81
mart
2014
resti çeken bir dünya lideri
görüntüsü verildi ki bu,Tür-
kiye Cumhuriyeti Başbakanı
idi. Başbakan’dan evvel buna
cesaret edilemiyordu. Çünkü
İsrail, bütün devletlerin içerisi-
ne sızmış, hatta gizli servislerin
dahi bünyesinde yer bulabilmiş
bir istihbarata sahip vasıflarda-
ki bir devlet. ABD’nin gözbe-
beği, şımarık çocuğu... Gerçi
Obama döneminde biraz
değişiklikler var ama…
Arap Baharı” diye isim-
lendirilen –Wikileaks belge-
lerinden sonra- ortaya çıkan
süreç içerisinde Ortadoğu
yeniden dizayn edilmek isten-
di. Küresel güçler, baktılar ki
kendi adamları olan –Mısır
veya Tunus gibi- insanların
çok fazla mal ve servet sahibi
oldukları ve yıprandıkları or-
tada. Bu durumla karşılaşınca
bazılarının sınırlarının dahi
değiştirilmesi ve başlarında
bulunanların indirilmesine
başkanının süngüler arasında
hakarete uğrayarak taşlanma-
sıdır ki Rüştü Erdelhun da
kahraman bir şahsiyet. Öyle ki
kendisine çok gelmişlerdir ama
hiçbir şekilde kabul etmemiş
ve yargılanmayı tercih etmiştir.
İşte bu noktada da 60 Darbesi,
17
Aralık’la özdeşleşiyor, ancak
sonu asla böyle olmayacak.
O günlerde Menderes kö-
pek davası, bebek davası gibi
birçok şeyle itibarsızlaştırılmış-
tır. Burada da darbeciler 71,
80
ve 28 Şubat’ta denedikleri
darbe yönteminden farklı bir
yol denemişlerdir ve hiç umul-
madık bir anda, Hükümet’le
uzun yıllar aynı eksende giden
ve “Cemaat” veya içerisine
sızmış “paralel yapı” dediğimiz
sistemle hukukun içerisine
girerek, polisin içerisine sı-
zarak bir darbe planlamışlar,
rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla
Hükümet’i halk gözünde
itibarsızlaştırmak ve “bir daha
gelmemek üzere” düşürmeye
yeltenmişlerdir.
Sandıktan ümit
kesilince…
Yaşanılan bütün bu olan-
ların yanında CHP ve
MHP’den çıkan tepkiler
var. Kemal Kılıçdaroğlu,
Paralel yapı dediğiniz kişi-
ler sizin tarafınızdan yer-
leştirildi. Şimdi de ‘Bunlar
bizi dinlemişler’ diyorsu-
nuz” şeklinde yaklaşırken
olaylara, Devlet Bahçeli
ise “Sen darbeye bile layık
bir adam değilsin” diyor.
Bu sözlerdeki tehlikenin,
Mısır’daMursi tarafından
atanan bir Genelkurmay
Başkanı olan Sisi örneğin-
de somutlaştığını görü-
yoruz.Muhalefetin içine
düştüğü bu girdabı nasıl
izah edebiliriz?
İşte burada da yine bir 27
Mayıs özdeşliği söz konusu. O
günlerde de İsmet İnönü’nün
dair veriler çıkarıldı Wiki-
leaks belgeleriyle.Wikileaks
belgelerinin saçılmasıyla ne
görüldü? Ortadoğu’da yaşayan
birçok ülkenin halkı baktı ki,
bir numaralı düşman olduğu
bilinen İsrail’le meğer liderleri
kankalarmış. Bu da insanları
sokağa döktü.
Mursi, hoşaftaki
yağı kesmeye
yeltendi
O süreçte bunlar, Müslüman
Kardeşler’in iktidara gelme-
sinden hemen sonra ABD,
Mısır üzerinden bu teşkilatı
terörist ilan etmek istedi. Fakat
o süreçte Erdoğan, bu hamleye
karşı çıktı, hatta bu konuda bir
sürü belge ve bilgi de götürül-
dü ve dolayısıyla bu hareket
ertelendi. Bizim 28 Şubat’ta
yaşadığımız olay, Mısır’la
beraber bir “global 28 Şubat”
halini almıştır. Dış ayaklar
aynı, ama Mısır’da daha güçlü
başını çektiği CHP, Adnan
Menderes’e yönelik ciddi giri-
şimlerde bulundu. İnönü, “Ben
bile seni kurtaramam” dahi de-
mişti. Şu yaşanan süreç içinde
halktan ve sandıktan ümidini
kesmiş, yani normal seçim-
lerle iş başına gelemeyeceğini
anlayan –ki burada CHP’yi
başa koymalıyız, MHP’ninki
biraz daha seçim psikolojisi
gibi- partiler böyle stratejiler
uygulayabiliyorlar.
Deniz Baykal’ın bir kasetle
CHP liderliğinden el çekti-
rilmesi sonrası CHP’nin ye-
niden dizayn edilmesi üzerine
Kılıçdaroğlu’nun Türkiye aley-
hine,Türkiye’nin millî menfaat
ve kurumlarına yönelik sal-
dırılarla dolu açıklamalarının
olduğunu görüyoruz. Mesela
-
daha sonra siz de sanırım ge-
leceksiniz ama- bu durdurulan
MİT tırı konusunda “Türkiye
silah kaçakçılığı yapıyor” gibi
çok anlaşılmaz bir iddiası var.
Onun dışında DHKP-C’yle
ilgili yaptığı bazı şeyler var…
DHKP-C, dünyanın en
gizli örgütlerinden biridir. Bu
örgüt, muamma bir yapıdadır.
Dev-Yol ile başlamış bir tarihi
vardır, Dursun Karataş’la...
Yine Dursun Karataş tarafın-
dan DHKP-C, 1994’te cezae-
vinden kaçtıktan sonra bu kez
Şam’da yeniden kurulmuştur.
Bu örgütün, bütün Batı tara-
fından kullanılan taşeron bir
örgüt olduğunu görürsünüz.
Batı’nın gizli servisleriyle,
Türkiye’de çalışan gizli servis
örgütleriyle ilişkilere sahiptir.
DHKP-C’ye son yapılan Ati-
na operasyonu, özellikle çarpı-
tılarak verilmiştir.
Mısır’da “global
bir 28 Şubat”
yaşanmıştır
Ortadoğu meselesine ba-
kıldığında, “One Minute!”
çıkışıyla başlayıp dünyada
İsrail’e ilk kez “Katilsiniz!”