38
ocak
2014
Siyaset
haber
ajanda
tin ana görevleri arasındadır. Ancak bütün
bunların yanı sıra iktidar ve muhalefetin bir
araya gelmesi gereken, tek ses olması gere-
ken hususlar da vardır.
Örnek olarak yolsuzluğun önlenmesi,
bölücülük hareketlerine karşı kesin tavır ge-
liştirilmesi, Kıbrıs meselesinde tek ses olma,
Türkiye ekonomisine yönelik küresel taar-
ruzlara karşı beraber durma gibi konularda
ortak hareket edilmelidir. İngiltere, Fransa
ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki de-
mokrasi işleyişinde, bu tür temel konularda
iktidar-muhalefet ayrılığı diye farklı bakışlar
söz konusu değildir.
2014’
ün yılbaşı günü Antakya’da yapı-
lan “Tır Operasyonu” da akıllara seza bir
gelişmedir. Operasyonda yakalanan tır,
Suriye muhalefetine münhasıran Suriye-
li Türkmenlere insanî yardım götüren bir
araç olarak yola çıkarılmıştır. “İçinde silah
taşınıyor” iddiasıyla yolda durdurulmuştur.
Durum bütünüyle berraklığa kavuşmasa da
yapılanlar, anlaşıldığı kadarıyla halkına kat-
liam yapan Esed ve rejiminin lehine yapılan
işlemlerdir. İşte bu gibi konularda iktidar ve
muhalefetin ayrı düşünmesi gibi bir durum
söz konusu bile olmamalıdır. Aksi, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin lehine bir durum
değildir.
Türkdevlet işleyişinde
erdem” esastır
Osmanlı devlet adamlarından ve düşü-
nürlerinden Kınalızade Ali, 16. yüzyılda
el-Medinetü’l-Fazıla” adıyla çok önemli
bir eser yazdı. Eser,Yusuf Has Hacib’in Ku-
tadgu Bilig adlı eseriyle başlayan ve Türk si-
yasetnamelerinin içinden süzülerek yazılan
değerli bir yönetim kitabıdır. Eserde, devlet
yönetimine dair “sırrı ifşa etmemek”, “ma-
kam dağıtımında kıskançlık göstermemek”,
birine gösterilen sevgiyi kıskanmamak”gibi
altın değerindeki konular işlenmektedir.
Eserin ismi ise başlı başına bir mesaj
ve değer taşımaktadır. “Erdemli Şehir (el
Medinetü’l Fâzıla)” isminde “şehir-devlet”
karşılığı kullanılmıştır. Kınalızade Ali, dev-
let ve erdem kelimesini çok güzel bir isabet-
le yan yana kullanmıştır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 3 ayrı soruşturmada, aralarında iş adamları, bürokrat ve memurların
da bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler, sağlık
kontrolünden geçirildi.
Çağrı Bey ve Tuğrul Beyler Selçuklu
Devleti’ni kurarken, Tuğrul Bey’i devlet
tahtına teklif eden ve oturtan Çağrı Bey’dir.
Tuğrul Bey elbette buna layıktır,ancakÇağrı
Bey’in o anda gösterdiği erdem, mana bakı-
mından daha da önemlidir.Kuruluş dönemi
Osmanlı Beyliği’nde genç yaştaki Osman
Bey, rivayete göre Şeyh Edebali’nın evinde
misafir olduğunda, evde bulunan Kur’an’a
hürmeten sabaha kadar uyumamıştır. Yine
Osman Bey, Bilecik ve Yarhisar pazarlarına
gelen Rumları, kendi halkına yaptığı gibi
canı pahasına korumuştur.
Büyük cihan devletleri olan Selçuklu ve
Osmanlı Devletlerinin kuruluş mayalarında
insanı mest eden bir erdem”vardır.Kurucu-
ları, yüksek ahlak sahibi insanlardır.Tabiî ki
bu meziyetler, yüksek ideal, celadet ve azim-
le birleşince sonuçta çok büyük şaheserler
çıkmıştır. Türk tarihinde ve geleneğinde
devletler, celadet ve erdemle kurulur, nizam
ve disiplinle devam ederler. Bu temel düstur,
günümüz Türkiye Cumhuriyeti için de ge-
çerlidir. Son olaylar ve mahut operasyonun,
bu yönüyle erdeme ve arınmaya doğru gidi-
şin bir sebebi olacağı kanaatindeyiz.Yeter ki
devlet yöneticilerimiz buna inansınlar, Türk
milletine güvensinler. Bizim, bu konuda
inancımız tamdır.