39
ocak
2014
Aytekin Atasoyu
>> Bununyanı sıra
uygulanmak istenenpoliti-
kalarınmeşruiyeti tartışılır
ve uygulanmak istenen
politikalar işlevsellik kaza-
namaz.
Gerek uygulanacak
politikalara işlevsellik
kazandırma, gerekse
siyasal-sosyal anlamda
iktidarınpolitikalarına
meşruiyet kazandırma ve
toplumda bupolitikalara
karşı rıza üretme ihtiyacı
duyanpolitika yapıcıları
(
siyasi partiler, STK’lar
vb.), toplumun enücra
köşelerine kadar uzanan
toplumkliklerine sirayet
edebilecekleri bir araca
ihtiyaç duyarlar. Bu araçsa
hiç şüphesizmedyadır.
Medya organları, siyasal
ve toplumsal krizlerin
ortaya çıktığı durumlarda,
ürettiği içeriklerle krizin
yönetilmesinde büyük rol
oynarlar. Kriz durumların-
da, medya organlarında yer
alanhaberler bir şeylere
meşruiyet kazandırır veya
direnç oluşturur, bir şeyle-
rinolmasına karşı toplum-
sal rızayı üretir ya da karşı
çıkışları besleyip tetikler.
Kimilerinin, adına
Hükümet-Cemaat krizi de-
dikleri 17AralıkKrizi’nde,
sıradanvatandaşlar krizi
medya üzerindenoku-
yacakları içinbirtakım
bilgilerin edinilmesinde
fayda var.
Aidiyetlerimiz, bizimbir
olguyu kabul veya reddet-
menoktasında en temel be-
lirleyenimizdir. Aidiyetlere
ters düşenolgular gerçek
bile olsalar, insan, ontolojik
kaygılardandolayı bunu
reddetme eğilimindedir.
Çünkü gerçeğin kendisi,
insanınbenliğine yüklediği
anlama ters düşerse benlik
anlamsızlaşır. Çoğu insan,
bu anlamsızlaşmayı göze
alamadığından, kendi
benliğine yüklediği anlamı
pekiştirecek bilgininpe-
şinden gider. Ama gerçek,
her şeyinüstündedir. Öyle
olması gerekir. Buyüzden
gerçeği görmek istiyorsak,
aidiyetlerimizin esiri olma-
danmeseleleri ele almak
durumundayız. Böyle
yaparsak gerçeğe ulaşma-
mız kolay olur. Aksi halde
gerçeği benliğimize kurban
etmiş oluruz.
Psikolojik olarak rahat
lerle bir ilgisi varmı? Varsa
bu ilgi nasıl bir ilgi? Haberin
verilmeyenyönlerimedya
sahibinin çıkarına aykırı
olanya da dile getirilen
politik tezlere aykırılık ya
da yanlılık barındıranbir
doneyi içeriyormu? Bu so-
rulara cevap buluphaberi
öyle değerlendirin.
Haber, çıplak gerçekliğin
kendisini yansıtmaz. Haber,
gerçeği yeniden inşa ede-
rek okuyucununönüne
koyar. Haberin etkili olması
içinhaberi inşa edenler,
toplumtarafındandeğerli
görülen, kutsananmilli,
dini ya da ideolojik kav-
ramları haberlerdemetafor
olarak kullanırlar. Kullanı-
lanbumetafor ve kavram-
lar, haberin etkisini artır-
mak ve okuyucuyubelli bir
görüş veya duyguya yön-
lendirmek için kullanılırlar.
Haberleri değerlendirirken,
sizin için kutsal ve değerli
olan kavramlarınyer aldığı
haberlerin, kanaatinizi belli
bir yöne devşirmeye yöne-
lik olduğunuunutmamak
gerekir.
17
AralıkKrizi’ni ele alır-
ken, bu gerçeklerdenyola
çıkarak değerlendirirsek
çok daha sağlıklı bir değer-
lendirme yapmış oluruz.
olmayan insan, stres ve
sıkıntıya dûçar olur. Stres
ve sıkıntı gibi psikosoma-
tik durumlar oluşmaya
başladığında, psikolojik
bütünlük kaybolma tehli-
kesiyle karşı karşıya kalır.
Bununönüne geçmek için
kişi, kendisini rahatlatacak
donelere ihtiyaç duyar. Her
insan, bir siyasi partiye, bir
sivil toplumhareketine
veya siyasi parti ya da sivil
toplumhareketinin lide-
rine gönül vermiş olabilir.
Gönül verdiği yer veya
kişinin aleyhinde söylenen
veya iddia edilen şeyler
insanın canını sıkar, strese
sokar. Psikolojik bütün-
lüğün kaybolmasına yol
açar. Kendini rahatlatacak
doneyi arayan insan, o
doneyi kendi gibi düşünen
medya kuruluşlarının
haberlerinde bulur. Kriz du-
rumlarında insan, duymak
istediği haberlerinbulun-
duğumedyaya yönelir
ve krizi oradanokumaya
başlar. Aslında bu, gerçeği
görme girişimi değil, psiko-
lojik bütünlüğünü koruma
çabasıdır.
Gerçeği görmek isti-
yorsanız, sadece sizin gibi
düşünenmedya kuruluşla-
rınınhaberlerine bakmakla
yetinmeyip karşıt tezlere
de yer verenmedya organ-
larını takip edin. Böylece
yapacağınızmuhakeme
daha sağlıklı olur.
Medya organlarının
sahipleri, medya dışındaki
alanlarda da faaliyet göster-
diklerinden, siyaset kuru-
munundesteğine ihtiyaç
duyarlar. Siyasiler de kendi
politik tezlerini işleyebile-
ceklerimedya organlarına
ihtiyaç duyarlar. Bu, bir
çeşit bağımlılıktır. Siyasetin
güçlüolduğudönemlerde
siyaset kurumumedyayı,
siyaset kurumunun zayıf
olduğudönemlerde de
medya siyaseti yönlendirir.
Bunedenlerdendolayı ya-
yınpolitikalarınınoluşma-
sındamedya sahipliğinin
büyük rolüvardır. Medya
sahipleri, kendi çıkarlarına
aykırı olabilecek yayınlara
ve politik tezlere yer ver-
mezler. Aksine davranan
bir çalışanı ya da köşe
yazarı varsa kapı önüne ko-
yarlar. Onun için, medyada
izlediğiniz veya okuduğu-
nuz yahut da gördüğünüz
haberleri değerlendirirken
medya sahipliğine dikkat
edin, haberler içerisinde
verilenmesaja bakınve bu
mesajınmedya sahipliği ile
ilişkisine bakarak haberi
değerlendirin.
Haberinyer aldığımed-
yanın sahibi kim? Siyaset
kurumuya da politik tez-
okumarehberi
“17
AralıkKrizi”ni
İ
KTİDAR
alanlarını kontrol etmek isteyen ve toplumsal
meselelerdepolitikaüretenler, ürettikleri politikaların top-
lumtarafındanmeşru sayılmasına ve toplumun bu politi-
kalara rıza göstermesine ihtiyaç duyarlar. Aksi takdirde iktidar
sahiplerininsosyal vesiyasi iktidarlarını kaybetmeriski doğar.
Siyaset
haber
ajanda