112
ocak
2014
International Data
Corporation’in (IDC) Mayıs
2012’
deki Küresel Korsan Yazılım
Kullanımı Raporu’na göre, Türk
şirketlerinde bilgi ve iletişim tek-
nolojileri kullanım oranı yüzde 40’a
ulaşırken, lisanssız yazılım kullanım
oranının yüzde 62 olduğu tespiti-
ne yer verildi. Bu durumla Türkiye,
siber korsanların hedefi haline
gelme riskini arttırıyor. ABD, yayın-
ladığı “Siber Güvenlik Bildirisi” ile
güvenlik güçlerini hedef alan siber
saldırıları savaş sebebi saydığını
bildirdi. Türkiye’de ise bu konuda
yeterli adımlar henüz atılmadı. Tür-
kiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin
(
TÜBİSAD) 2012 yılı raporuna
göre, Türkiye’de yazılım ve dona-
nım için yılda ortalama 18,4 milyar
TL yatırım yapılırken, AB ülkelerin-
de ise sadece yazılım ürünleri ve
hizmetleriyle ilgili yapılan harca-
maların 258 milyar avro civarında
olduğu görülmekte. Bu harcama,
AB ülkelerinin GSYİH ortalamasının
yüzde 2,6’sını oluşturuyor.
Aynı raporda yazılım sektö-
rünün, ulusal verimliliğin arttı-
rılmasında da önemli katkıları
bulunduğuna değinilmekte. Bilgi
ve iletişim teknolojileri, kullanıldığı
her sektörde verimliliği arttırıyor.
Örneğin yazılım yatırımları, OECD
ülkelerinde finansal hizmetlerdeki
verimliliğin ortalama yüzde 0,25
artmasını sağlıyor. Rapor, sade-
ce yazılımın ülke ekonomisi için
meydana getirdiği katma değerin,
OECD ortalamasında yüzde 1,5-3
arasında değiştiğini de ortaya
koyuyor. Bu veriler, bilgi ve iletişim
teknolojileri, özellikle de yazılım ya-
tırımlarının ekonomik gelişmişlikte
ve şirketlerin rekabet avantajı elde
etmesinde ne kadar değerli oldu-
ğunun bir göstergesi durumunda.
Günümüzde, dünyada bilgi ve
iletişim teknolojilerinin kullanılma-
dığı bir yapı, bir ürün veya bir süreç
kalmamıştır. 5 yıl içerisinde ise her
sektörün bilgi ve iletişim teknolo-
jilerine yapacağı yatırım miktarının
artacağı öngörülmektedir. Türkiye
de bilgi ve iletişim teknolojilerinin
yoğun kullanıldığı için siber teh-
ditlerle karşı karşıya. Ve en önemli
tehlikelerden biri de siber korsanlık.
Bu konu, bilgi ve iletişim teknoloji-
lerindeki lisanssız yazılım ve orijinal
olmayan donanım kullanımı ile
yakından ilgili görünüyor. Lisanssız
ve korsan yazılımlar, tehlikeye
davetiye çıkarıyorlar. Önlem alma-
dıkları takdirde, bir gün kötü son
ile karşı karşıya kalabileceklerdir.
Ülkemizin siber güvenlik
stratejisi var ama müeyyidesi
yok
Avrupa’da da Avrupa Şebeke
ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA)
adı verilen bir kurum mevcut. Bu
kurum da tıpkı ABD’de olduğu
gibi network ve bilgi güvenliğine
ilişkin risklerin belirlenmesi ve
ortadan kaldırılması için gerekli
önlemlerin alınması konusunda
Avrupa Birliği ve üye devletler ile
sektöre destek sağlamak amacıyla
kurulmuştur. İngiltere ise, bir başka
uygulamayla ülkesindeki en büyük
2
bin 500 şirkete siber güvenlikle
ilgili zorunluluklar getirmekte.
Türkiye’de de benzer uygulamalar
olduğu bilinmekte. Ulusal Siber
Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014
Eylem Planı yayınlandı. Ancak bu
plan, öncelikli olarak kamu kurum
ve kuruluşlarını içine alıyor. Tele-
komünikasyon, enerji ve finans
gibi kritik sektörlerde, henüz zo-
runluluk noktasında bir müeyyide
bulunmuyor. Bu konuda maalesef
şirketlerdeki farkındalık da düşük
seviyede. Şirketlerin, kullandıkları
bilgi ve iletişim sistemlerini güncel-
lemeleri ve bu sistemlerde lisanslı
yazılım ve orijinal donanım kulla-
nımına azami önem göstermeleri,
siber güvenlik alanında atılacak
adımlar için önemli bir başlangıç
noktası olacaktır.
T
ÜRKİYE’DE
bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımoranının artması-
na rağmen, yazılımve donanımların hukuka ve güvenlik ihtiyaçları-
na uygun şekilde kullanılmaması, sistemleri siber saldırı tehlikesine
açık hale getiriyor.
Siber güvenlikte
tehlikeartıyor
haber
ajanda
Teknoloji