6
ocak
2014
Başyazı
haber
ajanda
Bediüzzaman
ve şİmdİkİ zaman
Son dönemlerin en önemli eserlerinden biri olan Risale-i Nur’lara baktıkça, bugünkü bütün dertlerin çözümlerine dair son
derece sade ve basit formülasyonların varlığı hemen dikkatleri çekiyor. Özellikle İslam âleminin bugünkü halinden kurtuluş
reçetesi hükmünde olan “Şam Hutbesi”nin okullarda okutulacak ve gençlere belletilecek kadar önemli ve bir o kadar da sade
bir uyanma vesilesi olduğunu düşünüyorum.
B
EDİÜZZAMAN
Said-i
Nursî, Türkiye’nin
yakın tarihinin kuş-
kusuz en önemli
isimlerinden biri. Yaşamının
ilk dönemlerinden itibaren
bilmek, anlamak ve Kur’an’ı ha-
yata hâkim kılmak için giriştiği
ilimyolu, bu insanı destansı
bir hayat hikâyesinin de baş-
kahramanı haline getirmişti.
Günümüzde birçok insanın,
anlamını bilse de, bilmese de
zamanın harikası, benzersizi”
anlamlarına gelen “Bediüz-
zaman” unvanı ile andığı bu
insan, daha küçük yaşlarından
itibaren ilmi, feraseti ve ileri
görüşlülüğü ile devrin âlimleri
başta olmak üzere bütün
insanları hayrete sürükleyen
bir ilmî yeterliliği sergilemeye
başlamıştı.
Bugünkü emsallerine “ço-
cuk” dediğimiz yaşlardaki
Said’in lakabı, hocaları tarafın-
dan Molla Said-i Meşhur olarak
belirlenmişti. Daha sonraki
gencecik yaşlarında başlattığı
ilimve imanmücadelesi, hızla
meyvelerini vererek, bugün
ciltler dolusu bir külliyat halin-
de elimizde olan Risale-i Nur
Siyasî figürlerden
hakikatlere ve
ilmin iktizasına
bağlı bir yaşam
ve davranış kalıbı
beklemek doğru
bir beklenti değil-
dir. Zira siyasetin
sözleşmesi” böyle
bir söz barındır-
maz. Fakat bir
âlimden olduğu
gibi, bir âlimin
fikriyatını takip
edenlerden de o
sözleşmeye uy-
gun bir davranış
ve düşünüş tarzı
beklenmelidir. Bu-
günkü hastalığın
teşhisi ve teda-
visi, ne siyaset
kurumlarında, ne
de gündemi sıcak
tutan “flash” iddi-
alardadır. Teşhis
için, tutmaları
gereken ipi bıra-
kıp başka iplerden
medet uman
insanlara dikkatli
bakmak ve bu
hazin durumdan
geleceğe dönük
ibretleri devşir-
mek önemlidir.