22
mart
2014
30
Mart
haber
ajanda
Son 11 yılın başarılı parti-
si AK Parti, yine yarışa önde
başlamakta. Muhalefet par-
tileri CHP ve MHP de her
zaman olduğu gibi iddialılar
ve kazanmak için yarışmakta-
lar. PKK güdümündeki BDP
ise her zamanki terör ve şid-
det yöntemini az yoğunluklu
kullanarak yarışı sürdürmekte.
Partiler, programlı olarak şehir
meydanlarında
propaganda
Yine genel terör,
PKK terörü,
Kıbrıs ve Suriye meseleleri
de bu durumun yaşanan
örnekleridir. Bütün bunların
sebebi, Türk milletinin, İslam
medeniyetinin son bin yıldır
mümessili olması ve günü-
müz İslam dünyasının beyin
merkezi olmasıyla alakalıdır.
Yaşanan olaylar, Türk milleti
ve devletinin bu misyonunu
devam ettirdiğini de göster-
mektedir. Yani dün 28 Şubat-
çılar ve Batı Çalışma Grubu
vasıtasıyla saldıran küresel
sistem, bugün “paralel yapı”
vasıtasıyla saldırmaktadır.
***
Günümüzde
yaşanan olaylar-
da yapılan hesaplarsa sadece
Türkiye’nin içiyle alakalı
değildir ki aynı zamanda dış
politikayla da yakından ala-
kalıdır. Özellikle Suriye’deki
gelişmelerin Türkiye’nin
lehine sonuçlanmaması için,
küresel güçler olağanüstü
çaba sarfetmektedirler. Sı-
rada da Kıbrıs var. Başında
gaile olan Türkiye’nin, Suriye
ve Kıbrıs’ta kendi hesabına
başarı kazanamaması hesap-
lanmaktadır.
ÇOK SESLİ BİR
MART2
Mart seçimlerinedoğru
T
ÜRKİYE,
30
Mart 2014seçimlerinehararetli bir at-
mosferle gidiyor. Seçiminülke genelindeki hazırlı-
ğı, hareketliliği, kampanyası, söylemleri, taktikleri
her zamankindençokdaha farklı birmahiyette te-
zahür ediyor. Parlamento içi ve parlamento dışı partiler, be-
lirledikleri adaylarla katıldıkları seçime daha fazla oy alma
amacıylagiriyorlar.
mitinglerini yapmaktalar. Ay-
rıca televizyon ve gazetelerde
parti yetkililerinin görüşleri yer
almakta, aday araçları ve kon-
voyları caddeleri doldurmakta,
açılışlar ve toplantılar yapıl-
makta, flamalar asılmakta, afiş
ve broşürler dağıtılmakta.
Seçimin bu gidişat ve görün-
tüsü gayet olağan görünüyor.
Şimdiye kadar gerçekleşen se-
çim propagandalarına benzer
çalışmalar ve programlar yapı-
lıyor. Ancak bu defaki seçimin,
bu zamana kadar gerçekleşen
17
Aralık 2014 operasyonunun, bir yolsuzluk vakasının hukuki takibine yönelik bir operasyon olmadığı açıktır. Yolsuzluk var mı,
yok mu, bu ayrı bir konudur; bunun dışında gelişen, bir grup devlet görevlisinin yetki gaspı yaparak devlet ve otorite tanımaz bir
icra gerçekleştirdikleri aşikârdır. Aslında gerçeğin bu olduğuna herkes kanidir.