38
şubat
2013
Analiz
haber
ajanda
TürkiyeüzerindenOrta-
doğuveKuzeyAfrika’yı
istediği gibi kontrol ede-
meyeceğini anlayan
ABD, bukonudaşansını
bir kezdahadenemekte
veTürkiye’yi birtakım
bildik “araçları” ilehizaya
getirmeyeçalışmaktadır.
Nitekimsonaltı ay içerisin-
deönce “beyzbol sopası”,
ardından “retoriksaldırı”,
randevukrizi” ve “Erbil’i bı-
rak, Bağdat’abak!” şeklinde
kendini gösterenbutürden
ayar çekme” girişimleri,
geçtiğimizay içindeABD
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
VictoriaNuland’ınDışişleri
Bakanı Davutoğluüzerin-
denyaptığı “Kışkırtıcılık
yapmayın!” türündensert
uyarısı ilebir üst aşamaya
tırmanmışvaziyette.
***
BubağlamdaTürkiye’nin
Yeni KürtPolitikası”nında
Washingtonnezdindebir-
takımtepkilereyol açtığı,
sondönemdeAnkara’ya
önerdiği “model”dende
rahatlıklaanlaşılabili-
yor. Kendi içindeki “Kürt
Sorunu”nubölgesel çapta
geliştirdiği “Yeni KürtPo-
litikası” ileaşmayaçalışan
vebubağlamdaöncelikle
ülkesınırları içindeki sorun
alanlarını vecepheleri ka-
patmayaçalışanyeni An-
karagörüntüsü, ABD’nin
bölgepolitikaları ileçok
örtüşmüyor gibi...
***
Bunlarındışında
Türkiye’nin -ArapBaharı
sürecinde- baştaMısır
olmaküzere, bölgeülkele-
riylegeliştirmeyebaşladığı
birtakım“özel ilişkilerin”
deWashingtonnezdinde
Başkan Obama’nın
ilk resmi ziyaretini İsrail’e yapacak olması da
oldukça dikkat çekici. Söz konusu ziyaret, bundan sonraki sü-
reçte (eğer Obama taktik icabı böyle bir adım atmıyorsa) “Yeni
Ortadoğu”nun hamisi noktasında en azından Türkiye’nin yalnız
olmayacağını gösteriyor. Bu da Türkiye’nin İsrail ile yeni bir başlan-
gıca, ilişkiye zorlanması ile eşdeğerdir ki açıkçası ortaya konulan
şartlar itibariyle Ankara’nın ya da AK Parti hükümetinin bundan nasıl
sıyrılacağı şimdiden merak konusu olmaya başlamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan
Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı Barack Obama