42
şubat
2013
Metin Külünk
*
Analiz
haber
ajanda
>>YıllarcaAfrika’yı eko-
nomik, siyasi ve sosyal an-
lamda zayıf devlet yapıları
üzerinden yöneten, onlarca
soykırıma sessiz kalan, in-
sanları açlık ve yoksullukla
terbiye edip verdikleri yar-
dımla nüfuz eden bu güçler
yeni bir oyunun peşinde.Bu
oyun, Arap Baharı’nda tec-
rübe ettikleri ve hazırlıksız
yakalandıkları değişim sü-
recini Afrika’da yönetmek
üzerine kurulu. Onlarca yıl
çökmüş devletlere göz yu-
mulan bu kıtada, özellikle
Sahel Bölgesi’ne yönelik
siyasi, ekonomik ve sosyal
operasyonlar uygulanıyor.
Çoğunluğu
Müslüman
olan bu bölge, El-Kaide
tehdidine açık hale getiril-
dikten sonra müdahaleye
zemin hazırlanıyor.
Sahel Bölgesi, özellikle
petrol, doğalgaz ve değerli
maden zenginlikleri ile kü-
resel güçlerin ilgisini çek-
miş durumda. Bu anlamda
ilk olarakLibya,bu güçlerin
direkt müdahalesine maruz
kaldı. Fransa, BM kararını
beklemeden, Libya’ya tüm
gücüyle müdahale ederek
Afrika ile ilgili planı uy-
gulamaya sokmuştu. Sahel
Bölgesi’ne giriş kapıların-
dan birini oluşturan Lib-
ya, artık tamamen Avrupa
müdahalesine açık hale
gelmiş durumda. Şimdi ise
Mali’de süregiden Fransa
operasyonu, oyunun ikin-
ci aşamasını oluşturuyor.
İslam medeniyetinin mer-
kez Afrika’daki koçbaşını
oluşturan Mali, konumu
ve sahip olduğu kaynaklar
ile belirleyici konumda.
Bilindiği üzere Mali 15.
ve 16. yüzyıllarda İslam
dünyasının bilim ve refah
anlamında önemli mer-
kezlerinden biriydi. Ve
bu zenginlik hâlâ mimari
eserler ve kütüphanelerin-
de bulunan, değer biçile-
meyen tarihi kitapları ile
yaşlı kıtada İslam’ın mührü
durumunda. O varlıklardır
ki -yüzlerce yıllık sömür-
ge geçmişine rağmen-
İslam’ın Afrika’da varlığını
sürdürmesine sebep ol-
muştur. Şimdi o eserlerin
bir bir -kimin tarafından
yapıldığı belli olmamakla
birlikte- yakılıp yıkıldığı-
nı görüyoruz. Adeta İslam
medeniyetinin izleri yeni
oyun planı ile birlikte kı-
tadan sökülmek isteniyor.
Çünkü o izler, orada yaşa-
yan halklara başka bir al-
ternatifin hâlâ daha müm-
kün olduğunu gösteriyor,
anlatıyor.
Yaşlanan nüfusuyla tüke-
tim gücünü kaybeden Batı
dünyası, bu açığını yeni
tüketim merkezleri oluş-
turarak aşma peşinde. Bu
noktada en münbid hedef-
lerden birini de 1,2 milyar-
lık nüfusu ve bu nüfusun
yüzde 50’sinin 18 yaş altın-
da olmasıyla Afrika oluş-
turuyor. Afrika’da, özellikle
şehirlerde giderek artan bir
nüfus yoğunluğu göze çar-
pıyor. Bu nüfus yoğunluğu,
kıtanın eski güç merkezle-
rinden “Kahire” ve “Cape
Town” gibi bölgelerden
kayarak kıtanın orta bölge-
lerine doğru taşınıyor. Orta
kuşak Afrika’sında birçok
şehrin 2013 ve sonrasında
kuzey ve güney Afrika şe-
ridindeki birçok şehrin nü-
fusunu aşacağı da kıtayla
ilgili araştırmalarda sıklıkla
rastlanılan bir tespit.
İşte bu genç ve yoğun
nüfusu göreceli olarak yok-
sulluk seviyesinin bir tık
üstüne çıkarmak dahi Batı
ekonomilerine can verecek
suyu oluşturmaya yetip
artacaktır. Bu amaçla artık
Çin, Hindistan ve Brezil-
ya gibi ülkelere yanaşmaya
İSLAMMEDENİYETİNİN
MERKEZ AFRİKA’DAKİ
KOÇBAŞINI OLUŞTURAN
MALİ, KONUMU VE SAHİP
OLDUĞU KAYNAKLAR İLE
BELİRLEYİCİ KONUMDA.
BİLİNDİĞİ ÜZERE MALİ
15.
VE 16. YÜZYILLARDA
İSLAM DÜNYASININ BİLİM
VE REFAH ANLAMINDA
ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN
BİRİYDİ.
VE BU ZENGİNLİK
HÂLÂ MİMARİ ESERLER
VE KÜTÜPHANELERİNDE
BULUNAN, DEĞER BİÇİLE-
MEYEN TARİHİ KİTAPLARI
İLE YAŞLI KITADA İSLAM’IN
MÜHRÜ DURUMUNDA. O
VARLIKLARDIR Kİ -YÜZ-
LERCE YILLIK SÖMÜRGE
GEÇMİŞİNE RAĞMEN-
İSLAM’IN AFRİKA’DA VAR-
LIĞINI SÜRDÜRMESİNE
SEBEP OLMUŞTUR. ŞİMDİ O
ESERLERİN BİR BİR -KİMİN
TARAFINDAN YAPILDIĞI
BELLİ OLMAMAKLA BİR-
LİKTE- YAKILIP YIKILDIĞINI
GÖRÜYORUZ. ADETA İSLAM
MEDENİYETİNİN İZLERİ
YENİ OYUN PLANI İLE
BİRLİKTE KITADAN SÖKÜL-
MEK İSTENİYOR. ÇÜNKÜ
O İZLER, ORADA YAŞAYAN
HALKLARA BAŞKA BİR AL-
TERNATİFİN HÂLÂ DAHA
MÜMKÜN OLDUĞUNU GÖS-
TERİYOR, ANLATIYOR.
AFRİKA YENİDE
A
FRİKA,
21.
yüzyılınyenimü-
cevheri. Küresel güçmimarisi
yenidendizaynedilirken, bu
yaşlı kıtabir kezdahaomimari-
nin temellerini oluşturmak için
kullanılmak isteniyor. Nasıl ki
16.
ve 19. yüzyıllar arasında sömürgecilik faaliyet-
leri ileAfrika, GüneyAmerikaveUzakDoğu’nun
zenginlikleri Batılı güçlerinemrineverilmişve
birmedeniyet kan, gözyaşı vebarut kokusu ile
inşaedilmişse, aynı oyun farklı araçlarlayeniden
sahneleniyor. Bukezkurulanoyundamüdahale
sebebi, Afrika’dayükselenEl-Kaidegücü. Bugüç,
Batılı ülkeler içinoldukçaverimli bir kullanımarz
ediyor. Nasıl ki geçtiğimizonyıl boyuncageniş
Ortadoğu’daher türlümüdahaleleri içinEl-Kaide
vekendi oluşturdukları diktatoryal yapıları kullan-
dılarsa, benzerini Afrika’yadauyarlamaçabasın-
dalar.