22
şubat
2013
Kapak
haber
ajanda
Herdönemin
kendinehasbir
rengiveeğilimlerivar.Değiş-
meyenazsayıdaşeydenbiri-
si ise,yinemaalesef,diğer in-
sanlara,yahuttabir-idiğer ile
öbürkamptakilere”bakışaçı-
mız...Bugüniktidar,sermaye
vemedyagücününeldeğiştir-
diği,güçdengelerininkaydığı
vefarklıbirbakışaçısınınuzun
yıllardır ilkdefabuülkede
gücü”elegeçirmeyebaşladı-
ğınıgörüyoruz.Amaneyazık
ki,hastalıklarımızdankurtul-
mayabaşladığımızadairema-
relergörmektenhenüzçok
uzağızgibigeliyorbana...
***
Beni şahsen
ençokhayre-
tedüşürenkonularınbaşın-
da, yıllardır buülkede (ay-
nendiğer birçokkesimgibi)
ezildiğinden, hakkınınyen-
diğinden, önününkesildi-
ğindenveher türlükamu
imkanındanmahrumedildi-
ğindenhaklı olarakşikayet
eden inançlı insanlarınbir
bölümünün, bugünküdav-
ranışbiçimleri geliyor. Ezilen
bir kesiminher zamanyaşa-
dıklarındanders çıkartarak
âlî davranışlar geliştirme-
si beklenmezelbette. Fakat
bir insan, inancındandola-
yı aşağılandığı veengellen-
diği kanısınasahipse, üzerin-
deki bubaskı ortadankalkıp
da inancını dahaözgürceya-
şamayabaşladığında, inancı-
nıngereklerini daha rahat bir
şekildeyerinegetirmeyebaş-
laması dadoğal olarakoki-
şidenbeklenir. Yıllar boyun-
cakılık-kıyafetinden, ibadet
alışkanlıklarından, siyasi ter-
GÖKLERİNÖĞR
İnançlı insanları adaletsizliğe
sevk eden en önemli etkenler-
den bir tanesi, inançlı insanla-
ra kayıtsız şartsız düşman olan
bazı zevatın, hepimize malum
olan insafsız ve zalim tutum-
larıdır. Bu tip insanlarla, has-
belkader bunların yanında yer
alan kalabalıkları birbirinden
ayırabilmek de kanaatimce ha-
yati derecede önemlidir. Alçak-
ların alçaklıkları insanda tabii
olarak öfke ve intikam hisleri
doğurur. Fakat bu noktada ken-
dimize sıklıkla basit bir gerçe-
ği hatırlatmamız lazım: Adaletli
olma emri, bizim kitabımız-
da yazıyor, “onların” kitabın-
da değil...