46
ocak
2014
>>Tarih boyunca gizlenebilen
efsane özne, her zaman ve her
şartta “devlet” olmuştur. Devlet,
onu yönetenlerden daha güçlü
ve bağımsız yol alır. Çünkü gü-
cünü insan aklından değil, insan
psikolojisinden alır. Bu nedenle
devleti yönetmek, öncelikle ve
temelde bir algı yönetimidir.
Yönetilen algı ise, oluşturul-
muş algıdır. Örneğin, devletin
varlığı, insanın can, mal, nesil,
akıl ve din emniyetini sağlayan
Kapak Dosyası
haber
ajanda
Hem
iktidar odak-
lı strateji sahibi
olarak bir örgüt-
lenme şeması ve
dilini buna paralel
yürütecek, hem
de ısrarla kendi
alanınızda durdu-
ğunuzu etrafınıza
telkin ederek za-
man kazanmaya
çalışacaksanız,
evdeki hesabınız
çarşıya uymaya-
caktır. Diyalog ve
örgüt tamlamasını
Türkiye’ye ka-
zandıranHizmet
Hareketi’dir. Bu,
gerçekten bir ka-
zanımdır. Ancak
diyaloğun tarafları
ve iletişim içine
girilen örgütler
kendi anlam, bağ-
lamvemaksadını
aşınca olacağı
budur. Örgütlerin
diyaloğa geçtiği
adres olmanız ka-
çınılmazdır.
***
İlginçtir,
her
dindar grubunen
büyükumudu, bu
iktidarınkoalisyon
ortağı olmak, yani
manenkendini
o iktidarın (asıl
iktidarınbuoldu-
ğunda ısrar edilir)
manenortağı
saymaktır. Oysa
Mehdilik algısında,
Mehdi liderliğinde
oluşacak iktidar
tek başınave tek
vücut iktidardır. Hz.
İsa’nınMehdi ile
ilişkisi deHıristiyan
dünyayaverilen rol
açısındanoldukça
manidardır. Diyalog
mantığınıngizli ve
tek imkân olarak algılatılmışsa,
Devlet elden gidiyor!” propa-
gandası can pazarı, mal talanı,
nesil kıyımı ve din avcılığına
dair kaos paniği anlamına gelir/
getirilir.
Bir başka alandan örnek ve-
relim: Cemaatin varlığı, insanın
kulluk, kutsallık, arınma, seçil-
mişlik (kurtarıcılık) ve mutma-
inlik adresi kılınınca cemaati
tehdit ettiği ileri sürülen her şey,
aynı zamanda kulluğu bozan
şartlar, kutsallığa hakaret, arın-
mayı kirleten iklim, seçilmişliği
H
ESAPLAŞMA,
final öncesidir. Kimse, finale
hesaplaşanlardan birinin ereceğini ispatla-
yamaz. Çünkü finale sürpriz biri erişebilir. O
zaman “oyun kurucu”nun kim olduğu soru-
su/sorunsalı bağımsız/objektif şekilde tes-
pit edilemez; hesaplaşma dili, “özneyi gizleme sanatı”dır.