100
ocak
2014
Metin Memiş*
İş Hayatı
haber
ajanda
Fedakârlıklarındanbunca
örnekverdiğimsağlıkça-
lışanları, yıpranmalarına
karşınfiilî hizmet süresi
zammındanfaydalandırıl-
mamayı haketmiyorlar. Bu
zamkonusundaşuçarpıcı
örneği vermek istiyorum:
Bir kazasonrası, olayyerin-
degüvenliği sağlamak için
polisveyaasker, kurtarma
çalışması yapmakveolay
yerini temizlemek için itfa-
iye, kazayı haberyapmak
içindegazeteci geliyor. Ve
elbettekazayakarışanva-
tandaşlaramüdahaleetmek
vecankurtarmak içinsağlık
görevlileri deolaymahaline
geliyor. Kazayerinegelen
herkesyıpranmapayı alır-
ken, sadecesağlıkgörevlile-
ri yıpranmapayı alamıyor.
***
Sağlık-Senolarak, sağlık
çalışanlarınınözverilerine
dikkat çekmekve farkında-
lıkoluşturmak için “Bedel
Ödeyenler” ismiylebir film
çektik. Filmledört arkadaşı-
mızınyaşanmışhikâyelerini
beyazperdeyeaktardık. Bu
dört arkadaşımızınyanında
onlarca, yüzlercevebinler-
cesağlıkçalışanı arkadaşı-
mızınödemişolduğuama
sahneyeyansıtamadığımız
bedeller var. Birçokarkada-
şımız canıylabedel ödedi.
Bufilmi, “Sağlıkçalışanları-
nınfedakârcaçalışmalarına
rağmen, buçalışmalarını
görmeyensağlıkyönetici-
leri vebakanlıkyetkilileri
görsünler” diyeyaptık.