11
mart
2014
Ulu Hakan
yine haklı çıktı
DEVLETİNİN
bekası içinvarlığıylada,yokluğuyladakendini feda
edenbirhakan, birsultan, birpadişahtı o.Allahikramvenurununart-
tırsın, kendi özmaişetindenyatırımlaryapmıştıvatanına. İlmindoruk-
larını zorlamış, geleceğindeyolunuaydınlatmak içinçıraolmuştu.
>>Cennet mekân Sultan II.
Abdülhamid Han, keşfedilmesi
üzere Devlet-i Âli içerisinde
kalan belirli topraklarda petrol
araması yaptırmıştı. Bu çalışma,
o dönemden elimizde kalan ve
doğrudan kendisine ait olan
haritalarla sabit vemeşhur.
UluHakan’ın yaptırdığı ve
ancak geleceği alakadar eden
çalışmanın somut sonuçlarıysa
yıllarca ortaya çıkarılamadı. Ta-
rih kitaplarını süslemekten öteye
gitmediği ifade edilen haritaların
üzerine, yıllar önce çıkarılan ve
yabancı menşeli firmaları ilgilen-
diren Petrol Arama Kanunu’nun
izniyle yapılan araştırmalar ise,
İngiliz veAmerikan petrol arama
firmalarının “Petrol yok” mazere-
tiyle açmış oldukları kuyuları ka-
patmalarının ardından sükût-u
hayale uğramıştı.
Siirt’in Eruh ilçesinde yapılan
sondaj ve arama çalışmalarıysa,
vaktiyle hayal kırıklığınınmü-
sebbibi olan yabancılara inat,
hemde 42,3 gravite gibi bir kali-
tede bulunan petrol üretimiyle
Sultan II. Abdülhamid Han’ı ve
Selçuk Kayıhan //
>> Gül, bu kurulu devreye so-
karak nitelikli ve akılda soru işa-
retleri barındıran birçok konuyu
halkın gündeminde daha açık
ifadelerle tutma gayretini birçok
örnekle de göstermiş oldu.
Başbakan Erdoğan’ın, kendisi-
nin dinlenildiği kesin olan birkaç
örneğin özellikle internet aracı-
lığıyla yayınlanması sonrasında
net bir çıkışla Cumhurbaşkanı’nı
da dinlemişler sözü ve bu sözün
ardından patlak veren telekulak
ihanetinin gerçekliğinin İstanbul
Başsavcılığı tarafından onaylan-
masıyla Gül, yine önceki örnek-
lerde olduğu gibi Devlet De-
netleme Kurulu’nu söz konusu
dinlemeler, dinlemelere yönelik
kurumsal mevzuatın yeterliliği,
yolsuzluklamücadelenin de-
ğerlendirilmesi, kent rantlarının
analizi ve imar uygulamalarının
değerlendirilmesi ve de devlet
sırlarının gizlilik derecelerinin
değerlendirilmesi gibi başlıkları
araştırmakla görevlendirdi. Belli
ki bu görevlendirme, 17 Aralık
sürecinin başından bugüne
ortaya saçılan taşların birer birer
toplanmasınamuhteva olacak.
DDK’ya
birişdaha
CUMHURBAŞKANI
Ab-
dullahGül, yetkisi altında
bulunanDevlet Denet-
lemeKurulu’nuenetkili
kullanan cumhurbaşkan-
larındanbiri oldu.
onun Türk ve Almanmühendis-
lere yptırmış olduğu araştırma-
ları haklı çıkardı.
Eruh’ta çıkan ve üretimine
başlanan petrol, UluHakan’ın
hazırlattığı rezerv haritasında
12’
inci bölgeyi işaret ediyor. Daha
önce yine aynı bölgede yapılan
sondaj çalışmalarında petrol
bulunamamış ve haritadaki
bölgenin 500metre uzağında
kalınmıştı. Söz konusu rezerv
haritasında işaretli olan ve Tür-
kiye sınırlarını ilgilendiren diğer
bölgelerse 10, 11 ve 13 numaralı
bölgeler. Bu bölgeler de Batman,
Botan vadisi ve Şırnak’ın Güçlü-
konak ilçesini gösteriyor.
Belki gerçekten de bu petrol
kaynağı konusunda fakir bir
ülke olabiliriz. Ancak bu konuda
en yoğun bölge olması hasebiyle
birilerinin ağzını sulandıran
Kerkük veMusul’un da yine bu
rezerv haritasında işaretlendi-
ğini hatırlatarak, cennet mekân
ecdadın tuttuğu ışığı takip
etmekten ve sonunda hiçbir
şey elde edilmese de bundan
yüksünmemekten daha erdemli
ve daha tasarruflu bir iş yoktur
sanırım.
Ülkemiz adına övünç duya-
cağımız ve dünyanın büyükleri
tarafından daha yapılmadan
haset beslendiği aşikâr olan
İstanbul’da yapılacak üçüncü
havalimanı inşaatına, açılan
dava sonucunda yürütmeyi
durdurma kararı verildi.
Daha bu kararın üzerine
konuşuyordu ki Türkiye, bir de
Atatürk Orman Çiftliği yanında
inşaatı neredeyse tamamlan-
mak üzere olan ve tamda şu
süreçte “güvenlik” konusunda
büyük önlemlerin alındığı akıllı
bir yapıya sahip yeni Başba-
kanlık binası için “iptal” kararı
verildi. Söz konusu “iptal” kararı,
tamamlanmak üzere olan bina-
nın yıkılması demek. Gerekçe
ise SİT alanı üzerine yapılması.
Galiba bu kararı alanlar ve
bu davayı açanlar, “Ne güzel
Başbakan’ı dinliyorduk, azıcık
daha dinleseydik” diyerek bu
harekete koyuldular. Yazık! Onu
böceklerle dinlemeye gerek
yok, meydanlara bakın yeter!..
TÜRKİYE’nin
sonradanhareketli kuruluşların-
danenmanidarı olanMimar veMühendisler Oda-
sı, açtığı iki dava ileyineyaptı yapacağını.
İnşaatlara
durdurma