13
mart
2014
böyle bir girişimin olmadığını
söylemek üzere sarf edilmiş
bir söz. MHP ismini tam şekilde
vermemizin sebebi de, bu ismi
taşıyan ve darbelerin çilesini
çekmiş insanların yetiştiği bir
ocak olmasındandır.
Demek ki Bahçeli’ye göre
darbe, layık olunan, kendisine
göre onurlu bir karşı atak. Ve
bu atağa da liyakat sahipleri ve
kendisine göre onurlu insanlar
muhatap olurlar.
Bu söz, ülkenin hele de nite-
likli bir kesiminin doğrudan ör-
nek alması sebebiyle çok önem-
li ve bu ölçekte çok tehlikeli bir
sözdür. Bu ülke çok darbe, çok
müdahale, çok saldırı gördü;
artık darağacını görmeden de
neyin ne olduğunu gayet iyi bi-
lecek çapta. Bu hazin gafı ise biz,
böylelikle bir köşeye not etmiş
olduk. Görelim sonrasında ne
gaflar patlayacak…
VERECEĞİMİZ
haberinbaşlığı ne kadar da kandondurucu, ilikleri üşüten cinstenbir cümle,
öyle değil mi? Bu söz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ait.
Sen,
darbeye layık
bir adamdeğilsin!”
>> Ancak mesele, sadece
HSYK değil, malum tarih başlan-
gıcı ve aslında Gezi gibi önemli
örnekleriyle ortalığı fena an-
lamda geren ve kimseye, hiçbir
değere saygısı olmayan interne-
ti de ilgilendiriyordu.
HSYK ve internetle ilgili yasa
teklif ve tasarıları ilgili komis-
yonlara geldiğinde günlerce
Meclis’teki komisyon ve Genel
Kurul kavgalarını izleyip ko-
nuştuk. Nihayet iki yasa da ayrı
ayrı Meclis’ten de geçerek Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül’ün
onayına kaldı. Gül’e çok yüksek
şiddette bel bağlayanmuha-
17
ARALIK
operasyonu, üzerine birçok düzenleme getirtme etkisine
sahip etkili bir darbe girişimi oldu. Bugirişim, haliyleyargı erkinin
belirleyici ve atayıcı yetkilisi olanHâkimler ve Savcılar YüksekKurulu’nun
yapısındaki mental (!) problemleri de göz önüne çıkardı.
İki tartışmalı yasa
da yürürlüğe girdi
>> Şimdiye dek doğrudan
bir siyasî partiyi ilgilendiren
veya parti yöneticilerinin be-
yanlarını bu sayfalara almadık.
Zira burada Türkiye’yi stratejik
manada ilgilendiren ve doğru-
dan topluma etkiyecek konuları
ele alıyoruz. Belki yukarıdaki
sözün sahibinin Bahçeli oldu-
ğunu belirttiğimizde de “Bu
bölüme böyle bir haberi niçin
yerleştirdiniz?” denilebilir.
Ancak belirttiğimiz üzere bu
söz, Türkiye’yi ve bu ülkedeki
toplumu stratejik ve düşünsel
manada maalesef doğrudan
etkileyecek bir söz.
Genellikle siyasî parti haber-
lerinde parti ismi, her zaman
kullanılan kısaltmalarıyla ve-
rilir. Bizse MHP şeklinde değil,
Milliyetçi Hareket Partisi”
biçiminde tam ismiyle verdik
Devlet Bahçeli’yi en başta anar-
ken. Çünkü Bahçeli, başlıkta
belirtmiş olduğumuz “Sen dar-
beye layık bir adamdeğilsin”
şeklindeki sözü, 17 Aralık’la
başlayan süreçte durumu halka
Bu bir darbe girişimidir” şek-
linde aktaran Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek
lefet, her şeye rağmen ve eşi
benzeri görülmemiş bir cesa-
retle (!) Anayasa Mahkemesi’ne
söz konusu yasaların iptali
için daha Resmî Gazete’de ya-
yınlanmadan dava açtı. HSYK
ile ilgili yasayı özellikle dava
konusu yapan CHP, tartışmalı
başvurusunun reddedilmesi
üzerine Resmî Gazete’yi gözledi
günlerce. Yayının gerçekleşme-
sinin ardından yine Anayasa
Mahkemesi’nin yolunu tutan
CHP’ye bir ret daha geldi ki
usule uygun şekilde dilekçe ha-
zırlanmamıştı. Şimdi ise her şey
giderildi. Dava, AYM tarafından
sonunda kabul edildi.
Tartışılan internet düzenle-
mesi ise muhalefetten hep “öz-
gürlüğe kısıtlama ve internete
erişememe” şeklinde bir tepki
aldı. Hâlbuki Türkiye’nin uzaya
son gönderdiği uydu, dünyaya
daha geniş alanda, daha rahat
erişim için fırlatılmamış mıydı?