32
ocak
2014
Siyaset
haber
ajanda
M
ART
2014
Yerel Se-
çimleri’ne üç ay kala
ifşa edilen “Yolsuzluk
Operasyonu”, Gezi
Parkı da dahil, taşe-
ron örgütlerin kullanıldığı dış kaynaklı te-
rör saldırılarından çok daha fazla yıpratı-
cı oldu. Çünkü bu operasyon, daha önce
yaşanan ve siyasi tarihimize “Gezi Par-
kı Operasyonu” olarak geçen uluslarara-
sı komplodan farklıydı. Gezi Parkı Ope-
rasyonu, küresel güçlerin içerideki illegal
aygıtları (DHKP-C, PKK), doğal uzantı-
ları ve muhalefetin de el altından desteği
ile Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya yönelik
bir sivil darbe girişimiydi. İllegal örgüt-
lerin etrafı yakıp yıkması, uzun zaman-
dır iktidardan uzak kalmış ve bu gidişle
de iktidar yüzü göremeyecek olan azgın
muhalefetin bunlara destek vermesi hal-
kın gözünden kaçmamış ve halk Başba-
kan Erdoğan’ın etrafında kenetlenmişti.
Bugüne kadar muhalefetin Donkişot’ça
salvolarından hiç etkilenmeyen, direnen
ve halk desteğini kaybetmeyen hükumet,
bu sefer kendi içindeki zaaftan kaynak-
lanan farklı bir operasyonla vurulmak is-
tendi. Doğal olarak bu operasyonun hü-
kumet üzerindeki etkisi de yıpratıcı oldu.
Kolay değil, operasyondan dolayı, yolsuz-
luğa adı karışan dört bakan istifa etmek
zorunda kaldı. Gecikmiş istifaları mütea-
kip eski bakanlardan Ertuğrul Günay, İd-
ris Naim Şahin ve bazı milletvekilleri de
Görünenoki,
“17
Aralık 2013Yol-
suzlukOperasyonu” küresel aktör-
lerle aynı düzeyde bir güce sahip ol-
madığı halde, küresel düzeyde işler
yapmaya soyunmuş bir cemaatin
devlet içindeki uzantılarınındevreye
girmesiyle gerçekleştirilmiştir.
Doğrusunu
söylemek gerekir-
se, ben cemaate olan saygımı, Mavi
Marmara olayından sonra kaybet-
miştim. Uluslararası sularda İsrail’in
yaptığı insanlık dışı baskınla dokuz
şehit verilmiş, şehitlerinkanları ku-
rumadanFetullahHoca’nın “otorite-
den izinalınmalıydı”mealindeki söz-
leri yankılanmıştı.
Cemaat’in
bugün içinABD (neo-
conlar ve İsrail), İngiltereveAlmanya
gibi küresel aktörlerle boyölçüşecek
yetişmiş kadroları olmadığına göre,
küresel güçlerinTürkiyeüzerinde
yapacakları operasyonlarda bir aygıt
olarak kullanılma ihtimali her zaman
yüksektir. FetullahHoca, okullarına
karşılıkTürkiye’yi feda etmek gibi bir
strateji kullanmaktadır ki, bunaTürk
milletininmüsaade etmesi mümkün
değildir. Toplumunhafızasındaki bu
kötü imajı silmesi içinHoca’nınyap-
ması gereken tek şey, galibaülkesine
dönmesidir. Tabii esir değilse...
Hiçbirdevletkendi içinde
paralel biryapıya
müsaadeetmez!