76
ocak
2014
Sabiha Doğan
Siyaset
haber
ajanda
Y
AKIN
tarihimiz, 17 Aralık
Operasyonu’nu da bünyesine
dahil ederek ilerlemekte. Sı-
radan bir emniyet operasyonu
nasıl ve kime yönelik olursa
olsun, gündemde üç beş gün kaldıktan son-
ra unutulup giderken söz konusu operasyon
içeriğindeki siyasallık ve nihai hedef itiba-
rıyla tarihsel dönemeçlerden birini oluştu-
racak.
Bu harekete ilişkin ip uçları, belgeler her
geçen gün bizleri şaşkınlık ve hayrete düşü-
rürken, sürece ilişkin yeni analizler ve yo-
rumları da ortaya çıkarıyor. Eldeki veriler
ışığında şu şartlarda bazı tespitlerde buluna-
biliyoruz kuşkusuz; lakin görünen o ki, bil-
gi ve dokümanlara yapılan her bir ekleme,
operasyona ait yeni gerçekleri ortaya çıka-
racak.
Operasyona yönelik en önemli tespitler-
den biri ve belki de en önemlisi, bunun iç ve
dış odakların işbirliği sonucu gerçekleştiril-
miş olması. Dıştaki merkezler İsrail, ABD
ve buradaki İsrail lobisine kadar uzanırken,
iç bağlantılar konusunda da çeşitli iddialar
mevcut.
Operasyon yüzeysel analizde hüküme-
te, Başbakan Tayyip Erdoğan’a yönelik bir
itibarsızlaştırma ve zayıflatma projesi gibi
görülürken, arka plan daha derin ve gizil
bağlar/bağlantılar içermekte. Özellikle ope-
rasyonun temelinde olan Halk Bankası’nın
itibar kaybetmesi, oluşan belirsizliğin ülke-
mizin ciddi ekonomik kayıplara yol açma-
sı, bunun çok amaçlı bir hareket olduğu dü-
şüncesini kuvvetlendirmekte.
Türkiye’nin İslam dünyasındaki lider po-
zisyonu, tarihsel hüviyetinin dünya jandar-
malığına soyunmuş bazı güçleri rahatsız
ettiği kesin. Ayrıca Ortadoğu’nun yeni-
den dizayn edildiği tarihsel bir dönemeçte
Türkiye’nin güçlü bir ülke olmasının isten-
mediği de bilinmekte.
Batılı egemen gücün, hükümranlığı
önünde engel oluşturan ülkemizi diskalifiye
etmek istemesi anlaşılır elbet. Öte yandan
Ortadoğu’daki yeni, zengin doğal kaynakla-
rın paylaşımı ve dağıtımında başat olmak is-
teyen bu güçlerin ihtiraslarının kamçılandı-
ğı da ortada.
Operasyonun sonuçlarına bakıldığında
ilk kaybın ekonomik alanda yaşanmış ol-
ması asla bir tesadüf değil.Halk Bankası’nın
belirsizliğe sürüklenip küresel anlamda iti-
barsızlaştırılmasına yol açan girişim, ban-
ka dolayısıyla Türkiye’yi devre dışı bıraktığı
gibi ABD lehine anlaşmalar imzalanmasına
da yol açtı. Ülkenin bu operasyonla eş za-
manlı iç piyasalarda, uzun vadede uluslara-
rası alanda yaşadığı kayıp ciddi boyutta.
Astronomik rakamlara ulaşan kayıp, ope-
rasyonun yolsuzluk ve rüşvet sebebiyle ya-
pıldığı argümanını hemen çürütmüştü. Üs-
telik operasyon, önceki bazı çevrelerin dolar
biriktirerek haksız ve planlı kazanç oluş-
turduğu da kısa zamanda deşifre edilmişti.
Oysa bu fiil de hukuksal ve etiksel anlam-
da en az yolsuzluk ve rüşvet kadar ağır bir
kabahatti.
Üstelik elde edilen bilgiler, bunun spon-
tane bir girişim değil, uzun zamandır plan-
lanan bir müdahale olduğunu ortaya çıkar-
mıştı.Operasyon hazırlıklarına 2010 yılında
başlanmış, bu süre içerisinde gizlilikle delil
ve materyal toplanmaya çalışılmıştı. Üstelik
bunu yapanlar devlet içinde illegal bir yapı,
yani paralel devlet inşa ettikleri gibi ciddi bir
kadrolaşmaya da gitmişlerdi.
27
ilde örgütlenen bu yapının ikinci dalga
operasyon başarılı olsaydı 42 ilde eş zaman-
lı müdahale yapacağı, bunun bir iktidar de-
ğişikliğine yol açacağı ifşa edilmişti. Darbe
girişimini ilginç kılan, bu yapının içerisin-
OPERASYONUN YOLSUZ-
LUK AMAÇLI YAPILMA-
DIĞI, GENELDE ÜLKE BÜ-
TÜNLÜĞÜNÜ BOZMAYA,
İKTİDARI DÜŞÜRMEYE,
SOSYAL VE EKONOMİK İS-
TİKRARI BOZMAYA YÖNE-
LİK OLDUĞU ARTIK KESİN-
LİK KAZANMIŞTI. GERÇEK
ORTAYA ÇIKINCA BU PRO-
JEYE DAHİL OLANLARIN
İYİ NİYETLİ OLMADIKLARI
DA BELLİ OLMUŞTU. AMA-
CIN YOLSUZLUK YAHUT
RÜŞVET DEĞİL, YEREL SE-
ÇİMLERE ÜÇ AY KALA Sİ-
YASAL BİR AYAR VERME
OPERASYONUYLA ÜLKE
İSTİKRARINI BOZMAYA YÖ-
NELİK BİR DARBE GİRİ-
ŞİMİ OLDUĞU ARTIK AŞİ-
KARDI.
***
CEMAAT’TEN, OPERAS-
YONLA İLGİLERİNİN BU-
LUNMADIĞI YÖNÜNDE
DELİLLİ İZAHAT BEKLE-
YEN KAMUOYU, TAM TER-
Sİ, MESELEYİ YOLSUZLUK
VE RÜŞVET ETRAFINDA
ŞEKİLLENDİRMEYE, YO-
RUMLAMAYA ÇALIŞAN BİR
TUTUMLA KARŞILAŞMIŞ-
LARDI. OYSA ARTIK HER-
KES BU OPERASYONUN
ÇEŞİTLİ MENFAATLER
ÇERÇEVESİNDE BİRLEŞMİŞ
YERLİ VE YABANCI ODAK-
LARIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
BİR “POST-MODERN” VEYA
DOST-MODERN” BİR DAR-
BE OLDUĞUNU ÇOKTAN
GÖRMÜŞTÜ. VATANA VE
MİLLETE GEÇMİŞ OLSUN!
Darbemi,
operasyonmu?