85
mart
2014
birileri “Suriye’de ne işimiz
var?” diyor. O 14 gizli ser-
vis arasında ittifak grupları
oluşmuştur. Bu gruplardan
hangisi kazanırsa, Ortadoğu’yu
o dizayn edecek. O yüzden
Suriye önemli. Sırf bu yüzden
internete getirilen düzenleme
dahi devletin kendini savunma
refleksinden ibarettir.
Telekulak
skandalı
Son olarak telekulak skan-
dalı, daha doğrusu ihaneti
hakkındaki yorumunuzu
almak isterim. Daha doğ-
rusu, söylenenlerin dışında
ne söylemek istersiniz?
Pek hatırlanmaz, Uğur
Mumcu ve Ahmet Taner
Kışlalı’ya düzenlenen suikast-
ların ardından açılan davalarda
Tevhid-i Selam” adında bir
örgüte ulaşıldı. Bu örgüt,
Türkiye’de “Kudüs Savaşçıları”
ismiyle anılıyordu. Mumcu
davasının suikast failleriyle
ilgili olarak alınan kararda,
suikastın Kudüs Savaşçıları
isimli örgüt tarafından yapıl-
da gözaltına alınmadan bütün
isimleri medyaya sızdırdılar.
Emniyet güçleri Başsavcı’nın
talimatı sebebiyle operasyonu
yapmayınca savcıların oyunu
ortaya çıktı. 25 Aralık’ta bir
operasyon yapılmadığı halde,
medya yapılmış bir operasyon
var gibi gösterdi. Haberi yapan
medya paralel yapının olunca,
savcıların da nereden olduğu
ortaya çıktı.
Dünya tarihinde
ilk: İsrail, ABD’ye
MİTMüsteşarı’nı
şikâyet etti
Önümüzdeki MİT düzen-
lemeleri için neler düşü-
nüyorsunuz? Ülkenin yeni
bir MİTYasası’na ihtiyacı
var mı?
Eğer Ortadoğu ve dünyada
bölgesel ve küresel bir güç
olmak istiyorsak, caydırıcı bir
gücümüzün olması lazım. Şu
an asimetrik terör ve asimetrik
saldırı dediğimiz ve küresel-
leşmenin getirdiği yeni bir
tehdit olgusu var. ABD’nin, 11
Eylül olayından sonraki hali ve
ortaya çıkan Bush doktrini çok
önemlidir. Bush, İkiz Kuleler
yıkıldıktan sonra “Ya bizim
yanımızdasınız ya da terö-
ristlerin” demişti. Bush’un ilk
hedefi bundan sonra terörizm-
di. Bu tehdidi şöyle sürdürdü:
Bizim yanımızda olmayan,
teröre destek verenleri BM ve
NATO kararı olmadan vura-
cağız!”
Hakan Fidan’ın MİT
Müsteşarı olmasından sonra,
Türkiye’nin geçmiş dönemdeki
bekle, gör” tarzı politika ye-
rine inisiyatif alan bir politika
tercih edildi. Zaten üzerinizde
bir operasyon planı varsa ve/
veya bu yapılmışsa, sizin de
bu operasyona karşı bir cevap
vermeniz gerekir. Başbakan’ın
desteğiyle Millî İstihbarat
Teşkilatı, 7 Şubat saldırısından
kurtulduktan sonra –ki 7 Şu-
dığından bahsedildi ve böy-
lece kapatıldı. Ben bu karara
karşıyım. Mumcu suikastı,
derin yapıların işine yaramış,
Türkiye’deki laik ve anti-laik
çatışmasının fitilini ateşle-
miştir. Mumcu’nun topluma
açacağı bilgilerin önüne geçil-
miştir.Türkiye’de var olmayan
bir örgüt, Mumcu davasında
fail yapılmıştır. Hâlbuki çok
ilginç, Uğur Mumcu suikastı
faili meçhul” diye anılır.
İşte bu telefon dinlemele-
rine bakıldığında, bu “Selam”
adındaki örgüt bana başka
bir muammayı gösteriyor.
Bu dinlemeler, doğrudan
kaosa yönelik dinlemelerdir.
Başbakan’ı dinlemekse vatana
ihanettir. Mesela Almanya’ya
gittiğinde görüyor ki, kendi
diplomatlarımızla başka bir
odada, başka bir yerde konuş-
tuğu şeyler doğrudan karşısına
çıkıyor Başbakan’ın…Bu,
vatana ihanettir.
Bu söyleşi için çok teşekkür
ederim.
Ben teşekkür ederim…
bat, paralel yapının MİT’i ele
geçirme operasyonudur-, Ha-
kan Fidan’ı hem paralel yapı,
hem de İsrail, kendi hedefle-
rine oturttu. Dünya tarihinde
bir ilktir; İsrail, İstihbarat Baş-
kanımızı ABD’ye şikâyet etti:
Bu adam İrancı!”
Çıkarılacak MİT Yasası’nın
önemli maddeleri olacak. Biri,
İKK faaliyetleri” dediğimiz,
yabancı ülkelerin geçmiş dö-
nemlerde ülkemizi bir ajan
cennetine çevirip toplumsal
olaylara ve darbelere sebep
olan eylemlerine engel olmak-
tır. Bu alan, bizim en zayıf
alanımızdı. Uzun süre Batı’nın
güdümünde kalığımız için
MİT, bu konuda zayıf bıra-
kılmıştı. Hâlbuki 90’lı yılların
ABD ve İngiltere’sine batığı-
nızda, bunların istihbarat tanı-
mı içerisinde İKK faaliyetleri,
doğrudan “Başkan”a bağlıdır.
Hakan Fidan göreve
geldikten sonra,Türkiye
Cumhuriyeti’nin tehdit altın-
daki kurumlarına gidildi ve
üzerlerindeki tehdit konuları
hakkında kendilerine brifing
verildi. Bu hareketler, paralel
ve yapı ve diğer gizli servis
örgütlerini ciddi anlamda
rahatsız etti.
MİT Yasası ile amaçlanan
ikinci hedef de ülkenin caydı-
rıcı gücünün şekillendirilme-
sidir. Buna da ayrıca çok karşı
çıkılıyor. Ancak Suriye’den,
Mihraç Ural’dan bahsettik.
Bu adam Reyhanlı’da onlarca
kişinin kanını döktükten son-
ra çıkıp Başbakan’a meydan
okudu,Türkiye’yi tehdit etti.
Hâlbuki daha önce caydırıcı
güçlerimiz oluşturulmuş olsay-
dı, Mihraç Ural daha eylemini
yapmadan alınıp getirilirdi.
Zaten çok basit bir olay da bu
tür bir yetki olmadığında ulus-
lararası sıkıntı olurdu.
Şu an Suriye’de 14 ülke-
nin istihbarat savaşı var, ama