72
şubat
2013
Sevda Türküsev
Siyaset
haber
ajanda
D
ÜNYA
üzerindeki
Müslümanlara yapı-
lan zulüm ve işgali
tüm dünya ve Müs-
lüman alemi kınıyor
ama diğer taraftan
da seyrediyor. Bu-
gün Gazze, Filistin
ve Arakan’da akan kanların haddi hesabı yok.
Bu akan kanları durdurmak için çabalar sarf edi-
lirken, bu kan akmaya devam ediyor. Buradaki
mesele, bir ülke meselesi değil. Buradaki mesele,
Müslümanlara, yani İslam’a karşı takınılan tavır
ve savaştır. Hani şu “İslamofobi” denilen şeyin
neticesinde ortaya çıkmış tablolardan ibarettir de
diyebiliriz.
Boşnaklara yapılan soykırım da tamamen
İslam’a ve Müslümanlara karşı yapılmıştır. O
Avrupa Birliği ve Amerika, yani dünya o vahşete
seyirci kalmıştır. Ben bir Boşnak olduğum için
bunu en iyi bilenlerden birisiyim.
O soykırım Hıristiyan veya başka dinlerden
bir ülkede olsaydı, hemen Avrupa Birliği, yani
Hıristiyan Birliği” devreye girer ve akan kanı
durdururdu. Neden? Çünkü güçlüler, birlikteler
ve birlikten doğan güçle borularını öttürüyorlar.
Çok mu görelim? Tabiî ki hayır... İşin doğası bu,
öyle değil mi? Zaten tarihler boyu devletlerarası
savaşlar değil, hep “dinlerarası” savaşlar olmuştur.
Ve bu savaşlarda da hep güçlü olanlar kazanmış-
tır maalesef. Savaşları haklı olanlar değil, güçlü
olanlar kazanırlar. Yahut güçlü olduğunuzda size
saldıramazlar,çekinirler.İşte,aynı şu anda,güçsüz
Müslüman ülkelerde olduğu gibi, bugün zulüm
gören Müslümanlar haksız olduklarından dolayı
değil, güçsüz olduklarından ve güç birliği yapa-
madıklarından dolayı ölmekte ve sömürülmek-
tedirler. Dışarıdan güçlü bir Müslüman devletin
onlara destek vermesi ise ancak geçici çözümdür
ve bir yere kadar faydalı olur.
Elhamdülillah,Müslümanların gücü var, hatta
en önemli güç olan iman güçleri var. Ama ek-
sik olan, Müslümanların birlik olmalarıdır. Peki,
bunca soykırım, katliam ve zulüm; bunlar devam
ederken bizler, yani Müslümanlar neyi istemeli-
yiz?Tabiî ki bir İslambirliği gerçekleştirmek,üze-
rimize düşen en büyük görevlerden biri. Ayrıca
bunu stratejik, siyasi, bölgesel refah, bütünlükten
doğacak refah, huzur, bereket ve Müslümanların
HAYAT SADECE AKIL
İLE GİTMEZ; KALP
İLE BERABER GİDER
VE BİR BÜTÜNLÜK
BÖYLE SAĞLANIR. İN-
ŞALLAH TÜRKİYE’NİN
ÖNDERLİĞİNDEKİ
BÖYLE BİR BİRLİK,
DÜNYA ÜZERİNDE-
Kİ GÜCÜMÜZE GÜÇ
KATARAK ZULME VE
SÖMÜRGEYE SON
VERECEKTİR. ŞAH-
SEN BEN BİR MÜS-
LÜMAN OLARAK, BİR
OSMANLI TORUNU
VE TÜRKİYE CUMHU-
RİYETİ VATANDAŞI
OLARAK BU BİRLİĞİN
TÜRK-İSLAM BİRLİ-
Ğİ” ÇATISI ALTINDA
KURULMASINI YÜ-
REKTEN İSTİYORUM.
MÜSLÜMANLARIN
BİRLİK OLMALARI
FARZDIR. MÜSLÜ-
MAN MÜSLÜMAN’A
DOST OLMALI VE
BİRBİRİNİ GÖZET-
MELİDİR. HIRİSTİ-
YAN ALEMİ BUNU
OSMANLI’DAN MO-
DELLEYİP YAPTIYSA,
BİZİM İÇİN BU ÇOK
ZOR OLMAYACAKTIR.
Türk-İslamBirliğ
GÜÇ”de