106
şubat
2013
Teleskop,
şuana kadar
tespit edilen850gezenin
detaylarıyla ilgili fotoğraflar
çekerek dünyaya göndere-
cek ve böylece dünya dışın-
dayaşanabilir yerler olup
olmadığını inceleme imkanı
verecek.
ve de böylece işlerin verimli-
liği arttırılmıştır.
20.
yüzyıla gelindiğinde
bilim ve teknolojinin geli-
şimi altın çağını yakalamış,
insan hayatında vazgeçilmez
rahatlık ve kolaylıklar sağla-
mıştır. Bilimin gelişimi hiçbir
zaman kesintiye uğramamış
ve sürekli sınırları genişle-
miştir. Bilim gelişirken dünya
küçülmüş ve sanıldığı kadar
büyük olmadığı gerçeği
ortaya çıkmıştır. Dünyada
gidilmeyen ve girilmeyen yer
kalmamış; uçakla seyahatler,
nakliye ve iletişim ucuzlamış
ve yaygınlaşmış, böylece
dünyanın bir yerinde üretilen
ürün, diğer bölgelere kolayca
taşınır hale gelmiş, teknolo-
jiyi kullanmayan kimse kal-
mamıştır. Bu durum, dünyayı
düzleştirmiş, küçük bir köy
haline getirmiştir. Dünya-
nın her tarafından insanlar
birbirleriyle kolayca iletişim
kurabilmiş, böylece bilgilerini
ve teknolojilerini karşılaş-
tırma imkanları bulmuşlar
ve eksiklerini birbirlerinden
gidermişlerdir.
Bilim hızla ilerlerken
insan hayatının vazgeçilmez
bir unsuru haline gelmiştir.
Zorunlu eğitim sürelerinin
uzatılması buna örnek olarak
verilebilir. Gelecekte en az
2
yıllık bir yüksekokul bitir-
mek de zorunlu hale gelirse
şaşırmamak gerekir. Bilimin
sonucu olarak ortaya çıkan
teknoloji, hayatı her alanda
kolaylaştırmış ve edinilen
bilgi ve yeni teknikler, tekrar
yeni bilgilere uygulanarak
yeni teknolojiler elde edil-
miştir. Bu durum, bilim ve
teknoloji arasında doğal
döngüsel bir ilişki olduğu-
nun da göstergesidir. Bilim-
sel çalışmalar uygulamaya
elverişli bilgi üreterek tekno-
lojik gelişmeye yol açarken,
teknolojik gelişmeler de
bilimsel araştırmanın daha
uygun şartlarda yapılmasını
sağlamış ve bilimsel gelişme-
yi hızlandırmıştır.
20.
yüzyılın yarısından
sonra geliştirilen elektronik
bilgisayarların kullanılmaya
başlamasıyla birlikte bilim-
teknoloji ilişkisi arasındaki
döngü giderek daha kısa
sürede tamamlanır hale
gelmiştir. Bilgisayarlar her
gün biraz daha güçlenirken
araştırmaları hızlandırmakla
kalmamış, eskiden imkansız
olanı da mümkün hale geti-
rerek yeni bilgi alanları orta-
ya çıkarmıştır. Buna örnek,
kâinatın helezonik olarak
yaratılmaya devam ettiğinin
tespitinin, verilerin bilgisa-
yarlar aracılığıyla toplanma-
sıyla anlaşılmış olmasıdır. İn-
sanoğlunun dağarcığındaki
bilginin sınırları genişlerken
mesafeler küçülmüştür. Bu-
nun tabiî bir sonucu olarak
toplumlarda yaşanan hızlı
sosyal ve kültürel değişimler
meydana gelmiştir.
Sonuç olarak, bugüne
kadar elde edilen bilgi biri-
kiminin bir sonucu olarak
en büyük gelişmelerden
biri hiç kuşkusuz bilgisayar
teknolojisinin geliştirilmesi
olmuştur. Internet ağının
kurulması sonucunda evlere,
işyerlerine, hatta günlük
hayatın her alanına girmeyi
başarmıştır. Bilgisayar tek-
nolojisi, beraberinde çok
büyük yenilikler ve kolay-
lıklar getirmiştir. Bu tekno-
loji bankacılık işlemlerinin
hızlanmasından, uydu sis-
temlerinin ve insansız hava
araçlarının geliştirilmesine,
oradan da müziğin ve ki-
tapların biçimine kadar pek
çok şeyi değiştirmiştir.
Bugüne kadar ki gelişi-
mine bakarak tahmin ede-
biliriz ki, teknoloji burada
kalmayacak ve insanlar
yaşadığı sürece ilerleye-
cektir. İnsanoğluna bugün
baktığı yerden hayal gibi
görünen pek çok araçlar ve
teknolojik ürünler gelecekte
gerçekleştirilebilecek ve in-
san hayatını kolaylaştırmaya
devam edecektir. Bu süreçte
bir nokta çok önemlidir:
Eğer insanlar gelecekte
insanlığın yararına olma-
yan veya zararı yararından
çok olan teknoloji üretme
durumunda olursa, bundan
kesinlikle vazgeçmelidir.
Silah üretimini ise sadece
barışı ve huzuru temin etme
amacıyla yapmalıdır.
haber
ajanda
Teknoloji
2
020
yılındahizmete girmesi
planlananve içinde gezegeni-
mizi inceleyerek şuana kadar
geliştirilen teknolojilerle elde
edilemeyen soruların cevabı-
nı verecek dev bir teleskobun2007’den
beri projesi yürütülmektedir. 2006’da
tasarlananproje 3 aşamalı... Projenin top-
lammaliyeti 1milyar avrodur. Teleskobun
toplamağırlığı 4500 tondur.
Teleskop, 4-8metrelik teleskoplara
göre 100 kat daha iyi sonuçlar verecek ve
dünya -güneşinetrafında- saniyede 9 cm
dönerken, teleskop (yaklaşık) saniyede 1
cmhızda olacak ve gezegenyapısı, geze-
gendışı yapılar ve ilk ışık nesneleri gibi
konuları araştıracak.
39
metre çapında olanE-ELT (The
EuropeanExtremelyLarge Telescope)
adındaki teleskop, AvrupaGüneyGöz-
lemevi (ESO) tarafındangeliştirilmiştir.
Teleskop, NASA’nın2018yılındayörün-
geyeyerleştireceği JWST’nin (JamesWebb
Space Telescope) bir alternatif olmayıp,
tamamlayıcısı niteliğinde olacak.
Teleskop,şuanakadartespitedilen850
gezenindetaylarıylailgilifotoğraflarçeke-
rekdünyayagönderecekveböylecedünya
dışındayaşanabiliryerlerolupolmadığını
incelemeimkanıverecek.Bununlailgili
olarakısı,su,gezegenlerinatmosferine
ilişkinbilgilerianalizederekdünyaya
gönderecek.Gönderilecekbilgimiktarı
büyükveriyi(bigdata)çağrıştıracaknite-
likteolupzetabytlarlaölçülenveşuanda
internettehersaniyedolaşanverinin100
katıbüyüklükteverilerolacak.
Dünyayıgözetleyen
devgöz”