82
şubat
2013
Bilim
haber
ajanda
Suna Akar
Bitkisel hayat
du-
rumunda beyin sapı
sağlamdır. Bazı fonk-
siyonlar çalışır. Has-
ta, yaşamını yatakta
ve tepkisiz sürdürür.
Her an sağlığına ka-
vuşabilir. Ölümger-
çekleşmediğinden,
organ vericisi değil,
ağır hasta kategori-
sindedirler. Halk ara-
sında beyin ölümü
ile en çok karıştırılan
durumdur.
***
Türkiye’de
ilk kalp
nakli Dr. Kemal Beya-
zıt tarafından (1968/
Ankara Yük. İht.
Hast), ilk canlıdan
nakil (böbrek-1975)
ve ilk kadavradan
nakil (böbrek-1978)
ise Dr. Mehmet Ha-
beral tarafından (Ha-
cettepe Ünv.) yapıl-
mıştır. Haberal’ın di-
lekçesi doğrultusun-
da Din İşleri Yüksek
Kurulu (03.03.1980
tarih ve 396/13 sayılı
karar) organ naklinin
tedavi ve hayat kur-
tarmada “zarûrete
binâen” caiz olduğu
fetvasını vermiştir.
KADAVRA TRANSPLANTASYONU VE
BEYİN ÖLÜMÜ
MUAMMASI-2
Ölümün Boyutları
Biyolojik Boyut: Esasen somut
olarak tek bildiğimiz de olayın
biyolojik yönü.Canlının biyolojik
ölümünü anladıktan sonra onu,
kendisiyle aynı özellikleri taşıyıp
yeniden kullanacak ve dönüştü-
recek olan toprağa gömeriz.
Ruhsal Boyut: Ruh bedeni terk
eder.Görmeyizamabiliriz.Ölüm
sonrası hayatı, yok olmayacağı-
mızı, sonsuz hayata geçişimizi de
inancımızla kavrarız ve soyutluk
bizi asla rahatsız etmez.
Sosyal Boyut: Ölüm, sosyal
açıdan ayrılış,eksiliş ve göreme-
mek,kokusunu duyamamak,bir
daha dokunamamaktır. Kahka-
hanın, şefkatin, sıcaklığın arka-
da kalışıdır.
Vuslat (Kavuşma) Boyutu:
Biyolojik beden toprağa karışır-
ken,ruh hızla sevdiğine kavuşur
ve ebedî aşk başlar. Bir başlan-
gıçtır ölüm ve bir kanat açıştır
sonsuz aşka.
Tanatoloji’ye (ölüm bilgisi)
göre ölüm; klinik (tıbbî, soma-
tik,fonksiyonel),hücresel (biyo-
lojik), beyin, beyin sapı, kortikal
(
bitkisel yaşam), yalancı ölüm
ve ötenazi olarak çeşitlendiri-
lir. (Bendeniz bir mikrobiyolog
olarak olayı biyolojik açıdan ele
alabilirim. Ancak insan olarak
her boyutuna meraklıyım. Or-
gan bağışı nedeniyle de özellik-
le beyin ölümüne.)
Beyin ölümü eşittir
biyolojik ölüm” (mü?)
Hatırlarsınız, kampanyalar
döneminde organ bağışının
G
EÇEN
sayıdaki organ bağışı paylaşımımızda bir
organın bağışlanabilmesi için beyin ölümünün
gerçekleşmesi,ancakkalbinhâlâçalışıyorolması
şartındanbahsetmiştik. Bu şarta göre, “Beyinölü-
mü eşittir, tıbbî (klinik) ölüm”. Oysa ölümün sınır-
ları konusundabir hayli tereddüt var.