70
mart
2014
30
Mart
haber
ajanda
Hariçteki
en keskin Erdoğan
düşmanı İsrail’dir. Bütün çabasına
rağmen Başbakan’ın bileğini bir
türlü bükememenin, bükemediği
bileği öpmek zorunda kalmış olma-
nın da hıncıyla düşmanlığını za-
man zaman en üst ağızlardan ifşa
etmekten çekinmiyor İsrail. Son
yıllarda bu hain devlet, Türkiye’de
belirlemiş olduğu üç nokta hedefe
atış yapıp duruyor. Bu hedeflerin
birincisi, malumBaşbakanımız ve
diğerleri deMİTMüsteşarı Fidan
ve İHH’dır.
Gezi olayları İsrail’i
ziyadesiyle mutlu et-
miş, bu mutluluğunu
açıkça ifade etmişti.
Geziciler köprü,
kanal ve havalimanı
gibi devasa projelere
karşı çıkmışlardı.
25
Aralık’ta yine bu
projeler hedef alın-
mıştı. Demek ki 17
ve 25 Aralık hamlesi,
Gezi kalkışmasının
devamı. Peki, Aralık
hamlesi Cemaat’in
eliyle icra edilmiş ise,
Cemaat, Gezi olayı-
nın neresindedir? So-
nuçta Erdoğan, Fidan
ve İHH karşısında,
bu her üç olayda da
İsrail ve Cemaat aynı
şeritte görününce,
Gezi olayında elbette
aklımız karışacaktır.
S
AYIN
Erdoğan’a kimle-
rin karşı olduğumalum:
Dâhildeki karşı taraf,
baştamuhalefet par-
tileri, Ergenekoncular,
darbeciler, Kemalistler,
İP’liler, ipsizler, tipsizler
ve sair... Aslında bu, bir karşıtlık değil,
tamanlamıyla bir düşmanlık. Bizde
siyaset, rakibemuhalefet etmek yerine
onu yok etmeye yönelik kurgulanmış
olduğundan, ifadeler son derece sert
ve kırıcı. Bunu, bugün için daha da hır-
çınlaştıran özel nedense, muhalefetin
sandıkta AK Parti’yi yenme umudunu
kaybetmiş olmasıdır.
>> Bu konudaki diğer bir sebep de muhalif
merkezlerin fikir dağarcığında memleketin
hayrına bir şeylerin bulunmayışıdır. Onlar
bu açıklarını bağırıp çağırarak,muarızlarının
kişiliğine saldırarak, hakaret ederek, hatta
zaman zaman iftiralar atarak kapatmaya ça-
lışıyorlar.
Erdoğan’ın hariçteki düşmanlarına gelin-
ce… Doğal olarak Türkiye’nin düşmanla-
rından başka, bir de onun İsrail, Esed, Sisi
ve Maliki gibi özel düşmanları bulunuyor.
Dâhili mi, yoksa harici düşmanlar mı?” diye
daha keskin bir fark ortaya konulmaya çalı-
şılırsa “Yok birbirlerinden farkları” denebilir,
ama zahiren iç düşmanlar daha ağır basıyor
gibi.
Anti-Erdoğan cephesi
Netice olarak, bir nevi anti-Erdoğan cep-
hesinden bahsedebiliriz. Bir cepheden bah-