88
mart
2014
Strateji
haber
ajanda
Buhususta
Rusya’nın tarihsel
hafızasınında
devredeolduğunu
göz ardı etmemek
gerekiyor. Rus-
ya, 19. yüzyılın
ikinci yarısında
yaşananKırım
Savaşı’nınbir ikin-
cisinin, sonuçları
itibariylebir kez
dahagünümüzde
sahnelenmeye
çalışıldığı kanaa-
tindevebunada
uzunbir zamandır
hazırlıklı. Bundan
dolayı Rusya, Kırım
senaryosunuuzun
bir zamandır elin-
de tutuyor. Eğer
Ukrayna’nınAralık
2008’
deGürcistan
ilebirlikteNATO
üyeliği gerçekleş-
miş olsaydı, bukriz
çokdahaöncebaş-
lamış olacaktı.
***
Diğer taraftan
Rusya, Batı’nınbu
haliylekendisine
karşı çok fazlabir
şeyyapamayaca-
ğınında farkında.
Dolayısıylakörü
körünebir risk
alma söz konusu
değil. Rusya’yı
cesaretlendirenen
önemli nedenler-
denbiri deABD’nin
onaaçmış olduğu
manevraalanı.
Suriyekrizinde,
2012’
nin ikinci
yarısı itibarıyla
bir kez daha “First
Russia” (Önce
Rusya) diyenve
Türkiye’yi yarı
yoldabırakanWas-
Ukrayna krizinden “İkinci
Karadeniz’indeğişen
K
ARADENİZ
jeopolitiğinde
Ukrayna - Kırım merkezli
yaşanan son gelişmeler, be-
raberinde yeni bir değişim
sürecini getireceğinin güçlü
sinyallerini vermeye devam
ediyor. Bölgede “renkli dev-
rimler” süreci ile önce 2003 yılında Gürcistan ve
akabindeki 2004’te de Ukrayna ile devam eden
devrim/darbe ya da karşı devrim/karşı darbe sü-
reçleri Ukrayna’da Kasım 2013 ile tekrar baş gös-
teren ve Kırım’a sıçrayan boyutuyla yeni bir aşa-
maya girmiş durumda.
Başta Ukrayna ve Rusya olmak üzere bölge, yeni
bir yapılandırılma sürecinin içerisine çok hızlı bir
şekilde sokulmuş vaziyette. Bir diğer ifadeyle Batı,
çok az bir maliyetle söz konusu bölgeyi bu iki ülke
üzerinden yeniden dizayn ediyor. Bundan dolayı
da Rusya ve Batı arasında Soğuk Savaş sonrası
dönemde “ucu savaşa işaret eden” en büyük kriz
yaşanıyor. Bu bağlamda bölge, Kiev’deki “Mey-
dan darbesi” sonrası uluslararası bir kriz noktası-
na dönüşmüş durumda. Eğer süreç böyle devam
ederse, dünya, Küba sonrası ikinci büyük “nükleer
Kuzeyimizde
ikinci bir Kırım Savaşı’nı başlatabilecek tehlikeli bir oyun oynanıyor. Karşılıklı restleşmeler ve arka bahçelerdeki gövde göste-
rileri, dünyayı büyük bir krize doğru sürüklüyor. ABD ve Rusya arasında erken başlayan bu “dalaşma”, başta Türkiye olmak üzere tüm bölgeyi
tehlikeli bir sürece doğru sürüklüyor. Ukrayna-Kırım krizinde statükodan yana tavır koyan Türkiye’nin tarafsız kalma çabaları daha da zorlaşa-
bilir. Türkiye’nin bu tehlikeli oyunda daha dikkatli olması ve bir NATO üyesi ülke olarak bir oldubitti ile karşı karşıya kalmaması gerekiyor.