101
ocak
2014
SAĞLIK
ÇALIŞANLARINA
YIPRANMA
PAYI
ACİLEN”
VERİLMELİ
Fiilî hizmet süresi zam-
mı uygulamasının elbette
bir sebebi bulunmaktadır.
Bu sebeple yaptıkları iş-
lerden ötürü çalışanların
yaşam beklentisi, ülke or-
talamasının altında kalan
iş/hizmet kolları için fiilî
hizmet süresi zammı uygu-
lamasının yapılması olarak
tanımlanmaktadır.
Türkiye’de yaklaşık ola-
rak 18 meslek grubunun
değişik birimlerinde görev
yapanlara fiilî hizmet sü-
resi zammı verilmektedir.
Fiilî hizmet süresi zammı,
60, 90
veya 180 gün olarak
uygulanmaktadır. Ancak
sağlık çalışanlarının, bu
uygulamadan mahrum bı-
rakılarak hakları gasp edil-
mektedir.
Sağlık hizmetlerinde sa-
dece radyoloji çalışanları-
nın faydalandığı fiilî hizmet
süresi zammının, mesleğin
zor ve riskli birimlerinde
görev yapanlara da veril-
mesi gerçeğinin görmez-
den gelinmesi bizleri son
derece rahatsız etmektedir.
Konuyla ilgili olarak toplu
sözleşmede, Kamu Perso-
neli Danışma Kurulu ve
kurum idarî kurul toplan-
tılarında taleplerimizi dile
getirmemize karşın somut
bir adım atılmaması, sağlık
çalışanlarının sahipsiz ol-
duğu izlenimini vermekte-
dir. İşin ilginç yanı, görüş-
tüğümüz herkesin bize hak
vermesine karşın bir adım
atmamasıdır.
Radyoloji
çalışanlarına
çifte standart
Bu arada fiilî hizmet sü-
resi zammı alan radyoloji
çalışanları arasında da çifte
standart uygulanmaktadır.
5510
sayılı kanunun yürür-
lüğe girmesini müteakip,
2008
yılından önce göreve
başlayanlar ile sonra başla-
yanlar arasında bir eşitsiz-
F
İİLÎ
hizmet süresi zammı, zor ve yıpratı-
cı mesleklerde görev yapan çalışanlara
verilen bir haktır. Bunun verilmesindeki
amaç ise, bugörevdeçalışanlarınbeden-
sel veruhsal olarakyıprananvezarargö-
ren çalışanların bu zararlarını telafi etmeye yönelik
bir uygulamadır.