98
ocak
2014
Kitle Psikolojisi
haber
ajanda
Kitlelerehaberulaştırma, parça ile
bütünübirbirindenhaberdaretme
görevlerini ek işsayankitle iletişim
araçları, artıktoplumunhafızasını
kontrol edebilmeveyönlendirme
gücünedesahipoldu.Kitleleri belirli
yönlere itekleyebiliyorolması dışın-
da, aynı zamandaokitlelerinnelere
ihtiyaçduyması gerektiğini deöğüt-
lemekte; düşünmesi, konuşmasıve
susması gerekenyerleriveşeyleri,
kitleniniçindekiherbirkişiyeayrı
ayrı sunmakta. “Sanaşuadamları
gösteriyorum. Şunlardırolupbiteni
yapanlar. Sanaşöyleşöylefotoğraflar
gösteriyorum.Nasıl olurdabaşkabir
şeydenşüphelenirsin?”gibinasihat-
lerveriliyorkitle iletişimaraçlarıyla.
***
Bugünsokaklardaveyaodalarında,
sağırbirgençlikgünışığınahasretbi-
çimdeyaşamayaçalışıyor.Bugünün
gençliği, sağırodacığındanederse
desin, duyulmayacakkadaryalnızdır.
Bugününgençliği, sanki zindanından
kurtulacakmışgibi birheyecanaka-
pılsadaneyazıkkimass-medyanın
illüzyonundanbaşkabirşeydeğildir
buhis.Yaşadıklarımızadetagelinsiz
vedamatsızbirdüğüngibi, gayesi
belli olmayanhareketliliktenbaşka
birşeydeğil.
>> Kitlelere haber ulaştırma, parça ile bü-
tünü birbirinden haberdar etme görevlerini
ek iş sayan kitle iletişim araçları, artık toplu-
mun hafızasını kontrol edebilme ve yönlen-
dirme gücüne de sahip oldu. Kitleleri belirli
yönlere itekleyebiliyor olması dışında, aynı
zamanda o kitlelerin nelere ihtiyaç duyma-
sı gerektiğini de öğütlemekte; düşünmesi,
konuşması ve susması gereken yerleri ve
şeyleri, kitlenin içindeki her bir kişiye ayrı
ayrı sunmakta.“Sana şu adamları gösteriyo-
rum... Şunlardır olup biteni yapanlar... Sana
şöyle şöyle fotoğraflar gösteriyorum... Nasıl
olur da başka bir şeyden şüphelenirsin?”gibi
nasihatler veriliyor kitle iletişim araçlarıyla.
Hakikatinhakikatsiz tarifi
İnanmalı mıyız? Neye inanmalıyız peki?
İnanılır gibi değil oysa… Hakikat, her va-
kit bir perdenin ardında gölge gibi gözükür
oldu. Kokusuz, renksiz ve sessiz sedasız bir
hakikatten bahsediyorum şu an. Kör bir
adamın bileğine bıçağı dokundurup ince bir
kesik atınca akan kan gibi veya “Kör adama
ne oluyor?” diye sorduğunuzda size verdiği
şu cevap gibi: “Canım yandı. Garip bir ıs-
laklık ve sıcaklık hissettim. Ve yere damla-
yan bir şeyler var sanırım, sesini duydum.”
Kör adamın bu hakikat tarifi, bugünlerde
toplum olarak her birimizin hakikat tarifine
benziyor. Ne kesikten haberi var, ne kesen
elden; ne akan kandan haberi var, ne keskin
bıçaktan; ne kesiğin boyutundan haberi var,
ne damlayan kanın renginden... Tek bildiği
ise hissettikleri…Ya da mass-medyanın ona
hissettirdikleri...
Birçok değer yeniden tasarlandı ve yeni-
den aslının dışında, başka biçimlerde algıla-
nıyor hale getirildi. Farklılık adına ve farklı-
lıktan kaynaklanan zenginlik adına manevi
ve kültürel değerler kazınarak yerlerine “ay-
nılığın” mottoları ikame edildi. “Sana ben-
zeyen sendendir” diye ikna edilen gruplar
büyük bir yanılgının eşiğinde bugün. Ben-
zemek yetmez oysa.Kitle iletişim araçlarıyla
inşa edilen yeni bir toplum düzeni oluştu ne
yazık ki. Peki, kitle iletişim araçları bunları
nasıl oluyor da kolaylıkla yapabiliyor?
Yalanayönlendiriş
Kitle iletişim araçları, doğrudan ve dolay-
lı iletişimin yöntemlerini etkin bir biçimde
kullanmakta ve direkt verdiği mesajlar ile
bilinç dünyamızı etkilerken, dolaylı içirilen
mesajlar ile de bilinçaltı dünyamıza nüfuz
edebilmekte, görsel, işitsel ve yazılı araçların
maharetiyle duyguları şekillendirerek dü-
şünce kalıpları oluşturabilmekte, bir yalanı
birçok doğrunun arasına sıkıştırıp, o yalan
doğrultusunda kitleleri bir yöne aktarabil-
mektedir.
6-7
ay sonrasının toplumsal zihin yapısı
için adım adım uygulanan zihinsel kırılma-
lar ile fay hatları oluşturuluyor bugünlerde.
Dördüncü kuvvet olarak ortaya çıkıp birinci
kuvvet olarak iş görüyor olması, kitle ileti-
S
ENİ
yönlendiriyorlar...” Bu söz, bu aralar en
popüler sözlerden biri oldu. “İllüzyonlarla
hakikat örtülüyor mu?” diye düşünmek gerek
artık. Güncel olayları öğrenip takip ettiğimiz
kitle iletişimaraçları, yasama, yürütme ve yargı
organları ile birlikte dördüncü bir güç olarak
kabul edilirdi. Günümüzde ise bu araçlar, etkin-
liğini öyle bir düzeye taşıdı ki, bilgi verme ve haberdar etme işlevlerinin
çok ötesine varıp, söz söyleme önceliği, yönlendirme kabiliyeti ve ikna
gücü açısından dördüncü kuvvetten birinci kuvvete yer değiştirdi.
KITLE
I KNA
SILAHLARI
VESAĞIRLIK