40
ocak
2014
Metin Külünk
*
Siyaset
haber
ajanda
*
AK Parti
İstanbul Milletvekili
S
ON
11
yıldır gelişen,
büyüyen ve zamanın
ruhuna, yeni büyük
idealine uygun siyaset
üretmeye başlayan bir
Türkiye var. Dünyadaki güç den-
gelerinin şekillenmesinde klasik
politikaları terk eden,lider ülke gibi
davranan Türkiye’ye karşı, bugüne
kadar uygulanmış ve başarılı olmuş
askeri, siyasi ve jeopolitik müdaha-
lelerden biri daha sahne alıyor.
Anadolu’nun mahsun ve mert
insanı, iktidar olmayı ve dik dur-
mayı öğrenmiş. 1960, 1971, 1980
ve 1997’deki oyunlar anlaşılmış.
Bu durumda küresel güçler, Tür-
kiye ve Anadolu’nun ve de bu
coğrafyanın lideri kabul edilen
Recep Tayyip Erdoğan’a karşı
Osmanlı’ya uyguladıkları yöntemi
devreye sokmuşlardır. 17 Aralık
darbe teşebbüsü, küresel güçlerin
kontrolünde gelişen bir “içeriden
böl-parçala” yöntemidir.
Perde önünde görünmeyen
güçler, Türkiye’nin enerji ve ikti-
sadi alanda elde etmeye başladığı
büyük nüfuzu bertaraf etmek için
hamle yapmışlar, devlet içerisinde
yerleşmiş güçler ve medya dev-
reye sokulmuştur. Amaç, kendini
liderinde ifade etme imkânı bul-
muş Anadolu coğrafyası gözünde
Recep Tayyip Erdoğan’ı itibarsız-
laştırmaktır. Açıktır ki, kalkışılan
her hamle başarısız olmakta ve
Başbakan Erdoğan’ın halk nezdin-
deki itibarı ise operasyonları etkisiz
kılmaktadır. Türkiye’nin, yürüdüğü
bu yoldan geri püskürtülmesi için
dokunulması gereken kişi de tartış-
masızRecepTayyipErdoğan’dır.17
Aralık darbe teşebbüsü, bir “Recep
Tayyip Erdoğan’ı itibarsızlaştırma”
operasyonudur.
Küreselyankesicilik
17
Aralık’tan beri uygulanan
operasyonda amaç, “Cambaza
bak” oyunu ile küresel yankesicilik
yapmaktır. Millet cambaza dikka-
tini vermişken ülke soyulmaktadır.
10
günün ekonomik maliyeti 100
milyar doları aşmıştır. Türkiye’nin
itibarı ve bölgedeki söz hakkı
hedef saptırılarak” gasp edilmek
istenmiştir ve ilk aşamada Kuzey
Irak petrolleri bedellerinin Halk-
bank yerine Amerikan bankaları-
na taşınması ile de başarılı olun-
muştur.
Ortaya atılan yolsuzluk dosya-
ları, birbiri ile bağlantısı olmayan
ve fakat tek elden hazırlanmış ve
milletin en hassas olduğu yol-
suzluk konusu ana tema olarak
kullanılmıştır. Dava başlamadan
medyaya sunumlar başlamış ve
operasyon da koordineli bir halde
yürütülmüştür.Amaç,AK Parti’ye
beklemediği yerden vurmaktır.
Eşine ve benzerine rastlanma-
mış biçimde hukuk üzerinden bir
kısım bürokrat eliyle darbe teşeb-
büsü sahneye koyulmuştur. Bugü-
ne kadarki davalarda fotoğrafları
bile bulunamayan görevliler, ka-
17
Aralık’tan
beri uygula-
nanoperas-
yondaamaç,
Cambazabak”
oyunu ilekü-
resel yankesi-
cilikyapmaktır.
Millet cambaza
dikkatini ver-
mişkenülke
soyulmaktadır.
10
gününeko-
nomikmaliye-
ti 100milyar
doları aşmıştır.
Türkiye’nin
itibarı veböl-
gedeki söz
hakkı “hedef
saptırılarak”
gaspedilmek
istenmiştirve
ilkaşamada
Kuzey Irak
petrolleri
bedellerinin
Halkbankye-
rineAmerikan
bankalarına
taşınması ile
debaşarılı
olunmuştur.
17
ARALIK2013
KÜRESELTÜRKİYE’YE
DARBE
meralara karşı şov yapmakta, hat-
ta örgüt militanı gibi bildiri dağıt-
maktadırlar. Ekonomik büyüme,
askeri vesayetin bitirilmesi, halkın
iktidar olması, bölgesel liderlik ve
küresel güçlerin büyük Türkiye si-
lüetini görmesi ile hamle yapması-
na neden olunmuştur. Bu noktada
şaşırtıcı olansa yerel yapıların alet
edilmeleridir.
Cumhurbaşkanlığı
seçimi, basit bir
seçimdeğildir
Türkiye’deki Cumhurbaşkan-
lığı seçimi basit bir seçim değil-
dir. Anlaşılmıştır ki Türkiye’de
halkın seçeceği Cumhurbaşkanı,
gerçekte bu coğrafyanın seçimi
olacaktır ve 1900’lerden bugüne
Batı, bu coğrafya halkının seçim