında, bürokrasi ise “kitabet sınıfı, kalemiye sınıfı” terimleri ile ifade edilmiştir. Sümer şehir devletlerinde ilkel örnekleri görülen bü- rokrasi, Akad, Babil, Asur, Pers, Makedonya, Roma, Bizans, İslâm, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları ile gelişerek, Batı’da modern merkezî devletle birlikte günümüzdeki şekline ulaş- mıştır. Bürokrasinin temel fonk- siyonu, hukuk alanında ve temel kamu politikalarının oluşturulmasında siyasete danışmanlık yapmak, teknik destek ve uzmanlık sağla- mak, ardından kanunları ve politikaları uygulamaktır. Dolayısıyla devletin bu ihti- yaçları var oldukça bürokrasi de var olacaktır. Ülkemizde bazen “bü- rokrasi” olarak ifade edilen gereksiz formaliteler bü- tünü, aslında literatürde “kırtasiyecilik” (İngilizcesi “red tape”) şeklinde adlan- dırılmakta olup, mücadele edilmesi gereken bu olgu- nun, yürütmenin kurumsal örgütü olan bürokrasi ile karıştırılması ve onunla eşanlamlı kullanılması yay- gın bir yanlıştır. Siyasetname venasihatname geleneğimiz Bürokrasinin başarısı ve etkinliği için, bürokratların bulundukları mekanizmanın devlet açısından hayatî ro- lünün ve öneminin farkında olmaları ve sorumlulukla- rının bilincine varmaları büyük önem taşımaktadır. Devlet vebürokrasi B ÜROKRASİ , devletle var olan ve devlet oldukça kaçınılmaz olarak var olacak bir örgütlenmedir. Devlet niteliği göstermeyen ilk çağ- daki Yunan sitelerinde ve İslâmöncesi Mekke gibi şehir toplumla- rında, siyâsî ve kamusal görevler ortaklaşa, vatandaşların doğru- dan katılımı, kura veya sıra ile yerine getirildiğinden, uzmanlaşmış ve daimî bir bürokratik yapılanmaya ihtiyaç duyulmamıştır. >>

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkwNDg0