60
ocak
2014
Mesela birtakım problemlerle
karşılaştığı dünyanın herhangi
bir ülkesinde böyle siyasî bir
karşı çıkış içerisine girmiyor.
Diyelim Amerika’da okullarına
bir şey olsa, Obama aleyhine
böyle bir mücadeleye kalkış-
maz. Keza yine Rusya’da böy-
le bir uyuşmazlık olsa, kalkıp
Putin’e meydan okumaz. Ama
kendi ülkemizde böyle bir
mücadelenin bayrağı açılıyor.
Bu, gerçekten ciddi bir sorun
ve problemdir.
***
Şimdi yargıda bir odak oluş-
turup onu cemaatiniz adına
birtakım politik amaçlar için
kullanmaya başladığınızda,
böyle bir ilişki ağı oluşturdu-
ğunuzda, bu da kabul edile-
mez. Yargıyı yargı olmaktan,
emniyeti güven sağlayan bir
yapı olmaktan çıkarır. Kuşku
duyulan, komplo kuracak
bir yapı olarak algılanmasını
sağlar ki, güven sarsılır. Böyle
bir problemle karşı karşıyayız
ve ben, Cemaat’e “Bunlar
yanlış davranışlar, yanlış tu-
tumlardır” diyorum. Yani böyle
bir sürecin içinde yer alıyor
olmak, son derece problemli,
artı savunulamaz bir durum-
dur.
***
Ayrıca şöyle de bir mahzuru
var: Türkiye’de okullarınız var,
bununla birlikte Amerika’da,
Afrika’da, Orta Asya’da, Türk
cumhuriyetlerinde de okulları-
nız var. Onlar bakacaklar, sizin
okullarınızda yetiştirdiğiniz
insanların kendi devletlerinde
bir kadrolaşmaya gidip gitme-
yeceğini düşünmeye başlaya-
caklar. O kadar tehlikeli bir du-
rum ki bu... Siz Güney Afrika
insanına eğitim veriyorsunuz,
Türkiye’de ne yaşandığına
bakacaklar ve kendi devletleri
içinde bir tehdit olduğunuzu
düşünmeyecekler mi? “Bu ca-
mianın eğittiği insanlar kendi
ülkelerinde, devlete rağmen
kadrolaşmaya başlamışlar”
demeyecekler mi? Ve kuşku
duyulacaktır muhakkak. Ken-
di ayağına kurşun sıkmak gibi
bir şey bu...
Gerçekten bu çıkışın, bu bay-
rak açışın mantığı anlaşılabilir
değil. Şu anda oturup baktığı-
nızda, olayların dershanelerle
başlamadığını, MİT krizi ile
gündemde belirginleştiğini
biliyoruz. Hakan Fidan’ın Milli
İstihbarat Teşkilatı’na tayinini
problemli bulan bir cemaat
söz konusu. Aynı zamanda bu
tayini İsrail’in de problemli bul-
duğunu görünce “Bu paralellik
nereden doğuyor?” sorusunu
soruyorsunuz. Ve kuşkularınız
artıyor.
***
Bu hareketi tanıyamıyoruz. Bu
hareket, AK Partinin tabanına
yönelik bir operasyon, onun
içinde çok ciddi bir misyon
deformasyonu söz konusu.
Niye yapıyorsunuz bunu?
Hangi gayeye ulaşmak istiyor-
sunuz? Bunun bir cevabı yok
gerçekten.
HABER
A JANDA
SÖYLEŞ İ
Ahmet Taşgetiren