Previous Page  10 / 244 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 244 Next Page
Page Background

8

eylül

2016

156

150

142

130

120

74

METİNKÜLÜNK

2116’dan 2016’ya bakmak

Küresel egemen güçler, dün-

yayı tek tip bir modele bağım-

lı hâle getirmek istiyorlar. Fa-

kat adaletsiz ve zalim oldukları

için attıkları hiçbir adım, hede-

fine ulaşmıyor. Bu anlamda 15

Temmuz, Türkiye’nin ikinci Sevr

dayatmasını yine yırtıp atması-

dır. Fiziken bu topraklarda ye-

tişmiş olsa da ruhen hain olan

bir terör örgütünün küresel iş-

birlikçileriyle...

MEHMET ZİYA ÜSKÜDARLI

“Şubbihe Lehum” ve

Malabadi

İşte teşbih böyle bir şey. İmpa-

ratorluğumuz yıkıldı. Malaba-

di Köprüsü hamdolsun yerinde

duruyor. Pekâlâ Doğu-Batı hu-

dudu ne oldu? O hudut, Lozan

ile beraber kaldırıldı… Yuna-

nistan ile mübadele yapılırken,

esasen Türkiye’nin asla Batı’ya

ait olamayacağı kesinlik kazan-

mış, yeni Doğu-Batı hududu çi-

zilmişti.

DOÇ.DR.FATMAAHSENTURAN

15 Temmuz

ihanet gecesine dair

Kirlettikleri dimağlarımızı, Şe-

hit Ömer Halisdemir gibi kah-

ramanları anımsayarak temiz

tutacağız. Tarihi onların hain

cümleleriyle, kriptolu mesajlarıy-

la değil, 27 gün boyunca nöbet

tutanların duygu ve dualarıyla,

15 Temmuz gecesi şehit ve gazi

olanların imanları ile yazdıraca-

ğız. Şükrü ve hamdı unuttuğu-

muz vakitlerde...

MEHMET ŞEKER

Efsane ile gerçeğin buluşma

noktası: Mustafa Cambaz

Elinde bir ikâmet tezkeresi vardı

sadece. Pasaportu olmadığı için

yurtdışına çıkamıyordu. Bazen

yurtiçinde de problemler yaşıyor-

du. Uçağa binerken, otele kayıt

yaptırırken… Yine de bütün ülke-

yi gezdi. Gitmediği yer kalmadı.

Âşık olduğu bu vatan, onu ancak

şehit olduktan sonra vatandaşlı-

ğa kabul etti.

FATMA MARAŞ

Bu son hain değil, aman

dikkat!

Gülen’in, kendisini Moon tarikatı

ve CIA ile tanıştıran kişi, eski CHP

Genel Sekreteri Kasım Gülek’tir.

16 Temmuz 1967 yılında Kasım

Gülek’in Mason locasına yazdı-

ğı mektupta, aralarında Fetullah

Gülen’in de bulunduğu kişilerin

Büyük Loca’dan en büyük madal-

ya aldıkları hatırlatılmaktadır.

DR. ORHANYENİARAS

Batı’nın bin yüzü

Sözün kısası, hem İngiltere, hem

de Almanya için Osmanlı tahtına

kolay yönlendirilebilecek bir hü-

kümdar gerekiyordu. Bu neden-

le Sultan’a karşı bir hareket ola-

rak örgütlenen İttihat ve Terakki

Cemiyeti, örtülü ya da açık bi-

çimde her iki devletten de des-

tek alıyordu. Örgütün Selanik

Şubesi’nde Almanya’nın, Manas-

tır Şubesi’nde ise İngiltere’nin

nüfuzu fazla idi.

74

130

150

120

142

156

168 CEMAL CEYLAN

Türkiye ne kaybetti, ne kazandı? Asıl

kaybeden kim? Türkiye mi, üst akıl mı?

172 PROF. DR. SİNAN CANAN

Özür dilerim!

174 NEHİR AYDIN GÖKDUMAN

En uzun yaz

178 ORHAN MÜCAHİT

Ölümü yenen aziz milletim

180 PROF. DR. LÜTFULLAH TÜRKMEN

15 Temmuz’un ardından bir

değerlendirme

186 RUKİYE YILDIZ

Abdulhamid’in Mithat Paşa’sı,

Erdoğan’ın Gülen’i

190 DOÇ. DR. BÜLENT KARA

Eğitim, cemaat ve darbe

192 YEŞİM TONBAZ

Darbe, sanatçının nesi olur?

196 ZEHRA ULUCAK

Pasif değil, silahsız fiilî direniş

200 SUNA AKAR

15 Temmuz

204 AYŞE ÇİPLİOĞLU KAŞ

Müslüman kimliklerden kalbî duygular

208 FATİH BAYHAN

Din Şûrası kararları üzerinden nazariyemiz

210 AYTEKİN ATASOYU

15 Temmuz sürecine farklı bir bakış

212 CAHİT TUZ

15 Temmuz’a dünden bakmak

216 MEHMET FATİH ÖZTARSU

Maddî ve manevî tahribat için

restorasyon süreci

218 ÖMER FARUK ARLI

Darbeden darbeye

224 GÜLŞEN ASLAN

Mevlâ görelim neyler

226 FATMA ŞURA BAHSİ

15 Temmuz ihanet gecesine dair

228 MESUT EMRE BALCI

Ya izzetli bir hayat, ya şerefli bir ölüm!

230 SEYDAHMET KARAMAĞRALI

Müdafa-i Hukuk’tan Halk Fırkası

ve nihayet Kılıçdaroğlu kliğine…

CHP hangi ekolden?

236 SUNGUR İNCİ

Kitap Ajanda

240 AHMET YOZGAT

Karikatür

İçindekiler

haber

ajanda

Savunma Bakanımız darbelerin sebebini araştıradursun, Tayyip

Bey teşhisini çoktan koymuş. Çaresini de ilan etti. Harp Aka-

demisi dâhil, subay yetiştiren bütün askerî okulları kapatıp, her

türlü lisenin mezunlarından seçecekleri adayları, kurulacak Millî

Savunma Üniversitesi’nde okutarak subay

ve uygun olanlara yüksek lisans yaptırarak

kurmay subay yetiştirmeyi plânladıklarını

açıkladı. Bu şekilde, milletin bağrından çıkıp

gelen gençlerin yanlış bir mutasyona uğra-

ma ihtimâli ortadan kaldırılmış olacaktır.

15 Temmuz: Madalyonunun arka yüzü

114

SABRİ ÖĞE

Herkes şundan emin olmalıdır ki, şehit kanlarıyla sulanmış

olan mübârek Anadolu toprakları, uğrunda şehit olacak evlat-

ları vâr olduğu müddetçe sonsuza kadar Türk milletine vatan

olmaya devam edecektir. Unutmamak gerekir ki, dünyanın

“kalp merkezi”nde bulunan, üç kıtanın

bağlantı noktasında yer alan, Kafkasların,

Ortadoğu’nun, Kuzey Afrika’nın ve Bal-

kanların kilidini elinde bulunduran Ana-

dolu yaylası, birçok imparatorluğa mezar

olmuş çok zorlu bir coğrafyadır.

Şehitler ölmez!

134

DR. MEHMET GÜNEŞ