105
şubat
2013
>>Mesela 150 kiloluk bir
ekipmanda taşıyabiliyor. Bu,
silah taşıyabileceği anlamı-
na gelmektedir. Silaholarak
ROKETSAN’ınürettiği Cirit’in
kullanılacağı biliniyor. Buha-
liyle de Ebrehe’nin fillerine ve
askerlerine taş ve çamur atıp
onları kurumuş, paramparça
olmuş ağaç yapraklarına dönüş-
türenkuşlara benzemektedir.
Halenmenzilini vehavada kal-
ma süresini arttırma çalışmaları
devamediyor. Ülke olarak her
alanda olduğugibi, askeri alan-
da da dışa bağımlılığımız gittik-
çe azalıyor.
İHA’larınmenzili düşünül-
düğünde iki temel kritik faktör
bulunmaktadır: Bunlardanbiri
400
km’de bir yer istasyonu,
diğeri iseuydudesteğidir. Yer
istasyonları belki daha kolay
halledilebilecek bir problemdir.
Ancak uydu konusuna gelince
mutlakaTürk uyduları üzerin-
den iletişimkurması zorunlu-
luğu, İHAprojelerininmutlaka
yerli uyduların fırlatılmasına
paralel olarak gelişmesini zo-
runluhale getirmektedir. Sade-
ce askeri amaçlarla fırlatılanve
yüzde 100 kendi imkanlarımızla
fırlattığımız uydular olması,
bilginin sızmaması açısından
önemarz etmektedir.
Diğer taraftanTürkiye’nin
tek İHAçalışması ANKAde-
ğildir. ANKA, Türk İHA’ları
içerisinde enbaşarılı ve rekabet
gücüen fazla olanıdır. Diğer
İHAprojelerine de şöyle bir göz
atalım:
Türkiye’de şuan itibariyle
İHAçalışmalarını sürdüren
üç firma bulunuyor. Bunlar-
danbirisi, Çaldıranve Gözcü
İHA’larınınüreticisi Baykar’dır.
Baykar, ayrıca 2007yılında baş-
lattığı Malazgirt İnsansızHeli-
kopter Sistemi ile döner kanatlı
İHAprototiplerini üretmiştir.
Baykar buprojeyi aynı zamanda
sivil kullanımamaçları içinde
geliştirmektedir.
Bir diğeri ise, üretimini Vestel
Savunma’nınyaptığı Karayel
adlı İHA’dır. Vestel Savunma, bir
süre önce İstanbul’daki tesis-
lerindenAnkara Sincan’daki
AydınYazılım ile aynı tesislere
taşınarak İHAçalışmalarına
devametmek üzereyatırımlar
gerçekleştirmiştir. Karayel’in
iyileştirilmesine devameden
Vestel Savunma’nınyakın za-
manda farklı projeler çıkarması
da beklenmektedir.
Bir de isimlerini henüz dek-
lare etmek istemeyenve döner
kanatlı yeni bir teknoloji üzeri-
ne çalışanyerli bir firma daha
bulunmaktadır. İlk prototiplerini
üreten firma, daha kabiliyetli
olan ikinci prototipinüretimine
başlamış veuçuş testlerini
başarıyla gerçekleştirmiştir.
Söz konusu İHA’nınbugüne
kadar üretilendöner kanatlı
platformlardandaha farklı ve
daha çeşitli kabiliyetleri olduğu
bilinmektedir.
Sonuç olarak Türkiye’nin,
İHA’larınüretiminde belli
bir ivmeyakaladığı veyakın
zamanda pazarayeni ürünler
sunacağı görülmektedir. Bir za-
manlarmilyonlarca para ödeye-
rek ve ricaminnet alabildiğimiz
Heronlar düşünüldüğünde, bu
alanda oldukça başarılı olduğu-
muz anlaşılmaktadır.
sıfırın bulunmasıyla meydana gelen
bir bilgi birikiminin sonucudur.
Latincede orijinali “technoslogos”
olan ve tekhne (yapmak, sanat,
zanaat) ve logos (bilmek, bilgi, söz)
sözcüklerinden oluşturulan tekno-
loji kavramı, o çağda “bilgiyle yap-
mak” anlamına geliyordu. Zaman
içerisinde anlamı değişen kavram,
bilimsel araştırmalardan elde edilen
somut ve yararlı sonuçları ve bunla-
ra ilişkin araç, yöntem ve süreçlerin
bütününü ifade eden bir anlam
kazanmıştır.
