99
şubat
2013
Orhan Mücahit
>> Sadece ülkemizin değil, tüm dünyan
sağlık konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Bu
konuda (çok manidardır) en ciddi sorunları
başta Batı toplumları olmak üzere en geliş-
miş ülkeler yaşıyor. Evet, bilim ve teknolojinin
ilerlemesi ile pek çok hastalığa deva bulundu.
Pek çok hastalık kolayca tedavi edilebilir hale
geldi. Fakat bu gelişmelere paralel olarak yeni
hastalıklar, küresel alarmlara neden olan yeni
salgınlar, farklı kanser çeşitleri türedi.
Beslenme alışkanlıklarının değişmesi sonu-
cu sağlıksız beslenme, zararlı alışkanlıkların
artması, hormonlu gıdalar, endüstriyel zararlı
kimyasal maddeler, endüstriyel ilaçlar, kısaca
GDO dediğimiz genetiği değiştirilmiş orga-
nizmalar, her gün çeşitli şekillerde maruz kal-
dığımız radyasyon ve elektro manyetik dalga-
lar, iklim değişiklikleri ve dahi sayabileceğimiz
birçok sebep yüzünden sağlığımız hızla bozul-
maya başladı.
Eskileri dinlediğinizde hayatında doktor
görmeden ölmüş insanların olduğunu bile du-
yabilirsiniz. Zamanımızda artık bu neredeyse
imkânsız hale geldi.Büyük hak dostu rahmetli
Tahir Büyükkörükçü’den dinlemiştim. Baba-
sı anlatırmış. Konya’da 1900 yılların başında
sadece iki doktor varmış. İki doktor fazlasıyla
yetiyormuş memlekete.
Peki şimdi ne değişti? İnsanlar değişti. Kül-
türler değişti. Alışkanlıklar değişti. Biz tekno-
lojinin efendisi değil, kölesi olduk. Sonuçta
yukarıda saydıklarım, yaşamımızın bir parçası
haline geldi. Hem beden sağlığımız, hem akıl
sağlığımız, hem de ruhsal sağlımız bozulmaya
başladı.
Neler yapılabilir? Bu sorunların uzmanları
öncelikle sağlıklı beslenmeyi, endüstriyel gıda-
lardan uzak durulmasını,mümkünse hiç tüke-
tilmemesini,radyasyon yayan cep telefonu,bil-
gisayar gibi cihazların mümkünse hiç, değilse
çok az kullanılmasını, sadece organik ve doğal
olduğundan emin olunan malzemelerin kulla-
nımını, sağlıklı ortamlarda yaşamı öneriyor.
Böyle bir zamanda bu şekilde yaşamak
mümkün değil dediğinizi duyar gibiyim. Evet
işin gerçeği uzmanların tavsiye ettiği şekilde
yaşamak çok zor.Ancak Kainatın Efendisi’nin
her konuda olduğu gibi sağlıklı bir beden, sağ-
lıklı bir ruh ve sağlıklı bir yaşam için tavsiyele-
rine uyarak daha sağlıklı yaşamak mümkün.
Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz (sav),
peygamberliği zamanında çeşitli defalar Rum
İmparatoruolanHeraklius ilemektuplaşmış ve
kendisini İslam dinine davet etmişti. Herakli-
us bu gelen elçileri iyi karşılamış ve Peygamber
Efendimiz’e çeşitli hediyeler göndermişti.
Bir defasında bu hediyelerle birlikte bir de
doktor göndermiş imparator.
Doktor, Peygamber Efendimiz’in huzuruna
çıktığında, İmparator Heraklius’un kendisini
Peygamber Efendimiz’in hizmetine verdiğini,
eğer müsaade edilirse kendisine ve diğer Müs-
lümanlara bundan böyle doktor olarak hizmet
vermek istediğini söyler.
Resulü Ekrem Efendimiz, memnun olarak
bu isteği kabul eder. Doktora kalacağı ve gelen
hastalara bakabileceği bir ev tahsis edilir. İhti-
yaçları cemaat tarafından temin edilmektedir.
Günler geçer…Haftalar geçer…Aylar geçer…
Doktor bakar ki ne gelen var, ne giden...
Kimse yanına hal hatır sormaktan, ihtiyaçla-
rını temin etmekten başka uğramamaktadır.
Dayanamaz ve hem izin istemeye, hem de
ona şaşırtıcı gelen bu durumu sormak için
Efendimiz’in huzuruna gelerek bu durumu
O’na anlatır, “Efendim, ben buraya sizlere
hizmet etmeye geldim, bana bir ev verdiniz.
İhtiyaçlarımı karşıladınız. Ancak geldim ge-
leli hiçbir hasta yanıma gelmedi. Hasta kim-
seyi görmedim. Boş boş oturmaktan sıkıldım.
Müsadenizi istiyorum!” der. Kainatın Efendisi
Sen bilirsin! Eğer kalırsan sen bizim misafi-
rimizsin, misafire bakmak ve ona hizmet et-
mek biz Müslümanların vazifesidir. Gidersen
de uğurlar olsun! Şunu bil ki, burada senelerce
de kalsan, sana kimse gelmez. Çünkü ashabım
hasta olmaz! İslâm dini, hasta olmamak yolu-
nu göstermiştir.Ashabım temizliğe çok dikkat
eder. Acıkmadıkta birşey yemez ve sofradan
doymadan önce kalkar!”diyerek hem o dokto-
ra hemde BizMüslümanlara öğütler vermiştir.
Peygamberimiz ve İslam büyükleri bize
sağlıklı olmanın ve sağlıklı yaşamanın sırrını
çeşitli defalar vermişlerdir.
Ruh sağlığı, ibadette gizlidir. Beden sağlığı
ise genel olarak şu dört temel esasa dayandı-
rılır: Az yemek, az uyumak, az konuşmak ve
temizlik…
Yapılan araştırmalar, Peygamber Efendi-
miz’in bu tavsiyelerine uymanın önemini is-
patlar nitelikte sonuçlar ortaya koymaktadır.
İbrâhim Hakkı Hazretleri “Tefvîznâme”
adlı şiirinde der ki:
Az ye, az uyu, az iç,/ Ten mezbelesinden
geç,/ Dil gülşenine gel göç,/ Mevlâ görelim
n’eyler,/N’eylerse, güzel eyler...”
Sağlıklı günler temennisiyle...
E
TRAFINIZA
şöyle bir bakın! Tam anlamıyla
sağlıklı olan insanların sayısının, sağlıksız olan
insanlardan daha az olduğunu göreceksiniz. Hiçbir
sağlık sorunum yok, diyen insan sayısı hakikaten
çok azaldı.
Olmaya devlet cihanda bir
nefes sıhhat gibi!
Sağlık
haber
ajanda