88
şubat
2013
Şehir
haber
ajanda
T
ARİHİ,
Anadolu Selçuklu-
ları dönemine kadar uzanan
Pursaklar hakkındaki ilk ya-
zılı belgelere maalesef miladi
1500’
lerde rastlanır. 1530
tarihli Osmanlı tapu tahrir defterlerinde
Pursaklar’dan “Busaklar” olarak söz edilir
ve Çubuk’a bağlı bir köy olarak zikredilir.
O günkü lisanda “busak” kelimesi “kavak”
anlamına gelmektedir. Yakın tarihli bazı
kaynaklarda Pursaklar’ın, önceleri bugünkü
Kavacık menba sularının bulunduğu yerde
olduğu, daha sonra “Eskiköy” olarak isim-
lendirilen yere taşındığı rivayet edilir. Bu
durum, Pursaklar adının gerçekten kavaklar
anlamına geldiğini teyit eder.
Cumhuriyet döneminde çeşitli nahiyelere
bağlı bir köy olarak varlığını sürdüren Pur-
saklar, birkaç önemli dönüşüm evresinden
sonra bugünkü halini alarak Ankara’nın en
hızlı gelişen yerleşim mekanlarından biri
olma özelliği kazanmıştır. Pursaklar’ın bü-
yümeye başlaması, 1962’de meydana gelen
Eskiköy’deki heyelan sonrası temelleri atılan
ve 1966’da tamamlanan 128 adet toplu ko-
nut sonrasına rastlar. Pursaklar, toplu konut-
ların sahiplerine verilmesinden sonra civar,
il ve ilçelerden Ankara’ya göçenlerin tercih
ettikleri bir yerleşim mekanı haline gelmeye
başlar. 1987 yılında nüfusu 2 binin üzerine
çıkan köy, belediyelik yapılır ve Keçiören’e
bağlanır. 1992’de Bulgaristan’dan göç etmek
zorunda kalan soydaşlar, 60 apartmandaki
1244
daireye yerleştirilir. Bu tarihten sonra
Pursaklar’ın göç alma kabiliyeti artar ve nü-
fus artışı hızlanır.
2004,
Pursaklar tarihinde yeni bir döne-
min başlangıcı olur. Hasan Alpaslan, Ali
İhsan Akgül ve Hacı Şahin’den sonra Pur-
saklar Beldesi’nin dördüncü belediye baş-
kanı olan Selçuk Çetin, yüzde 60 oy alarak
göreve başlar. Bu tarihten sonra belediyecilik
hizmetlerinde farklı bir evreye girilir ve şeh-
rin mimari, fiziki, sosyal ve kültürel hayatın-
da yepyeni bir dönem başlar. Selçuk Çetin
ile birlikte Pursaklar, Ankara’da tanınan ve
göze çarpan bir yerleşim mekanı olur. 2005
tarihinde Pursaklar 5393 sayılı Büyükşehir
SELÇUK ÇETİN’E GÖRE KADİM
ŞEHİRLERİMİZ VE BU TOP-
RAKLARA UYGUN OLARAK
ECDADIMIZ TARAFINDAIN
GELİŞTİRİLMİŞ MİMARİMİZ,
BATILILAŞMA SEVDASINA
TAHRİF EDİLMİŞTİR. BUGÜN
İÇİNDE YAŞAMAYA MAHKUM
EDİLDİĞİMİZ ŞEHİRLERİMİZ
VE MESKENLERİMİZ İSE
İNSAN FITRATINA, ANADO-
LU TABİATINA VE MEDENİ
DOKUMUZA UYMAMAKTA-
DIR. BU NEDENLE ŞEHİR VE
MİMARİDE BİR ÖZE DÖNÜŞE,
FITRATA YÖNELİŞE VE KENDİ
MEDENİYETİMİZE SAHİP ÇIK-
MAYA İHTİYAÇ VARDIR.
BUNU SAĞLAMAK İÇİN DE
İLİM ADAMLARI İLE YARDIM-
LAŞMAK BİR ZARURETTİR.
SELÇUK ÇETİN, SÖZÜNÜ
ETTİĞİ ÖZE DÖNÜŞÜ GER-
ÇEKLEŞTİRMEK MAKSADIYLA
İLMİ BELEDİYECİLİK” İSMİNİ
VERDİĞİ BİR USUL İLE ÇA-
LIŞMAKTA VE “ŞEHİRCİLİK
SEMPOZYUMLARI” TERTİP
ETMEKTEDİR. İLİM ADAM-
LARI İLE YAKIN İLETİŞİM
İÇİNDE OLAN SELÇUK ÇETİN,
GELECEĞİN ŞEHİRLERİNİN
NAZARİYESİNİ YAPACAK
OLANLARA FAYDALANA-
BİLECEKLERİ BİR “ŞEHİR
KİTAPLARI KÜTÜPHANESİ”
KURMAKTADIR. TÜRKİYE’DE,
BELKİ DE DÜNYADA BİR İLKİ
GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAP-
TIĞI ÇALIŞMALARI ANLATIR-
KEN NASIL BİR HEYECAN VE
İŞTİYAK İÇİNDE OLDUĞUNU
GÖRMEK, İNSANI GERÇEKTEN
ETKİLİYOR.
TEBESSÜM ŞEHRİ
PURSAKLARVE
SELÇUKÇETİN
Selçuk Çetin
Başbakan Yardımcısı
Beşir Atalay