56
şubat
2013
Fikri Akyüz
Twitter.com/akyuzfikri
Analiz
haber
ajanda
Demekki neymiş?!
Şarkmüziği, dolayısıyla Bizans ve Doğumüzi-
ğinden esinlenerek oluşturulmuş olan Türkmüziğinin çalınması,
sadece radyolarda değil, aynı zamanda “umumi yerlerde” de yasak-
mış! İçişleri Bakanı Şükrü Kaya “bakmış” ki umumi yerlerde birta-
kımçalgıcılar halka şarkmüziği “dinletmeye çalışıyor”, hemen bir
adet “yönerge” yapıştırmış. Ama Atatürk’ün, bu saçma sapan görü-
şü, ferasetli bir devlet adamına yakışır şekilde devreye sokarak “def
etmesi” ile Türkmüziği kısa bir süre sonra yeniden “sahne almaya”
başlamış...
Odakim?
Demek ki neymiş?! Şark müziği, dolayısıyla
Bizans ve Doğu müziğinden esinlenerek oluş-
turulmuş olan Türk müziğinin çalınması, sa-
dece radyolarda değil, aynı zamanda “umumi
yerlerde” de yasakmış! İçişleri Bakanı Şükrü
Kaya “bakmış” ki umumi yerlerde birtakım
çalgıcılar halka şark müziği “dinletmeye çalı-
şıyor”, hemen bir adet “yönerge” yapıştırmış.
Ama Atatürk’ün, bu saçma sapan görüşü, fera-
setli bir devlet adamına yakışır şekilde devreye
sokarak “def etmesi” ile Türk müziği kısa bir
süre sonra yeniden “sahne almaya” başlamış...
Peki, yasaklanan müzik türlerinden biri olan
Klasik Türk Musikisi’nin en büyük bestekârı
kimdir?Ne yazık ki çok az kişi o bestekârın,100
Türk lirasının arka yüzünde yer alan ve asıl ismi
Buhurizade Mustafa Efendi olan “Itrî” oldu-
ğunu biliyor.Yine peki, yarın öbür gün cebinde
dolaştırdığı bu 100 TL ile “Dienar (D&R)”a
gidip Ahmet Böylebirsesgörülmedi’nin albü-
münü alacak olan gençlerimizden kaçı Itri’yi
bilmektedir? Evet, toplumuna yabancılaş-
mış bir neslin geldiği yer, ne yazık ki, Türki-
ye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ermeni, Rum
ve Yahudi olan azınlık mensuplarından “yerli
yabancılar” diye söz eden Yargıtay kararları-
nın verilebildiği yerdir. (HGK E:1971/2-820,
K:1974/505, 08.05.1974)
(
Bazen bir virgül ne kadar önemli, değil mi?
Yukarıdaki paragrafın ilk satırında yer alan “ne
yazık ki” den sonraki virgülü kaldırıp bir kez
daha okursanız, virgülün önemli bir nokta ol-
duğunu görmüş olacaksınız.)
26
Ocak 1935 tarihli DahiliyeVekaleti’nin (İçişleri Bakanlı-
ğı) talimatnamesi olan belgede bakın ne yazıyor: “Batı
musikisinin halk arasında günden güne yayılmakta
olduğu görülmekte ise de geçimi bu yüzden olan bazı
çalgıcıların umumi yerlerde hâlâ eski şark musikisini
halka dinletmeye çalışmakta oldukları haber alınmaktadır. Vilayetlerde
muallimlere konserler verdirilmek suretiyle halkın musiki ihtiyacının kar-
şılanarak Batı müziğinin kökleştirilmesi ve bu suretle yakın zamanda eski
şarkmusikisinin ortadan kaldırılmasının teminini dilerim.”