83
mart
2014
Türkiye tarafından militan
eğitildiği iddia edildi. Daha
sonra İsrail Askerî İstihbarat
Başkanı Koçavi, bir savunma
ve güvenlik toplantısı yapar-
ken, “Türkiye’nin üç yerinde
El-Kaideciler özel olarak eği-
tiliyorlar” dedi. Aslında 2011
yılında Suriye’deki iç savaş
başladığında, ABD, Suriye’nin
Ürdün sınırında 10 bin tane
aynı bu El-Kaide kurulu-
şunda, Rusların Afganistan’ı
işgalinde olduğu gibi- İs-
lamcı mücahit eğitti. Yani
o mücahitlerin Esed’e karşı
savaşacakları düşünülmüştü.
Ancak o mücahitlerin yüzde
99,9’
u Esed’le birlikte hareket
ettiler ve IŞİD’i kurdular, El-
Nusra’ya destek verdiler. İşte
bu,Türkiye’ye karşı bir operas-
yondu.
İşte burada paralel yapının,
durdurulan tırlara yapılan
baskını savunması geliyor
hatıra…
Düşünün, ülkenizin istih-
baratçılarına karşı yüzlerce
asker, namlusunu doğrultmuş,
silahlarının ağızlarına mermi
vermiş duruyor…Böylece
Türkiye’de çok olağanüstü
bir hal varmış gibi bir hava
oluşturuluyor. Bir yolculuk
sırasında Hataylı, eşi Rus
biriyle yan yana oturuyordum
ki bana, Putin’in televizyonda
dediği bir cümleyi söyledi: “Üç
sene sonra Türkiye’de, El-
Kaide ile Türkler savaşacak.”
Bu konuşmayı, o süreçten
bir ay kadar evvel yapıyor.
İşte bu noktada da CHP ve
Kılıçdaroğlu’nun paralel yapıyı
bu kadar benimsemesi, MİT’i
silah kaçakçılığıyla suçlaması,
millî kurumları hedef alması
çok düşündürücüdür.
Terör
tahterevallisi”
Şimdi bu çizgiden sohbeti-
mizin biraz gerisine döne-
rek tekrar DHKP-C’yi ele
alabilir miyiz? DHKP-C,
Şam’da yeniden kurulmuş-
tu…
Hatırlarsanız Dursun Ka-
rataş,Turgut Özal’a suikast
düzenleyen Kartal Demirağ ve
de İpekçi ve Papa suikastı faili
Mehmet Ali Ağca, yaptıkları
işlerden evvel cezaevinde kalır-
ken kaçırılan isimler. Dursun
Karataş kaçırıldığında, ya-
nında Bedri Yağan ve Mihraç
Ural da vardı. Mihraç Ural,
Suriye’ye gitti, Hataylı olduğu
için ve oradaki Muhaberat
içerisine girdi. Bu, bir dış ope-
rasyondu.
Karataş’ın 1994’te, Şam’da,
Dev-Sol’dan DHKP-C’ye
geçtiğini görüyoruz, orada
eğitim aldı. PKK’nın eylem-
lerinin azaldığı, yok olduğu
dönemde DHKP-C’nin or-
taya sürüldüğünü görüyoruz.
ne denli becerililer bu konuda?
Mesela ülkemizin millî yazılı-
mı Pardus’a bakıldığında, onda
da bir arka kapı bırakıldığı
görülüyor. Cumhurbaşkanı ve
Başbakan’ın dinlenildiği du-
rumlarda yapıldığı gibi, bunda
da bir arka kapı var.
ABD, bu tür işler için 20
milyar dolar ayırmış. Bazı
yazılım firmaları, kurdukları
sistemlerde şantaj veya tehditle
arka kapı bırakmaya zorlanı-
yorlar. Bazı ülkeler, kripto ve
arka kapıları çözecek ciddi
harcamalar yapıyorlar. Şu an
ABD Utah’ta kurulu bulunan
ve 15 saniye içinde bütün krip-
toları çözebilecek bir güç var.
Oradan da bu sıralar hiç ses
çıkmıyor.-
Snowden belgelerine bakıl-
dığında bütün müttefiklerinin
ABD tarafından dinlenildiği
görülüyor. Bu dinlemeler, kaos
amaçlı değil, ekonomi içerikli
dinlemeler. Mesela ABD,
Şangay Ticaret Sözleşmesi’ne
karşı, AB’nin başını çeken Al-
manya ile bir ticaret sözleşmesi
hazırlığındaydı.Tabiî Rusya
da boş durmayıp Snowden’i
ortaya sürünce ABD çok bü-
yük yara aldı. ABD, Merkel’i
çok kötü dinlemiş…Ama
Türkiye’deki dinlemeler, doğ-
rudan kaos çıkarmaya yönelik
dinlemeler. Paralel yapının
devletle olan ilişiğinin kesil-
mesi bu açıdan önemli.
Türkiye’de çok
olağanüstü bir hal
varmış gibi bir hava
oluşturuluyor”
Türkiye’nin El-Kaide ile
ilişkilendirilmesini nasıl
yorumluyorsunuz?
Sayın Başbakan’ın “yeni
istiklâl mücadelesi” çıkışı pa-
ralel yapıyı işaret ediyor, evet...
Ancak bu, sadece ona değil, ar-
kasındaki güce de işaret ediyor.
Bülent Arınç’ın Bursa’da yap-
mış olduğu “Bunların üzerinde
başka akıllar da var” şeklindeki
açıklama önemli. İşte burada
Türkiye’nin niçin El-Kaide ile
irtibatlandırılmaya çalışıldığı
ve paralel yapının niçin buna
zemin hazırladığı önem ka-
zanıyor.
Afganistan ve Irak’a gi-
rilmeden önce uydurulan
yalan ve iftiralaraTürkiye
için de bu süreçte başvu-
ruldu. Afganistan’dan 10
bin El-Kaide militanı ge-
tirtilerekTürkiye’de eğitilip
Suriye’ye savaşmaya gön-
derildiği iddia edildi…
Türkiye üzerine bu süreç
başlatılmadan önce,Türkiye’yle
ilgili ABDTV kanallarında
diziler yapılmaya başlandı.
Bu dizilerde,Türkiye’nin
El-Kaide ile işbirliği içinde
olduğu,Türkiye’de El-Kaide
kamplarının olduğu ve