87
şubat
2013
Ne olursa olsun, -iyi de
olsa, kötü de olsa- şimdi
yapılması gereken, arkaya
bakmadan ilerlemek.
Aslında ikinci dönem
dediğimiz, yeni bir dönem-
dir. Üstelik karnesi iyi olan
için de, olmayan için de
yeni bir dönemdir. Birinci
dönemin iyi bir karne ile
neticelenmesi, başlayan
bu yeni dönemi garantile-
mediği gibi; kötü bir karne
ile bitmesi, bu dönemin
de kötü olacağı anlamına
gelmemektedir. Bu yeni
dönemhedefler koymak,
geçmişin tecrübelerinden
istifade ederek planlı bir
şekilde ilerlemek için bir
fırsat olarak görülmelidir.
Şumutlaka bilinmelidir
ki öğrenciler, verimli ve
etkili, ama en önemlisi de
planlı bir şeklide çalışırlar-
sa, başarı muhakkak bera-
berinde gelecektir.
Bu dönemin verimli
geçirilmesi için dikkat
edilmesi gereken husus-
ları bir gözden geçirelim.
Dün dünde kaldı canca-
ğızım, bugün yeni şeyler
söylemek lazım” diyerek,
geçmişi geride bırakarak
yola çıkmak gerekir. İyi
gelmeyen notların, anla-
şılamayan derslerin telafi
edilebileceğine inanarak
döneme başlamak, moti-
vasyonu arttıracaktır.
Öğrencilerin tıkandığı
yerlerde destek alabilecek-
leri, geçmişe yönelik eksik-
lerini tamamlamalarına
yardımcı olabilecekleri
birilerinin varlığı onları
rahatlatacaktır. Aileden
veya yakın çevreden gelen
bir destek güven verecek-
tir. İkinci dönemin birinci
dönemden de çabuk ge-
çeceği göz önüne alınarak,
ertelemeden ve öteleme-
den bir programoluşturul-
malıdır. Unutmamalı ki zor
işler kolay işlerin birikmesi
ile oluşur. Yapılan program
çok esnek olmadığı gibi,
çok geniş de olmamalıdır.
Eğlenmeye, spor yapma-
ya damutlaka zaman
ayrılmalıdır. Deneyimler
göz önüne alınmalıdır. Bir
önceki dönemde verim
alınan yol ve yöntemler
takip edilirken, öte yandan
da öğrenciyi engelleyen
faktörler belirlenmeli ve
bunları en aza indirmek
için yapılabilecekler
düşünülmelidir. İnternet,
TV, arkadaş toplantılarına
sınır çizilmelidir. Özellikle
havaların iyice ısınacağı
zamanlarda ders çalış-
manın daha zor olacağı
gözden kaçırılmamalıdır.
Bu nedenle öğrenciler
ikinci dönemin ilk ayların-
da daha fazla çalışıp tatil
sonrası adaptasyonunu
hemen yakalamaya gayret
etmelidir. Ne kadar erken
başlanırsa, adapte olmak o
kadar kolaylaşacaktır.
YANMAK
İnsan bir zorlukla karşılaştığında çözüm için
düşünmeye başlar, beyne pek çok mesaj gön-
derir, eğer bu ümitsizlikle beslenmiyor ve me-
lankoliye boğulmuyorsa, çözüm için seçenekler
de bir bir sıralanmaya başlar. Bazen çözüm ko-
lay, bazense zor bulunur. Hatta bazen aslında
istenen ölçüde bir çözüm de bulunamayabilir.
Fakat sonuç ne olursa olsun, kişi bu süreçte pek
çok şey öğrenir,en önemlisi de olgulaşır.İşte bu
nedenle içinde bulunduğumuz zorlu süreçleri
kış gibi görmek gerekir. Nitekim kış aylarının
soğuk olduğunu bilir ve üşümemek için yeter-
li yakacak alıp mevsime uygun giyinirsek, en
rahat şekilde atlatılabiliriz. Dahası yaşanan en
zor, en çetin kış bile olsa, bir gün mutlaka bi-
teceğini de biliriz. Kuş cıvıltılarını duymak için
biraz daha vakit var” deyip beklediğimiz gibi,
sıkıntılarımızın da tamamına ereceği bir vakit
var” deyip o zaman gelene kadar tedbirlerimizi
alıp beklememiz gerekir.
Alınacak en önemli tedbir, ümitsizliğe düş-
memektir. Çünkü ümidini kaybeden insanın
aslında kaybettiği şey geleceğidir. Hani bir
hikâye anlatılır. İki kurbağa süt dolu bir kovaya
düşerler. Kurbağaların ikisi de kurtulmak ümi-
diyle çırpınmaya başlarlar. Bir müddet sonra
kurbağanın biri çırpındıkça battığını fark eder
ve “Nasılsa kurtulamıyorum” diye çırpınmak-
tan vazgeçer.Diğer kurbağa ise “Çırpınmaktan
başka ne yapabilirim ki, hiç olmazsa batacağım
zamanı biraz ileri almış olurum” diye düşüne-
rek çırpınmaya devam eder. Sonuçta kurbağa
o kadar çırpınmıştır ki süt kaymak tutar ve
kaymağın üstünden zıplayarak kurtulur. Biraz
daha yaşama ümidi, kurbağaya geleceğini ver-
miştir aslında.
Bu durum bizler için de böyledir. Her insan,
hayatının belirli döneminde içinden çıkama-
yacağını düşündüğü zorluklarla yaşar. Öyle ki
bazen çabalar fayda vermez, daha önce dene-
diğimiz, işe yaradığını düşündüğümüz her yolu
denemiş ama bir çıkış bulamamışızdır. Fakat
buna rağmen bize düşen, ümidimizi kaybet-
meden gayret etmeye devam etmektir. Kendi
başımıza çözemiyorsak, bu durumu kabul et-
memiz ve destek almamız gerekir. Bilmeliyiz
ki pes etmeden mücadeleye devam ettiğimiz
zaman ummadığımız sonuçlar alır, beklemedi-
ğimiz lütuflarla karşılaşırız. Çok uzun da sürse,
kışın ardında mutlaka bahar vardır. İş odur ki,
lapa lapa kar yağarken bile baharın cıvıltılarını
ümit edebilelim.
İ
YİSİ
ile kötüsü ile bir dönemdaha
bitmiş oldu. Karneler adeta çalışma-
ları belgeledi. Bazı öğrenciler tatili bir
yorgunluk atma olarak görerek tadını
çıkartabilirken, bazıları ise umut ettikleri neti-
celeri alamamanın burukluğu ile geçirdi tatili.
İkinci dönemin
birinci dönemdende çabuk geçeceği göz
önüne alınarak, ertelemedenve ötelemedenbir programoluş-
turulmalıdır. Unutmamalı ki zor işler kolay işlerinbirikmesi
ile oluşur. Yapılanprogramçok esnek olmadığı gibi, çok geniş
de olmamalıdır. Eğlenmeye, spor yapmaya damutlaka zaman
ayrılmalıdır. Deneyimler göz önüne alınmalıdır.
Tatilsonrasıtavsiyeleri