27
ocak
2014
Doç. Dr. Lütfullah Türkmen
ve istihdamalanı hali-
ne gelmiştir.
***
İlköğretimden (ortao-
kullardan) ortaöğreti-
me geçiş için, öncelikle
mevcut bütün sınavla-
rınkaldırılması veorta-
öğretimdeki okul çe-
şitliliğininazaltılması,
hatta teke indirilmesi,
mümkünse toplulaştı-
rılarak kampüs şeklin-
de liseler inşa ederek
ortaokulubitirenöğ-
rencilerinbulundukları
yere göre, yani adrese
dayalı olmaküzere bir
kampüs lisesine git-
melerininönüaçılması
lazım.
***
Diğer taraftan tercihi
çokyapılanveya bir-
çok öğrenciningirmek
için canattığı tıp fakül-
tesi gibi okullar içinöğ-
renci alımı, lise sonrası
yerine (ortaöğretim)
bazı lisans programla-
rınınmezunlarından
(
biyoloji ve kimya gibi)
veyaüniversite 2. sı-
nıftan (genel önlisans
eğitiminden) sonra
mevcut performansla-
rı venot ortalamaları
gibi durumlar göz önü-
ne alınarakyapılabilir.
Böyle oluncaüniver-
sitelerdeki yerleştir-
meler içinmerkezi bir
yerleştirmeye ihtiyaç
kalmamış olur veher
üniversite, kendi öğ-
rencisini belli kriterlere
göre -kısmenyukarıda
belirtiğimöneriler de
dikkate alınarak- se-
çebilir.
EDERSHANEÇIKMAZI
bariyle içinden çıkılmaz gibi görülen sorunlarını
bütün boyut ve nedenleriyle beraber tartışmak ve
ortaya çözüm önerileri atmanın çok kolay olma-
yacağı hemen görülebilmektedir. Bütün bunlara
rağmen, bu yazıda biraz zihin egzersiziyle, ko-
nuyla ilgili sorunları kısa bir şekilde özetledikten
sonra ortaya bazı çözüm önerileri getirmeye çalı-
şacağım.
Sebeplere girerken
Hepimizin bildiği gibi birçok yerde ve ortamda,
eğitimcilerin çoğu dershanelerin konumları ve iş-
levlerinden rahatsız olduklarını ifade etmelerinin
yanında öğrencilerin başarılarına etkilerini sorgu-
lamakta ve konuyla ilgili görüşlerini ileri sürebil-
mektedirler. Günümüze gelecek olursak, şu aşa-
mada ülkemizin en önemli gündemlerinden biri
(
Sayın Başbakanımızın biraz tavrını da bildiğimiz
kadarıyla) dershanelerin kapanma süreci. Sanki
bu gerçekleşecekmiş gibi de geliyor, ama nasıl?
Bu soruya şu aşamada cevap vermek oldukça zor
görünüyor gibi olsa da dershanelerin oluşmasına
neden olan sebepler eğer ortadan kaldırılamazlar-
sa, dershaneler kâğıt üzerinde veya kanun gücüyle