97
mart
2014
fından uyandırılmaktadır.Milli
geceler, seyahatler,Tepreşler,
iletişim ve yayın organları, kitap
neşirleri gibi çeşitli faaliyet-
ler kanalıyla milli duygularla
temaslar sağlanmaktadır. Do-
layısıyla hemen her ilde örgüt-
lenmiş derneklerin devlet ka-
demeleri ve siyasi partilerle bir
şekilde temasları olduğundan,
bu işgal olayı dünyaya en sert
biçimde intikal ettirilecektir.
Ayrıca Kırım’da Kırım
Tatarlarının Kurultayları ve
KırımTatar Milli Meclisi adıy-
la kurulmuş resmî kurumlar
mevcuttur. Yani KırımTürkleri,
dünyaya açık bir muazzam
topluluk oluşturmuşlardır.
Türkiye’nin de Ukrayna ile
olan ticarî, askerî, kültürel ve
sair tüm ilişkilerini KırımTatar
milli topluluğuna dayanarak
yaptığı defalarca tekrar edil-
miştir.
Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu’nunKırım te-
maslarının nasıl bir etkisi
olur sizce?
Davutoğlu, KırımTatar
Türklerinin en büyük roman-
cısı, dünyaca meşhur Cengiz
Dağcı’nın naaşını kendi
elleriyle mezarına koyan bir
devlet adamıdır. Kırım’a TİKA
eliyle çok ciddi yardımlar ya-
pılmaktadır.Televizyonlarda
seyrettiğimiz Kırım belgeselleri,
dünya kanallarında bile yayın-
lanmaktadır.
Televizyona çıkan bazı akl-ı
evveller, “Rusya ile 38 milyar
dolar ticari alışverişimiz var.
Türkiye, KırımTatarları için bu
kaybı göze alamaz, almamalı!”
şeklinde konuşsa da Türk hü-
kümeti, bu istikamette yürüme-
yecektir.Milli çıkarlar parayla
ölçülseydi, Ortadoğu bölgesin-
de Suriye ve Mısır ile köprüleri
KırımTatar Türkleri dünya
çapında örgütlenmişlerdir;
kolay pes edecek, kolay teslim
olacak da değillerdir. Çünkü
bugün Kırım’da yaşayan 300
bin kadar Tatar, 1990 yılında
tüm malını mülkünü geride
bırakarak Kırım’a avdet eden
yaralı, hüzünlü, kararlı bir
topluluktur ve sıfırdan hayata
tutunarak yaşayabilir noktaya
gelmişlerdir.
Rusya, çok acele ederek
Türkiye’yi seçim ikliminde
yakalamış ve halkın seçime
odaklandığı bir ortamda da
dikkatlerden biraz uzakta
kalacağını hesap etmiştir, ama
dünyaya sesini duyuracak
liderlik kadrosuna sahip olan
KırımTatar Türklerinin de boş
oturmayacağı ayrı bir vakıadır.
Rusya Federasyonu içindeki 5
milyon nüfuslu Tataristan’da
hareketlenmelerin başladığı
haberlerinin sosyal medyada yer
almaya başladığı düşünülürse,
Rusya, kendi içinden de birta-
kım sıkıntılarla karşılaşabilir.
Türkiye’nin
gönlündeki Kırım
YaTürkiye nasıl etkilenir?
Türkiye’de (daha önceki göç-
lerle gelenlerle birlikte) bugün
5
milyon denecek sayıda Kırım
Tatar Türkü yaşamaktadır ki
bu, ciddi bir rakamdır. Bu kitle,
KırımTatar Dernekleri tara-
Ruslar,
Tatarlardan nefret etmekte ve onlara ne-
rede olursa olsun hayat hakkı tanımak istememek-
tedir. Bu hâl, Rusmilli şuurunun bir yansımasıdır ve
katiyen yok edilemez.