106
mart
2014
haber
ajanda
Teknoloji
Dr. Nurettin Alabay
T
EKNOLOJİ
,
insanoğlunun
var olduğu günden bu yana
elde ettiği bilgileri pratik haya-
ta dönüştürmesidir. Diğer bir
ifadeyle, bilim ve tecrübelerin
uygulanmasıdır.Ancak gelişim
süreci içerisinde, arkasında önemli kilometre
taşları da bırakmıştır. Bunlar tekerleğin, buhar
makinesinin, mikroçipin icatları gibi somut
düzeyde gelişmeler olabildiği gibi, dünyanın
yuvarlak olduğunun bulunması, elementlerin
tespiti, gezegenlerin keşfi gibi soyut uygulama-
lar da olabilmektedir.
Teknoloji, geliştikçe insanoğlunun yaşamını
da etkilemiştir. Her şeyden önce tarım çağında,
toprağı işlemede çeşitli teknolojik aletler kulla-
narak daha çok toprağı daha kısa sürede işle-
yerek verimliliğini arttırmıştır. Sanayi çağında
ise makinelerin geliştirilmesiyle kitle üretimi
yapılmış, böylece arzın talebi geçmesiyle ürün
fiyatları ucuzlamış ve kullanımları yaygınlaş-
mıştır. Bilgi çağında, geliştirdiği “bilgisayar” adı
verilen makinelerle daha fazla bilgiyi işleyerek
bilgi ekonomisinin gelişmesini sağlamıştır.Gü-
nümüzde meydana gelen büyük verileri (Big
Data) daha hızlı işleyebilen Quantum bilgisa-
yarlar geliştirilmiştir.
Teknoloji gölgesinde
istihdamsorunu
Peki, hızla gelişen teknoloji ekonomiyi, pa-
zarı, pazarlamayı, üreticiyi ve tüketiciyi nasıl
etkilemektedir?
Tüketicilerin
bilgi düzeyi art-
tığı için, beğeni
ve tatmindüzeyi
de paralel olarak
yükselmiştir.
Artık tüketicileri
memnun etmek
oldukça zor hale
gelmiştir. Budu-
rum ise üreticileri
sürekli yeni ürün
üretmeve inovatif
davranmaya zor-
lamıştır. Burada
teknolojinin sü-
rekli dahakaliteli
ve farklı ürünler
bekleyen insanlar
meydana getirdiği
ve üreticileri de
buyüksekkalite
ve yenilikbeklen-
tilerini karşılama-
ya zorladığı gibi
bir kısır döngü
meydana getirdiği
de söylenebilir.