34
şubat
2013
Terör
haber
ajanda
>> Gerçi örgüt Türkiye’yi
bölme planını açıktan ifade et-
memiş, dolaylı ve dolambaçlı
ifadeler kullanmıştır. Ancak ör-
gütün hedefinin ne olduğu çok
net ve açıktır. Açık bir şekilde
ortaya konulan husus, (onların
ifadesiyle) şimdiye kadar ezi-
len, görmezden gelinen “Kürt
hakları”dır. Örgüt ve onun bir
uzantısı olarak Meclis’te bu-
lunan BDP milletvekilleri, her
türlü müspet gelişime ve uygu-
lamaya gözlerini ve kulaklarını
kapatarak, bıkıp usanmadan
bunu tekrarlamışlardır ve bunu
tekrarlamaya devam etmekte-
dirler.
Yaşadığımız şu günlerde
BDP’den bir grup milletveki-
li, Karadeniz Bölgesi’ne gezi
programı yaparak oradaki halk
kesimleriyle buluşmayı tertiple-
diklerini duyurdular. Gerçekten
hayret etmemek mümkün değil!
Şimdiye kadar siyasi ve demok-
ratik bir parti hüviyetine hiç gir-
PKK terör örgütü,
dünya devletlerinin
önde gelenlerince açıktandesteklenmekte-
dir. FransaDevlet Başkanı Françoi Hollande,
Paris’te geçenayöldürülenPKK’lı Sakine ve
arkadaşlarıyla çokyakındangörüştüğünü
pervasızca ifade etmiştir. Paris’teki cinayet
haberiyle eş zamanlı olarak, aynı tarihlerde
bir cinayet haberi deMoskova’dangelmiştir.
PKK’ya silah teminedip sevkiyatını yapan
DedHasan lakaplı mafya babası AslanHüse-
yin, uğradığı silahlı saldırı sonucuMoskova’da
öldürülmüştür. Buhaberle Şakro lakaplı
ZahariyKalasov adlı başka birmafya baba-
sınındaPKK’ya silah sevkiyatı yaptığı anla-
şılmıştır. Yapılan silah sevkiyatlarınındaRus
Devleti’ninbilgisi dahilindeyapıldığı anlaşıl-
maktadır.
***
Bunlarınyanı sıra
AvrupaBirliği’ninöncü
devleti sayılanAlmanya’nında iyi bir PKK
destekçisi olduğunadair pek çokolayveha-
bermevcuttur. Benzer şekildeABD, Belçika,
Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç, İtalya,
Yunanistanvepek çokAvrupaülkesi, gerekti-
ğindePKK’nınyanındadurmaktançekinme-
mektedir. Avrupadevletlerininyanı sıra, başta
Suriyeve İrangibi, bazı Ortadoğuülkeleri de
PKK’yımüttefikkabul edip, onunüzerinden
Türkiye’yehücumetmektedir. Yeryüzünde
PKKgibi geniş teşkilata sahip, bukadar çok sa-
yıdadevlet, istihbarat teşkilatı veuluslararası
siyasi yapı tarafındandesteklenenbaşkabir
terör örgütüyoktur. Buaçıdanmenhus terör
örgütüPKK için “emsalsizdir” diyebiliriz.
***
Üzerindedurulması gereken
bir diğer
önemli konuda terör örgütü ile 2012yılında
yapılanetkili silahlı mücadelesidir. Bumüca-
dele sonucunda binaltı yüzeyakın terörist
ele geçirilmiş, önemli miktarda terörist teslim
olmuş, toplam2 bineyakın terörist de etkisiz
hale getirilmiştir. Bu, teröre karşı şimdiye
kadar ki enönemli operasyonel başarılardan
biridir. 6 bin civarında silahlı gücüolanörgü-
tün, bu kadar kayıpvermesininörgüttemoral
bozukluğuveyılgınlığanedenolması muhte-
meldir. Şuanda sürdürülengörüşmelerin, gü-
venlik güçlerininörgüt karşısındaki bubaşarı-
larınınbir sonucuolduğukanaatindeyiz. Elde
edilenbaşarıdaGenelkurmayBaşkanı Necdet
Özel ve İçişleri eski Bakanı İdrisNaimŞahin’in
hakkını da teslimetmek gerekmektedir.
PKK
TERÖR
ÖRGÜTÜNÜN
SİLAHLARI
SUSACAKMI?
Nasıl bir örgüt buPKK?
1984
-
PKK terör ör-
gütünün- Eruh
Baskını’ndan
itibaren,
Güneydoğu’daki
belli bölgelerde sürekli devameden bir silahlı çatışma
ortamı yaşanmıştır. Başında AbdullahÖcanlan’ın bulun-
duğu PKK terör örgütü, Güneydoğu Anadolu’nun belli
bölgelerinden bazen aylık, bazen haftalık, bazen de günü
birlik terör yapmanın başlıca faili olmuştur. Örgütün tek
bir metodu vardır: Kendi arzu ve hedefine engel gördüğü
her insan, kurumve odağı silah zoruyla ve şiddete dayalı
olarak imha etmek... Örgütün tek hedefi ise Türkiye’ye
zarar vermek ve belli bir coğrafi mıntıkayı bölerek kendi
tasarrufuna almaktır.