3
ocak
2014
Mesela Budizm’de nefis terbiyesi vardır, İslam’da
da vardır. Şimdi biri çıkıp “İslam’daki nefis ter-
biyesi, bu dine Budizm’den girdi” diyor… Yunan
felsefesi aklı hep ön plana çıkarır, İslam’da. Biri
çok fazla “akıl etmek”ten
bahsettiği zaman, hemen
o kimse için “İşte bu kişi
Sokrates’ten, Platon’dan çok
etkilendi” deniyor… Anlata-
biliyor muyum?
Risaletin hatırı yoksa kuşun da mı hatırı yok?
88
M. SERHAT BIÇAK / SÖYLEŞİ: AHMET TURGUT
58
PERİHAN SAĞLAM
Bir grup azınlığın sessiz haykırışı:
Diren sağduyu”
59
AYLA AĞABEGÜM
Mısralar tesir etseydi...
60
NESRİN ÇAYLI
SÖYLEŞİ / AHMET TAŞGETİREN
Kuşkular artıyor! Bu operasyon bir
kumpas mı?
66
DOÇ. DR. SERHAT ATABEY
Bu kavga burada bitmez
68
NADİRE YILDIRIM
Türkiye neyin sınavında?
70
SABRİ ÖĞE
Sövene dilsiz,
dövene elsiz”diniz, ne oldu?
72
DİLEK YARAŞ
Mavi Marmara yetimlerinin
ahı mı tuttu acaba!?
74
MURAT İLKTER
Ulus Devlet”
dönemi kapandı
76
SABİHA DOĞAN
Darbe mi, operasyon mu?
80
ŞEYDA KOÇ
Amerika ve petrol
şirketlerinin dallas’ı
84
CAHİT TUZ
Yeniden şekillenen
Ortadoğu ve Türkiye gerçekleri
88
MEHMET SERHAT BIÇAK
SÖYLEŞİ / AHMET TURGUT
Risaletin hatırı yoksa
kuşun da mı hatırı yok?
97
CÜNEYT AKAR
Sınıfta kalan adalet
98
MUHAMMED İKBAL BAKIRCI
Kitle ikna silahları
ve sağırlık
100
METİN MEMİŞ
Sağlık çalışanlarına yıpranma payı
acilen” verilmeli
104
ULUĞ BAYINDIR
Garabet Medya
108
DR. NURETTİN ALABAY
Teknoloji
100
84
40
42
59
26
DOÇ.DR.LÜTFULLAHTÜRKMEN
Türkiye’nin eğitim ve
dershane çıkmazı
İlköğretimden (ortaokullardan)
ortaöğretime geçiş için, öncelikle
mevcut bütün sınavların kaldırıl-
ması ve ortaöğretimdeki okul çe-
şitliliğinin azaltılması, hatta teke
indirilmesi, mümkünse toplulaş-
tırılarak kampüs şeklinde lise-
ler inşa ederek ortaokulu bitiren
öğrencilerin bulundukları yere
göre, yani adrese dayalı olmak
üzere bir kampüs lisesine gitme-
lerinin önü açılması lazım.
AYLA AĞABEGÜM
Mısralar tesir etseydi...
Gelecek günlerde, liyakate ba-
kılarak seçimler yapılabilir. Üc-
retli danışmanlar, parti başkan-
larını yanıltır. Gönlüm, iktidar ve
muhalefet başkanlarının partili
olmayan, menfaat gözetmeyen
ücretsiz, yollarına devam etme-
sinden yanadır düşüncesinde ol-
duğumu söylemiştim.
LOKMAN AYVA
Medet ya yolsuzluk dosyaları!...
Ekranda fotoğraf göstermek-
le, video göstermekle kıtalar bir-
leştirilemezdi. Ha, öyle tren yü-
rütmenin yolu var, ama tabiî
çizgi film olarak. Red Kit’in tren-
lerini yürütürsün. Ama Fatih’in
İstanbul’u fethini ya da Tayyip
Erdoğan’ın Marmaray’ını yapa-
mazsın.
METİN KÜLÜNK
17
Aralık 2013: Küresel
Türkiye’ye darbe
17
Aralık’tan beri uygulanan
operasyonda amaç, “Cambaza
bak” oyunu ile küresel yankesi-
cilik yapmaktır. Millet cambaza
dikkatini vermişken ülke soyul-
maktadır. 10 günün ekonomik
maliyeti 100 milyar doları aşmış-
tır. Türkiye’nin itibarı ve bölge-
deki söz hakkı “hedef saptırıla-
rak” gasp edilmek istenmiştir ve
ilk aşamada Kuzey Irak petrolle-
ri bedellerinin Halkbank yerine
Amerikan bankalarına taşınması
ile de başarılı olunmuştur.
CAHİT TUZ
Yeniden şekillenen
Ortadoğu ve Türkiye
gerçekleri
Burnumuzun dibinde boylu bo-
yunca uzanan Ortadoğu’da, önü-
müzdeki yıllarda meydana gele-
cek herhangi bir gelişme hakkında
ezbere bilgilerle değil, sağlam ve
ayakları yere basan analizlerle ko-
nuşan ve politika üretim süreci-
ne katkıda bulunabilen, özgüveni
yüksek Ortadoğu uzmanları ye-
tiştirmek için bir an evvel kollar sı-
vanmalıdır.
METİN MEMİŞ
Sağlık çalışanlarına yıpran-
ma payı “acilen” verilmeli
Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışan-
larının özverilerine dikkat çek-
mek ve farkındalık oluşturmak
için “Bedel Ödeyenler” ismiyle
bir film çektik. Filmle dört arka-
daşımızın yaşanmış hikâyelerini
beyaz perdeye aktardık. Bu dört
arkadaşımızın yanında onlarca,
yüzlerce ve binlerce sağlık çalışa-
nı arkadaşımızın ödemiş olduğu
ama sahneye yansıtamadığımız
bedeller var.
26
42
84
59
40
100
Gerçekten bu çıkışın, bu bayrak açışın mantığı anla-
şılabilir değil. Şu anda oturup baktığınızda, olayların
dershanelerle başlamadığını, MİT krizi ile gündemde
belirginleştiğini biliyoruz. Hakan Fidan’ın Milli İstihbarat
Teşkilatı’na tayinini problemli bulan
bir cemaat söz konusu. Aynı zaman-
da bu tayini İsrail’in de problemli
bulduğunu görünce “Bu paralellik
nereden doğuyor?” sorusunu soru-
yorsunuz. Ve kuşkularınız artıyor.
Kuşkular artıyor! Bu operasyon bir kumpas mı?
60
NESRİN ÇAYLI/ SÖYLEŞİ: AHMET TAŞGETİREN