Previous Page  12 / 244 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 244 Next Page
Page Background

10

eylül

2016

TEMMUZ

2016 tarihinde, saat 22:00 suların-

da Türkiye’nin millî egemenlik ve bağımsızlık

hakkının gaspına ve iç savaş hedefine yönelik

gerçekleştirilen FETÖ saldırısı; bin yıllık Devlet

geleneğine ve tecrübesine sahip millî bilincin bütünleşik

refleksi ile durdurulmuş ve “Paralel Devlet” hesabı içinde

olan teröristler geri püskürtülerek adalete teslim edilmiş-

lerdir.

15 Temmuz gecesinde, isimsiz kahramanların şehâdet

hikâyesinden millî iradenin seçtiği

Lider’

in demokrasideki

kararlılığına, FETÖ-PKK-DAEŞ başta olmak üzere terör ör-

gütlerinin eşzamanlı şekilde Türkiye’nin işgaline yönelik ko-

nuşlandırılmasını planlayan küresel güçlerin stratejisinden

millî iradenin özgürlük ve demokrasi adına bedel ödemeye

ve ödetmeye hazır olduğunu gösterdiği millî direniş ör-

neklerine kadar olan çok yönlü olaylar zincirinin finalinde,

“İkinci İstiklâl Savaşı”

nın zaferle sonuçlandığına şehitleri-

miz ve gazilerimizle birlikte şahitlik ettik.

Türkiye’yi yalnızlaştırma stratejisini, başta Cumhurun

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsına yönelik suikast

tertipleyerek, millî iradeyi temsil eden Meclis’i bombalaya-

rak, millete kurşun ve bomba yağdırarak gerçekleştireceği-

ni sanan üst akıl ve onun taşeronu FETÖ, bir şeyi hesaplaya-

mamıştı:

Büyük millet ruhu!

Ajanda Strateji ve Toplum Araştırmaları Platformu (AS-

TAP), büyük millet ruhunun gücü ve ufku ile hareket eden

gönüllü neferler olarak, yıllardır nöbet tuttuğu

“Tek Devlet-

Tek Vatan-Tek Bayrak-Tek Millet”

şiarının sınır boyunda,

Devlet hafızasına dayalı medeniyet atlası çalışmaları, Yeni

Türkiye birikimini etkinleştiren projeleri ve FETÖ tehdidine

karşı teyakkuz hâlindeki hizmetleri ile 15 Temmuz gecesi ve

sonrasında vatan evlâtları, gönüllü birer nefer olarak mey-

danları terk etmemiştir! Çünkü dünyevî hesapların ve küre-

sel güçlere boyun eğen uşak ruhlu FETÖ’nün, Türkiye’nin iç

meselesi sayılamayacak kadar küresel bir proje olduğunun

farkındadır.

Bu bağlamda

Cumhurun Başkanı, Başkomutanımız Re-

cep Tayyip Erdoğan’

ın meydanlardaki fiilî direniş için

“Bit-

ti!”

demesiyle,

“Kalem kılıçtan evlâdır”

prensibi doğrultu-

sunda fikrederek direnişe devam edeceğimizi, kamuoyunun

dikkatine sunduğumuz ve aşağıda belirtilen nöbet yerleri-

mizdeki sorumluluklarımıza sadık kalacağımızı,

“büyük mil-

let ruhu”

na sadakatle arz ederiz...

ASTAP, FETÖ ile mücadelenin tüm cephelerinde ihtiyaç

duyulan teorik-pratik-operasyonel donanıma sahip gö-

nüllü neferleri ile

Türk Milleti’

nin emrindedir.

FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonların demokrasi

ve hukuk kuralları içinde kalması noktasındaki hassasi-

yet kadar, sızılmadık yer bırakmayan terör örgütünün

temizlenmesi sürecinin kamu vicdanını ve aziz şehitleri-

nin ruhlarını rahatlatacak şekilde kurum, STK veya parti

gözetmeksizin tamamlanmasını önemsiyoruz ve bunun

takipçisi olacağız.

OHAL kapsamında alınan Türkiye’nin ihtiyaç duydu-

ğu reform kararlarını, “özel şartların geçici tedbir-

leri” olarak değil, kalıcı ve Yeni Türkiye vizyonuna

yönelik yürüyüşün kilometre taşları olarak görmekte

ve desteklemekteyiz. Bu noktada siyasî ve muhalefet

mülâhazalarıyla reformlara ilişkin oluşturulacak her tür-

lü zafiyet ve suiistimal hesapları karşısında duracağımızı

belirtmek durumundayız.

Özgüven ve hürriyet sevdalısı millet olarak ne zaman

“Ne Batı, ne Doğu! Bağımsız Türkiye!” şeklinde özet-

lenecek politikalara yöneliyor olsak, darbe yahut terör

ile kuşatılmaktayız; nitekim 15 Temmuz FETÖ saldırısı,

Türkiye’nin istiklâline yönelik bir saldırıdır. Bu noktada

sonuçları itibari ile Türkiye’yi “Doğru blok hangisi? Batı

mı, Doğu mu?” ikileminde yormak isteyen gündemle-

ri yanlış buluyoruz. ABD-AB veya Rusya-Çin-İran bloku

arasında tercihe zorlanan bir Türkiye profilini küresel

güçlerin oyunu olarak görmekteyiz. “Çözümsüz Suriye,

istikrarsız Türkiye” planlarını boşa çıkaracak her türlü

görüşme ve kararı destekliyoruz. Türkiye, Batı-Doğu

veya Kuzey-Güney gibi bloklara mahkûm olmadan, “Ba-

ğımsız Türkiye” gücüyle kendi tercihlerini ve stratejisini

belirlemek durumundadır. ASTAP olarak bu bağımsızlı-

ğa katkı sağlamayı görev biliyoruz.

Türkiye, vesayetçi, mandacı ve Batı bağımlısı zihniyetten

çok çekmiştir. Özgürlükçü, demokratik ve millî değerlere

dayalı çabaları mahkûm etmek isteyen küresel güç odak-

ları ve üst akıllar, kurdukları düzeni sürdürmek adına

millî birlik ve bütünlüğü parçalayacak fitne-kamplaşma-

fay hatları oluşturmak için binbir türlü entrika çevirmek-

tedirler. 15 Temmuz gecesindeki millî birlik-dirlik ruhu,

7 Ağustos günü Yenikapı’da düzenlenen “Demokrasi ve

Şehitler Mitingi”nde ete kemiğe kavuşmuştur. Et-tırnak

15