36
ocak
2014
Siyaset
haber
ajanda
Operasyondan 24 saat sonra-
ki gelişmeler ve yankılanma, ic-
ranın Hükümet’in de ötesinde,
çok daha geniş boyutlu alanlara
uzandığını göstermiştir. Zira o
günden bugüne dolar ve avro
yükselme eğilimine geçmiş,
Merkez Bankası’nın döviz sat-
ma müdahalesine rağmen bu
yükselme durdurulamamıştır.
Bunun sonucu Türkiye, hatırı
sayılır bir döviz kaybına uğ-
ramış, akaryakıt fiyatları, bazı
emtia satışlarının ücretleri ve
Büyük
cihandevletleri
olanSelçukluveOsmanlı
Devletlerininkuruluş
mayalarında “insanı mest
edenbir erdem” vardır.
Kurucuları, yüksek ahlak
sahibi insanlardır. Tabiî
ki bumeziyetler, yüksek
ideal, celadet ve azimle
birleşince sonuçta çok bü-
yük şaheserler çıkmıştır.
Türk tarihindeve gelene-
ğinde devletler, celadet ve
erdemle kurulur, nizamve
disiplinle devamederler.
Bu temel düstur, günümüz
Türkiye Cumhuriyeti için
de geçerlidir. Sonolaylar
vemahut operasyonun,
buyönüyle erdemeve
arınmaya doğrugidişinbir
sebebi olacağı kanaatinde-
yiz. Yeter ki devlet yöneti-
cilerimiz buna inansınlar,
Türkmilletine güvensinler.
Bizim, bukonuda inancı-
mız tamdır.
Operasyonun koordinasyonunu yürüten Savcı Zekeriya Öz, İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine
gelirken basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı. Zekeriya Öz,
daha sonra hakkındaki iddialar sebebiyle HSYK tarafından Ba-
kırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne tayin edildi. Öz hakkında
ayrıca soruşturma da açıldı.
Şimdi “erdemli”devlet zamanı
-
Biryanı karanlıkyüzdekalanoperasyon -
17
ARALIK 2013
günü Türkiye’de insanlar,
kara para, rüşvet ve yolsuzluk iddialı
büyük bir operasyonla uyandı. Operas-
yon, küçükten büyüğe, doğudan batıya
bütün Türkiye’yi etkiledi. Mali anlamda
duraksaması olmayan bir deprem havasına girildi. Hatta
yurtiçi haber kanalları kadar yurtdışı haber kanalları ve
kamu odakları, Türkiye’ye yöneldiler ve bu operasyon-
la ilgilendiler. Operasyonu ilginç ve önemli kılan sebep,
Hükümet içindeki dört bakanın yakınlarını ve Halkbank
Genel Müdürü’nü hedef almasıydı. Yani konu, doğrudan
doğruya Hükümet’i hedef almıştı.
en önemlisi faizler yükselmiş-
tir. Bunun dışında, Türkiye’nin
milli bankalarından olan
Halkbank’ın, Irak petrollerinin
satışında sirkülasyona tâbi 100
milyar dolardan mahrum kala-
cağı iddiaları gerçekten düşün-
dürücüdür.
Dünya üzerinde yürürlükte
olan ekonomik kurallar, ulus-
lararası sermaye merkezleri ve
küresel sistem tarafından kon-
maktadır. Herhangi bir devlet
ya da siyasî organizasyon, tek
başına bu kuralları koyup işle-
temez. Yeryüzünde ekonomisi
güçlü devletler ve kurumlar,
güçleri doğrultusunda genel
dünya ekonomisini sadece et-
kilerler veya etkilenirler. Eko-
nomi kurallarını değiştirme