66
mart
2014
Doç. Dr. Serhat Atabey
30
Mart
haber
ajanda
Hâlâ insanlar, seçimlerde kimin kazanacağını değil, 17 Aralık sürecinin nasıl sonuçlanacağını daha çok merak ediyor. Seçim sonuçları da
bu çerçevede yorumlanacak ve Cemaat-Hükümet kavgası ekseninde tartışılacaktır. Kavga devam ederken, mahallî seçilerin akabinde
çok daha zor seçimler bizi beklemektedir.
17
Aralık sürecininseçi
17
Aralık
sürecinde
asıl sarsıntı, tarafların
çekirdekgrubunun
dışındakalan, ancak
taraflardanherhan-
gi birinesempati
besleyenkesimler
üzerindeetkisini gös-
terecektir.Kasetve
gizli belgelerinortaya
çıkması, dinlenen
telefongörüşmeleri-
ninyayınlanması en
çokbukesimi etkile-
mektedir.Öğrenilen
yeni bilgivebulgular,
kavgaesnasında
ortayaçıkantavırve
davranışlardaeski
sempatiyinefrete
dönüştürebiliyor.Bu
açıdanbakıldığında
her iki taraftada imaj
kaybıyaşanmakla
birlikte, Cemaat’in
budenlimeydana
çıkmasıveuluorta
tartışılırhalegelmesi
sebebiyledahafazla
zarargördüğüsöyle-
nebilir.
>> Kavgada herkes eteğindeki
taşı döküyor.Bir taraf adına inter-
nete düşen ses kayıtlarına, anında
başka ses kayıtları ile cevap ve-
riliyor. Aynı olaylardan, -herkes
kendi perspektifine göre yorum-
ladığı için- taraflar birbirinden
çok farklı sonuçlar çıkarıyorlar.
Birinin ak dediğine, diğeri kara
diyecek kadar bir ayrışma var.
Mesela medyaya baktığımız-
da, bir yanda Taraf, Zaman,
Bugün gazeteleri, diğer yanda
Yeni Şafak, Yeni Akit, Takvim
gazeteleri… Ayrışmanın derece-
sini anlamak için sadece Today’s
Zaman muhabiri olan Azerbay-
can uyruklu Mahir Zeynalov’un
sınır dışı edilmesiyle ilgili her
iki taraftan yapılan yorumlara
bakmanız yeterli. Bu dönemde
bilgi dezenformasyonunun nasıl
yapıldığına dair ders kitaplarında
örnek olay” olarak gösterilecek
çarpıcı misaller ortaya çıktı.
Seçim sonuçları, bir nevi bu
kavganın halk tarafından na-
sıl yorumlandığının göstergesi
olacaktır. Haliyle seçim, mahallî
seçim olmaktan çıkmış, ulusal ol-
T
ÜRKİYE’DE
mahallî seçimlereazbir zaman
kaldı, amaoeski, bildiğimiz seçimhavalarını
hâlâgöremiyoruz. Ne şehirlerinsorunları, ne
adaylarınbelediyecilikanlamındaki planları…
Gündemde 17Aralık’tapatlakveren “paralel
yapı” kavgası songazdevamediyor vekısa
zamandadapekhızkeseceğebenzemiyor.