Teknoloji, bilim öncesi deneme
yanılma yoluyla veya usta çırak iliş-
kisiyle yapılan ve adına zanaatkârlık
denilen diğer işlerden ayrılır.Tek-
noloji, bir yöntem farklılığı ve bir
anlayışı ifade eder. Farsçadan dili-
mize geçen ve ölçü anlamına gelen
endaze” kelimesinin gelişmesiyle
elde edilen “mühendis” kelimesi de
ölçen kişi anlamına gelir.Teknoloji,
ölçen ve hesaplayan mühendislerin
yaklaşımıyla elde edilen sonuçlardır.
Bugün bilimin kullanılmasıyla
teknolojiye dönüştürülen alet ve
edevat, bazen insanların işlerini
kolaylaştırır, bazen de zorlaştırır
ve hatta onların yok edilmesi için
kullanılır. Genel amaç, kolaylaştır-
maya yönelik olmalıdır. Ancak elde
edilen sonuçlar yanlış kişilerin eline
geçtiği zaman, yanlış amaçlar için
kullanıldığı da görülmektedir.
Genellikle askeri amaçlar için
geliştirilen teknolojinin daha sonra
herkesin hizmetine sunulduğu
görülür.Mesela Pentagon’da ge-
liştirilen programlama dillerinin
sonradan herkesin kullanımına
sunulması, bugün onsuz yapama-
dığımız internetin de önce orada
geliştirilerek daha sonra yayılması
ve günümüzde pek çok diğer tek-
nolojinin de NASA ve Boeing gibi
askeri veya yarı askeri kurumlarca
geliştirildiği bilinmektedir.
Bilimin uygulanmasıyla gelişti-
rilen teknoloji, en belirgin olarak
Sanayi Devrimi’yle birlikte başla-
mıştır. Bu tarihten sonra mühen-
disler aracılığıyla toplu üretimler
(
mass production) için makineler
yapılmış, işler planlanarak yapılma-
ya ve başarımı ölçülmeye başlanmış
Türkiye’nin,
İHA’larınüretiminde belli bir ivmeyakaladığı veyakın
zamanda pazarayeni ürünler sunacağı görülmektedir. Bir zamanlar
milyonlarca para ödeyerek ve ricaminnet alabildiğimizHeronlar düşü-
nüldüğünde, bualanda oldukça başarılı olduğumuz anlaşılmaktadır.
İnsansızhavaaraçlarıveANKA
TürkİHA’larveHeron’larınKarşılaştırılması
Gözcü
Çaldıran
Karayel
ANKA
Heron
Üreticisi
Baykar
Baykar
Vestel Sav.
TAI
IAI/Elbit/Aselsan
Kanat Açıklığı
2
m.
9
m.
10
m.
17
m.
16,6
m.
Uzunluğu
1,2
m.
5,5
m.
6
m.
9
m.
8,5
m.
Menzili
15
km.
250
km.
160-200
km.
200
km.
350
km.
Görev Süresi
60
dk.
10-16
Saat
10
Saat
24
Saat
40
Saat
Op. İrtifası
3000
ft.
23000
ft.
18000
ft.
23000
ft.
30000
ft.
Tavan İrtifası
12000
ft.
30000
ft.
18000
ft.
30000
ft.
33000
ft.
Sınıfı
Mini İHA
Taktik İHA
Taktik İHA
MALE
MALE
Görevi
Keşif
Keşif/Gözlem Keşif/Gözlem Keş.Göz.İst.
Keş.Göz.İst.
O
CAK
2013’
te TAI’ningeliştirdiği insansız hava
aracı (İHA) ANKA’nın tanıtımı yapıldı. TAI’nin ça-
lışanlarınıngöğsünü kabarttığı kadar halkımızın
da gurur kaynağı oldu. Zira bölgesinde gittikçe
güçlenenülkemizinbugücününperçinlenme-
sine önemli katkı sağladı. Bazı özelliklerinin İsrail yapımı
Heron’lardandaüstünolduğugörülüyor.