102
ocak
2014
İş Hayatı
haber
ajanda
lik oluşturulmuştur. Biz, sağlık çalışanla-
rının tamamına fiilî hizmet süresi zammı
talep ederken, idarelerin yasa hükümlerine
uymayıp çalışanları mağdur eden uygula-
malarıyla mücadele etmeye de başladık.
5510
sayılı kanun, 2008’den önce işe baş-
layan radyoloji çalışanlarının fiilî hizmet
süresi zamlarının “yıl esasına” göre, daha
sonra başlayanların ise “gün hesabına göre”
yapılmasını getirmiş, idarelerse bütün ça-
Kurşun ve arsenik işleri
: 60-90
gün
Cam fabrika ve atölyeleri
: 60
gün
Cıva üretimi işleri
: 90
gün
Çimento fabrikaları
: 60
gün
Kok fabrikaları ve termik santraller
: 60
gün
Alüminyum fabrikaları
: 60
gün
Demir ve çelik fabrikaları
: 90
gün
Döküm fabrikalarında çalışanlar
: 60
gün
Asit üretimi yapan yerler
: 90-180
gün
Maden ve yer altı
: 180
gün
Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif radyoiyonizan maddeler
radyoiyonizan maddelerle veya bütün diğer korpüsküler emanasyon
kaynakları yapılan işler
: 90
gün
Su altında çalışanlar
: 60
gün
TSK subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş,
sözleşmeli erbaş ve erler
: 90
gün
Emniyet ve MİT mensupları
: 90
gün
İtfaiye veya yangın söndürme işleri
: 60
gün
Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre çalışan gazeteciler
: 90
gün
TRT’de Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre çalışanlar
: 90
gün
TBMM yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar
: 90
gün
Sağlık çalışanlarının ne kadar zor şartlarda görev yaptığını izah etmeye çalıştım. Yıpranma payı alan mesleklere
bakıp da “Onlar neden alıyor?” gibi bir derdimiz yok. Biz, sadece hakkımız olanı istiyoruz. Bunun için -radyoloji
çalışanlarına ek olarak- riskli birimlerde görev yapan sağlık çalışanlarına 90 gün, nöbetli hizmetlerde görev yapan
sağlık çalışanlarına 60 gün, diğer sağlık çalışanlarına da 30 günlük fiilî hizmet süresi zammı talebimizin karşılan-
masını istiyoruz.
Fiilî hizmet süresi zammı alan işler ve verilen zam süreleri şu şekildedir:
lışanların fiilî hizmet süresi zamlarını gün
sayısına göre hesaplamıştır.
Sağlık-Sen olarak bu konuda açtığımız
bir davayı kazandık ve mağduriyetlerin gi-
derilmesi için önemli bir kazanım elde et-
tik. Söz konusu mahkeme kararı, 2008’den
önce göreve başlayanların fiilî hizmet sü-
resi zammının görev yaptıkları yıla göre
hesaplanmasını öngörmektedir.
Çalışma barışı bozuluyor
Sağlık çalışanlarına fiili hizmet süresi
zammı verilmesi için, başta Sağlık Ba-
kanlarımız olmak üzere, konunun bütün
paydaşlarıyla görüşmemize karşın gerekli
adımın atılmaması, çalışanlarda memnu-
niyetsizliğe yol açtığı gibi çalışma barışını
da bozmaktadır. Sağlıkta, vatandaşların
hizmet almalarındaki oransal artışın sağ-
lık çalışanlarının sayısında yapılmamasına
karşın memnuniyetin artması, mevcut ça-
lışanlar sayesinde gerçekleşmiştir.
Sağlıkta dönüşümün mimarı ve en başa-
rılı uygulayıcısı konumundaki sağlık çalı-
şanlarının bu emeklerinin görülmemesi ve
hak ettikleri değerin verilmemesi ise kabul
edilir bir durum değildir.
Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarının