22
ocak
2014
Analiz
haber
ajanda
Medyadininedir?
Ö
NCELİKLE
medya di-
ninin ne olduğunu irdele-
meye çalışalım. Dünyanın
her ülkesinde mensupları
bulunan bu dinin, beş temel esas üze-
rine bina edildiğini görüyoruz.Bunlar-
dan ilki ve en önemlisi, “hayatın acı-
masız bir savaş olduğu” esasıdır. İkinci
temel prensip, “Kuvvetli olan haklıdır”
görüşüdür. Bu dinin mensuplarının
çıkarlarına hizmet eden kuvvete veya
kuvvetliye bu kadar sitayişkâr olma-
larında kınanılacak bir durum olma-
dığını, hatta inançlarına bağlılığın bir
gereği olarak algılarken, onları anlama
açısından sayısız yarar olduğunu düşü-
nüyorum.
Üçüncü prensip, “hayatın temel da-
yanak noktasının kuvvet olduğu” gö-
rüşüdür. Bu görüşün, onların kuvveti
veya kuvvetliyi “Hakk’ın tartışılmaz
İçhalkahariç,
diğerbütünhalkalarda, insanla-
rındinlerineyaptıkları hizmetegörederecelen-
dirilip istihdamedilmeşansları vardır. Budin,
bir dünyadini olarakkurgulandığı içinödüller
de, cezalar dadünyevimetotlarlauygulanır.
Dininmüntesiplerinin isebunabir itirazı olmaz.
İlişkilerini çıkar eksenli yürütenmensuplarının
hayatlarındaonur, diğerkâmlılık, fedakârlık
veyaduygusallıkgibi yersiz şeylereyeryoktur.
Dahaaçık ifadeyle, kişisel çıkara tahvil edileme-
yenher türlüuğraş “boş iş” olarakalgılanır.
***
Tarihin
her dönemindeolduğugibi bugünde
rakiplerini sindirirken insanoğlundamevcut
bulunanaltı zayıfdamarı kullandıklarınaşahit
oluyoruz. Bunlardan ilki, üretilmişkorkuduy-
gusudur.Milletinunsurlarını, ürettikleri hayalî
korkularyoluylasindirirler. Sözedilenbuun-
surlardanhiçbirininmenfaatiylemedyadininin
kendi çıkarları örtüşmediği halde, kullandıkları
bilgi çarpıtma teknikleriylekorku imparatorluk-
ları oluşturarakhedeflerineulaşırlar. Konunun
daha iyi anlaşılması açısındanbir örnekveri-
lecekolunursa, toplumunbir kesimini “irtica”
korkusuyla rahatsızederek, diğer kesiminde-
mokrasi yerinemilitarist biryönetimanlayışına
razı olmasınınsağlanması veyamilletinbaşka
bir kesimi “komünist” tehlikesiyleürkütülerek
darbe taraftarı yapılması gibi pekçokörnekleri-
ne rastlıyoruz tarihimiz içerisinde.
Alacakaranlıkk
fundame
İç içe halkalar şeklinde organize edilen hiyerarşik düzenlerinin en iç halkasını, herhangi bir durumda
menfaatin” ne olduğunu tanımlayan, medya dini azizleri, medya dininin ideologlarıdırlar. Rastgele
kişiler arasından değil, aralarında belli bir ırk bağlılığı bulunan kişiler arasından oluşturulurlar.