26
ocak
2014
Analiz
haber
ajanda
Sonuçta, hepimizin bil-
diği gibi 1970’li yıllarda,
senede bir defa da olsa
gelenekselleşen üni-
versite sınavları hayatı-
mızın bir parçası haline
gelmiştir. Dolayısıyla
her sene artan öğrenci
sayısı, yani üniversi-
teler önünde girmek
için bekleyen yığınla
öğrenci, ama o öğren-
cilerin girebileceği ka-
dar yeterli kontenjanı
olmayan üniversiteler
sorunu 2000’li yılların
başlarına kadar en te-
mel meselelerimizden
biri olmuştur.
***
ÖSS tek aşamalı halden
iki aşamalıya geçmiş,
daha sonra da alanlara
göre sınavların gel-
mesiyle ortaöğretim-
den yükseköğretime
geçiş sınavlarının
sayısı artmıştır. Tabiî
bir de yükseköğretim
mezunlarının kamu
kurumlarına girmeleri
için bir KPSS eklenince
tamanlamıyla normal
örgün eğitimdenme-
zun olmanın bir anla-
mı kalmamış, başarı
tamamen sınavlara
endekslendiğinden
örgün öğretimkurum-
larının yanına alterna-
tif eğitimkurumu olan
dershanelerin yerleşti-
rilmesi doğal bir süreç
olarak kendiliğinden
oluşmuş vememleket
sathına yayılmıştır.
Haliyle dershaneler,
çalışanlarıyla da be-
raber binlerce insanın
oluşturduğu bir sektör
TÜRKİYE’NİNEĞİTİMV
Ö
ĞRETMENLİĞİMİN
başlangıç yıl-
larındaki kısa süreli dershane öğret-
menliği dışında hiçbir şekilde ders-
haneye gitmeden, hatta ne olduğunu
bile bilmeden öğrencilik hayatımı tamamlamış-
tım. Dolayısıyla dershaneler hakkındaki bilgim,
kısa süreli öğretmenlik tecrübemin yanında orta-
okulda öğrenci olan oğlum sayesinde ve biraz da
akademik alanım gereği oluşmaya başladı.
Diğer taraftan günümüz Türkiye’sinde hemen
hemen her ailede bir öğrenci olduğunu varsaya-
cak olursak, dershanelerle ilgili herkesin deneyimi
veya bir gözlemi olduğu kadar, dershaneler hak-
kında bir şekilde görüşünün bulunduğunu düşün-
mek yanlış olmaz. Tabiî işin bir de maddî boyutu
olunca, veliler açısından durum daha da kritik
hale gelmekte.
Ülkemiz ölçeğinde belki tarihi 40 ile 50 yıldan
fazla olan dershaneler, bir şekilde eğitim sistemi-
mizin neredeyse vazgeçilemeyecek bir parçası ha-
line gelmiştir.Durum böyle olunca, bir anda ders-
hanelerin ülkemiz gündemine girmesinin elbette
farklı boyutları ve nedenleri olabilir. Dolayısıyla
dershanelerin ve eğitim sistemimizin genel iti-