14
şubat
2013
Analiz
haber
ajanda
Prof. Dr. Turan Güven
Velevki sorunlarımız
dış kaynaklı olsa
bile, velev ki budış kaynaklara içeriden
bazı hainler destek verse bile onların so-
runyaratmalarınınönüne geçememek de
bir sorundeğilmidir? Yaklaşık 90yıl önce-
nindünya şartlarına göre tanzimedilmiş
ve bugüne kadar yoksulluk, yolsuzluk ve
insan fıtratını bozmaktanbaşka bir işlev
görmemiş olan sistemi de kutsayacak
değilim. Kendi yarattığı sorunlarınbile
farkına varamayanbu köhnemiş sistemle
Türkiye’nin 21’inci yüzyılı çıkaramayacağı
da gün gibi aşikâr. Dünya gerçeklerine
bir insanömrü kadar bile dayanamayan
resmi ideolojinin “iflâs” noktasına geldiğini
de birilerinin söylemesi gerekiyor. Zira de-
nizinbittiğini önceden göremezsek, gemi
karaya vuracak.
***
Türkiye,
imparatorluktanküçülmüşher
ulus-devlet” gibi, insançeşitliliğinden
kaynaklananbeşeri sorunlarını yaşıyor.
Dahadoğrubir ifadeyle, kaçınılmazbeşeri
sorunları ileyüzleşiyor. Bugünkarşılaştı-
ğımız sorunlarınbüyükbir kısmı, ulus-
devlet teorisi ve felsefesininsonuçla-
rıdır. Bir bakımabunlar, ulus-devlet
teorisi ilehayatınpratiği arasında
doğan tezatlar veuyuşmazlıklar
olarakdaadlandırılabilir. İnsan
çeşitliliğimizdenkaynaklanan
sorunlar bir keredahagösterdi
ki, ulus-devletinhomojenbir
toplumyaratma teorisi, siya-
setleri hayatınpratiği ilederin
çelişkilere fazladayanamadı.
TürkiyeCumhuriyeti bu temel
sorunuemperyalistlerdençok
dahaönce farketseydi, belki so-
runlarınçözümübukadar
sancılı veağır olmazdı.
İMPARATOR
VİZYONU
ULUS DEVLETİN