94
ocak
2014
HABER
A JANDA
SÖYLEŞ İ
dank diye devrilirsin, seni ezer
geçerler.
Biz, ıslahı hep İmam
Hüseyin’den gördük. Giderken
demişti ki, “Ben, Ceddimin
ümmetini ıslah için gidiyo-
rum.” İmam Hasan ise sulhun
imamıdır.Tek gözle görürsen,
ıslahın adı “Karşı, karşı, her
şeye karşı” olur, Che Guavere
ile Deniz Gezmiş aynı ligde
oynarlar, posterlerde yan ayana
zikredersin. Buna başka bir
örnek Köroğlu’dur. Ben onu
severim, ama o da Hüseynî
değildir. Hazreti Hüseyin’i
görmeden Hazreti Hasan’ı
görürsen, bu kez de kutsanan
şey sadece sulh olursa etliye
sütlüye karışmazsın. Yani baş-
ka bir belaya düşersin. Ama
Bütün ıslahlar sulh içindir,
bütün sulhlar da gönülleri ve
nefisleri ıslah içindir” dersen,
o döngü içine girersen sulh
ile ıslah birleşir, o iki kelime-
nin mastar hali “salih” olur.
Kur’an-ı Kerim’deki “salih”
kavramının üzeri hep atlanıl-
mış müfessirlerce.
Salih olmak
başkadır başka
Yusuf Aleyhisselam,
Allah’ım! Beni Salihlerden
kıl” diye dua ediyor.Tercü-
mesi böyle.Ama salih keli-
mesinin anlamı ne, değil mi?
Veya “Yeryüzünü salihlere
varis kıldık” diyor. “Salih”
odaklı ayetleri okuduğumuz
zaman birçok mana açılı-
yor. Refakat ayeti, “Allah ve
Resulü’ne uyanlar, nebiler,
sıddîkler, şehitler ve salihlerle
beraberdirler” şeklinde. Nebi
ve sıddîk salihlere bağlanmış.
Yine güzellik üzerinden
baktığımızda salih kavra-
mına…Kur’an’daki güzellik
Yusuf ’tur (aleyhisselam).
Kur’an’daki Hasan-Hüseyin’i
birinci etapta Yusuf kıssasın-
dan okunabilir. Muhammedî
Yusuf, Hazreti Hasan ve
Hazreti Hüseyin’dir. Vahyin
güzelliği Yusuf Aleyhisselam,
nübüvvetin veya Muhammedî
kemalatın güzelliği de Hasan
ve Hüseyin Efendilerimiz.
Kıssanın kendisine baktığın
zaman yığınla örtüşür bu.
Israrla bakılır ama görülmez
Yusuf Aleyhisselam, üç paraya
satar kervancı onu. Görebilse
yüz paraya satacak. Bazıları üç
paraya sattı Hazreti Hasan ile
Hazreti Hüseyin’i. Kardeşleri
geldi, kıtlıktan çıkılmış, bir
kova buğdayı doldurdular,
Sen sağ, biz selamet” dediler,
baktılar ama göremediler. Biz
ne yaptık? Çocuklara Ali,
Hasan, Hüseyin ismini verdik,
üçer beşer hadis ezberledik,
Onlar gibisi yoktur” diye de
sloganlar öğrendik, kovayı
doldurduk, kenara çekildik.
Yine güzellik
üzerinden baktığımızda salih kavramına… Kur’an’daki gü-
zellik Yusuf’tur (aleyhisselam). Kur’an’daki Hasan-Hüseyin’i birinci etapta Yusuf kıs-
sasından okunabilir. Muhammedî Yusuf, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin’dir. Vahyin
güzelliği Yusuf aleyhisselam, nübüvvetin veya Muhammedî kemalatın güzelliği de Ha-
san ve Hüseyin Efendilerimiz. Kıssanın kendisine baktığın zaman yığınla örtüşür bu.