30
şubat
2013
Toplum
haber
ajanda
BİR BAŞKA OKUMA İLE SÖYLERSEK...
TOPLUMSAL KODLAR ÜZERİNDEN VAR
OLAN SİYASAL HAREKETLER DEVLET
KODLARINA YÖNELDİĞİNDE, KENDİ
GELİŞ PARKURUNDAN KOPAR. BU KO-
PUŞ, ÇOCUK, GENÇ VE KADIN KODLARI
ÜZERİNDEN ÜRETİLECEK POLİTİKALAR
YERİNE, DEVLET KODLARI (EKONOMİ-
DEMOKRASİ-POLİTİK KATILIM-ASKERİ
GÜÇ) ÜZERİNDEN ÇOCUĞU, GENCİ VE
KADINI “KONUMLANDIRMA PROG-
RAMLARINA” YÖNELİŞLE SONUÇLANIR.
ÇÜNKÜ DEVLET KODLARI ÜZERİNDEN
YÜRÜTÜLEN POLİTİKA, ALGI YÖNETİMİ
EKSENLİDİR VE TOPLUMSAL KODLARI
KONUMLANDIRMA İLE KENDİNİ SO-
RUMLU HİSSEDER.
***
O ZAMAN İNSAN, “AİLE POLİTİKASI
YOK ASLINDA!” DEMEK DURUMUNDA
KALIYOR. DEVLETİN KODLARI İÇİN YÜ-
RÜTÜLEN POLİTİKALARA AİLENİN KO-
NUMLANDIRILMASI ÇABASI VAR GİBİ.
DİL DE, STRATEJİ DE, KONUŞLANDIRIL-
MA DA HEP BU DEVLET DİLİ İÇİNDE
GELİŞTİRİLİYOR ÇÜNKÜ. AİLE POLİTİ-
KALARI İLE İLGİLİ TÜM KONUŞMALARI,
ÇABALARI, PROGRAMLARI, ANALİZLERİ
DİKKATLİCE İNCELEYİN. İSTİSNASIZ
>> Bu stratejiyi kul-
lanarak iktidar olan
hareketler (kısa sürede)
devletin kodları üze-
rinden algı yönetimine
yöneldiğinden, toplumsal
kodlardan bir kopuş ya-
şar. Çocuk, genç ve kadın
için toplumsal projeler
üretmeyi bırakıp devlet
kodları üzerinden “ko-
numlandırma program-
ları” uygulamaya başlar.
Bir başka okuma ile
söylersek...Toplumsal
kodlar üzerinden var
olan siyasal hareketler
devlet kodlarına yö-
neldiğinde, kendi geliş
parkurundan kopar. Bu
kopuş, çocuk, genç ve
kadın kodları üzerinden
üretilecek politikalar
yerine, devlet kodları
(
ekonomi-demokrasi-
politik katılım-askeri
güç) üzerinden çocuğu,
genci ve kadını “konum-
landırma programlarına”
yönelişle sonuçlanır.
Çünkü devlet kodları
AİLEPOLİTİKASI
PANİK”
ODASINDA!
S
İYASETİ
alternatif/muhalif” kılan,
toplumsal kodlar üzerindenyürütü-
lendilidir. Çocuk, gençvekadın için
gelecek” senaryoları üretmekve
iktidarı çocuk, gençvekadını tehdit
edenetkilerekarşı sorumsuzlukla suçlamak,
toplumsal kodlar üzerindensiyaset üretme”
stratejisidir.