82
ekim
2013
Eğitim
haber
ajanda
Genelde
orta öğretime dayalı mesleki eği-
timanlayışı ile bir şekilde temel bilim(fen)
eğitiminden kaçanöğrenciler sayesinde,
geleceğinbilimve teknoloji kuşaklarını
yaratmak oldukça zor görünmektedir.
Bize dikte ettirilenorta öğretimmodeli ile
bilimve teknoloji üretebilecek, bilimsel
ve rasyonel düşünebilennitelikli bireyler
yetiştirmeyerine, daha çok tüketebilecek
bireyler yetiştirilmeye çalışılmaktadır.
Buradaunutulan ise işçiliğe dayalı üretim-
lerin kazandırdığıyla teknoloji ileyoğun
üretimin kazandırdığı arasındaki farkın
düşünülemeyecek kadar büyük olmasıdır.
***
Günümüzde
maddesel olarakherhangi
bir varlığı olmayanbilgisayar yazılımlarına
-
yerine göre-milyondolarlar ödendiği bir
ortamda ve dünyanınen zenginadamı
100
yıl önce çelik fabrikaları sahibi iken,
bugünbilgisayar yazılımı şirketinin sahibi-
ninolması da rastlantı değildir. Dolayısıyla
bilimve teknoloji politikalarında taşeron-
luğa soyunmaktan çok, üretenve bu tek-
nolojilere dünya çapında katkıda bulunan,
söz sahibi olabilenülke olabilirsek, belki
Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönü-
müne karşılık gelen2023yılı hedeflerine
ancak ulaşabiliriz.
***
Bugerçeklere rağmen,
sanayi sonrası
toplumlar içindizaynedilmiş orta öğretim
modeli, maalesef Türkiye’dehâlâuygulan-
maya çalışılmaktadır. Günümüz şartların-
da orta öğretime dayalı birmeslek eğitimi
kalmamış olsa da “meslek lisesi, memleket
>> Bilim kavramını açıklamadan önce,
dilimizde kullandığımız “ilim” ve “fen” keli-
melerinin anlamları üzerine kısaca duracak
olursak...“İlim”kelimesi,Arapça kaynaklı ol-
ması sebebiyle düne kadar dilimizde şu anda
kullandığımız “bilim”kelimesinin yerine kul-
lanılagelmiştir (Türkdoğan, 2000). Diğer ta-
raftan“fen”kelimesinin kullanılması ise,“ilim”
kelimesinin kullanımının daha sonralarına
denk gelmekte olup “çeşit” veya “alt grup”
Geçmişten
günümüzeTürkiye’de
BilimveTeknoloji
Politikaları ve
EğitimininSeyri
Bilimdenneanlıyoruz?
B
İLİM
,
insanoğlununeneski uğraşlarındanbiri olmasına rağmen,
biliminneolduğuveya “Bilimnedir?” sorusu, istenilendüzeydecevap-
landırılabilmiş bir sorudeğildir. Bununlaberaber bilim, insanlığınen
eski uğraşılarındanbiri olmasınınyanında, kültürünündeönemli bir
öğesidir. Dolayısıylabilimsel uğraşılarınveçalışmalarında insanlık
kültürününönemli parçalarındanbirisi olduğunuunutmamakgerekir.
anlamına gelmektedir (Aydın Sayılı, Bilim
Tarihi Sempozyumu, 15 Mayıs 1984, Türk-
doğan, 2000’den alıntı s.23). “Fen” kelimesi,
dilimizde önceleri “teknik alanları ifade” et-
mek için kullanılmış olsa da bugünkü anlam-
da fen bilimleri, fiziksel ve doğa bilimlerini
kapsamaktadır. Aslında “teknik” kelimesinin
eski Yunancada daha çok “zanaatkârlık, alet
yapımı ve kullanımı” olarak kullanıldığını da
unutmamak gerekir.
Yukarıda bilim kelimesini köken olarak
ve genelde günlük kullanımdaki boyutları-
na göre açıklamaya çalıştık. Bunun yanında
Bilim nedir?” sorusunun cevabı olarak ise