35
şubat
2013
Prof. Dr. Refik Turan
memiş, silahla ve terörle hamuru yoğrulmuş
iradeyi sürekli övmüş –ki bu irade onlara
milletvekilliği sağlamıştır- Türkiye’ye ve ka-
hir ekseriyetteki halk kesimlerine hakarete
varabilecek davranışlar sergileyen bu insan-
ların Karadeniz Bölgesi’ndeki muhtelif vi-
layetlerde buluşacakları insanlara ne mesaj
vereceklerini gerçekten merak ediyoruz.
PKK terör örgütü, otuz yıla yakın bir
zaman diliminde köy basmış, öğretmen öl-
dürmüş, gerektiğinde kendine katılmayan
bölge vatandaşlarını da acımasız infazlarla
susturmuş, çok sayıda asker ve polis birlik-
lerini hedef almış ve türlü hileli tuzaklarla
öldürmüştür. Örgüt bunları hiçbir kural ve
hukuk normu tanımadan yapmaktadır. Ör-
güt,işlediği cürümler bakımından tarihin en
büyük suç makinelerinden biridir. Örgütün
işlediği cürümlerin mevcut vesikalara daya-
nılarak belgesel haline getirilmesi ve kitaplar
yayınlamak suretiyle anlatılması gerekmek-
tedir. Gelecekte konuyla ilgili yazılacak ta-
rih araştırmaları için bu kitapların yazılması
ve belgesellerin hazırlanması elzemdir. Bu
kitap ve belgeseller, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin gelecekteki temsilcileri ve ne-
sillerine mutlaka lazım bir materyal ve yol
gösterici olacaktır.
PKK terör örgütünün temel özellikleri,
genel bir gözlem yapıldığında rahatlıkla an-
laşılabilmektedir. Örgütün temel özellikle-
rini şu şekilde sıralayabiliriz:
PKK terör örgütü, Kürt halkının hakla-
rını savunma iddiasında olan bir örgüttür.
Ancak örgütün yapmış olduğu terör faali-
yetlerinde çok sayıda Kürt vatandaşın mad-
den ve manen canı yanmıştır. Örgüt kendi
görüş ve uygulamalarına karşı çıkanları şid-
detle elemine etmekte ve gerektiğinde yok
etmektedir. Bu doğrultuda çok sayıda Kürt
vatandaşı, bizzat örgütün kurşunlarına he-
def olarak hayatını kaybetmiştir. Tabiatıyla
örgüt ve yandaşları, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin yapmış olduğu mücadeleyi ve
bu mücadelede yapılan bazı hataları dile ge-
tirmekte, bunu abartılı bir şekilde dillendir-
mektedir. Hâlbuki son yapılan araştırmalar,
bazı PKK itirafçılarının ifade ettiği gibi, faili
meçhul kabul edilen 17 bin kayıp bölge va-
tandaşının önemli bir kısmının PKK infaz-
ları nedeniyle hayatını kaybettiğini göster-
mektedir. Bu durum trajiktir. Zira dünyada
kendi akraba ve soydaşlarına bu kadar zarar
veren ikinci bir örgüt bilemiyoruz.
Olaylar ve araştırmalar ortaya çıkarmıştır
ki, PKK terör örgütü, dünya devletlerinin
önde gelenlerince açıktan desteklenmekte-
PKK gibi bir örgütün silah bırakması çok zor. Zira silahtan, kandan ve şiddetten besleniyor. Aksi takdirde yaşayamaz. Bunu en çok örgüt mensupları biliyor. Ancak ona silah
bıraktıracak faktörlerin varlığını da kimse inkâr edemez. Türk güvenlik güçleri, Avrupa’dan ve Suriye’den kesilecek kaynaklar ve belki Öcalan faktörü… Bunu zaman gösterecek.