74
şubat
2013
Toplum
haber
ajanda
ÂDEMLER DERİNLERE DAL-
MASINI, HAVVALAR DENİZ-
LERİN DİBİNDE KALMASINI
UNUTTULAR. İKİ TARAF DA
İŞ KOLAYLAŞTIĞI İÇİN SE-
VİNDİLER BAŞLANGIÇTA.
HAVVALAR İNCİ OLUŞLA-
RINI KAYBETTİKLERİNİN,
ÂDEMLER İSE BULDUKLARI
ŞEYİN BONCUK OLDUĞUNUN
FARKINA VARAMADILAR BİR
SÜRE. İŞİN FARKINA VAR-
DIKLARINDAYSA, HER ŞEY
TERS YÜZ OLMUŞ GİBİYDİ.
İŞİN ÇİVİSİ İYİDEN İYİYE
ÇIKMIŞ, ÂDEMLERLE HAV-
VALAR BİRBİRİNDEN İYİDEN
İYİYE BIKMIŞTI. BİR HAVVA
BİR ÂDEM’E, BİR ÂDEM BİR
HAVVA’YA YETMİYORDU AR-
TIK. ÂDEMLER HER GÜN BİR
HAVVA, HAVVALAR HER GÜN
BİR ÂDEM DEĞİŞTİRDİLER.
GÜN ORTASINDA, HERKESİN
GÖZÜ ÖNÜNDE YAPTILAR BU
DEĞİŞ TOKUŞ İŞİNİ. BÖYLECE
HAVVALAR DA, ÂDEMLER DE
İYİDEN İYİYE UCUZLADI.
***
O GÜZEL NEBİ -EN GÜZEL
ÖRNEK OLMANIN GEREĞİ
OLARAK- KADINI, TERTEMİZ
ZEVCELERİNİ, MÜMİNLERİN
ANNELERİ OLAN O GÜZEL VA-
LİDELERİMİZİ SEVMİŞ, HEM
DE HATİCE VE AYŞE VALİDE-
MİZİN ŞAHSINDA KÖRDÜĞÜM
GİBİ SEVMİŞ VE FAKAT O SEV-
Gİ ÜZERİNDE TAKILIP KAL-
MAMIŞ VE ÖTEYE,
ÖTELERİN
ÖTESİNE, “KABE KAVSEYN”
MAKAMINA GEÇİVERMİŞTİ.
ÇÜNKÜ SALİHA KADINLARIN-
DA, ZEVCELERİNDE, VALİDE-
LERİMİZDE TAKILIP KALMASI,
O GÜZEL NEBİ’YE YAKIŞMAZ-
DI. O DA KENDİSİNE YAKIŞA-
NI YAPMIŞTI. HEPSİ BU!..
Kadın:
Sevgili, Eş,
Anne
Bana göre, kız çocuk-
ları evin bereketi, erkek
çocuklarsa hareketidir.
Bunu tersine çevirdik,
ipin ucunu tutamıyoruz.
Kadın başka bir şeydir
benim gözümde. Bir sev-
gili, bir eş, bir anne olarak
hep yukarıda, el üstünde,
baş üstünde tutulması
gereken bir varlık olarak
görürüm kadını. Çünkü
Allah’ın erkeğe emaneti-
dir”diye düşünürüm.Her
ne kadar erkek ve kadın
birbirlerine emanet ise
de yaratılışlarındaki leta-
fet nedeniyle kadınların
emanet olarak öne çık-
masını daha doğru bulu-
rum. Ve emanete ihanet
etmeyi çok tehlikeli gö-
rürüm inanan ve ahiret
kaygısı taşıyan bir mümin
olarak. O kadar günahı-
mın hesabı yanında, bir
de kadınlara karşı göre-
vimizi yapamamaktan
dolayı hesaba çekilmeyi
istemem. Korkarım böyle
bir hesaptan.
Yaratılış hikmeti
Her ne kadar insanın
yaratılışı Âdem (a.s.) ile
başlasa da erkeğin var
oluşu Havva (rh.a.) ile
başlar. Havva’sız Âdem,
sadece insandır. Unutan,
-
Kur’an’ın ifadesiyle- ah-
dinde durmayan, hakkın-
da “bizÂdem’e ahit verdik
de unuttu” denilen varlık
durumundaki bir insan-
dır Âdem. Ne zaman ki
Havva yaratıldı, Âdem’in
erkek oluşu ortaya çıktı
ve elbet Havva’nın da ka-
dınlığı. İkisi de ayrı ayrı
eksikti, yarımdı, noksan-
dı. Ne zaman ki birbir-
lerini buldular, birbirleri-
nin oldular. İşte o zaman
birbirlerinin eksiklerini
tamamladılar, tam oldu-
lar, bütün oldular, bir-
birlerinin mütemmim,
tamamlayıcı, bütünleyici
cüzü oldular. Böylece
birbirleri olmadan ola-
mayacaklarını anladılar.
Fakat bu birlikteliğin
kıymetini bilmeleri için
ayrı düşmeleri gerekiyor-
du.Ayrı düşüp yanmaları,
A
LLAH’TAN
banameşak-
katsizbir çocuk ihsan
etmesini istedim. Oda
beni kız çocuklarıyla
rızıklandırdı.” (Hadis/
Ruhü’l-Beyan) “İlkdoğançocuğunkızolma-
sı, kadınınbereketindendir.” (Hadis/Münavi)
Kimekız çocukları verilir, onlarla imtihan
edilir deonlara iyi bakarsa; bukızlar, okişi
içincehennemateşinekarşı bir siper olur.”
(
Hadis/B.,M., T.) “Kızevlatlarını hor görme-
yin. Çünkübendekızlar babasıyım.” (Hadis/
Münavi)
Emanetvarlık:Kadın